Gemeenschapsopbouw

family, protection, handsEr zijn vele werkzaamheden onder de noemer gemeenschapsopbouw. Deze zijn bedoeld om de organisatie binnen onze geloofsgemeenschap te optimaliseren. Het gaat om goede afspraken maken met de vele vrijwilligers en de zorg voor een goede interne en externe communicatie is daarbij van groot belang. De ‘Kerk’ is anno NU immers meer dan het kerkgebouw. Het is onze uitdaging om binnen het grote geheel van de Parochie van de H. Drie-eenheid een vitale geloofsgemeenschap te blijven. Deze vitaliteit uit zich niet alleen in de weekendvieringen, op grote feesten of bij vreugdevolle of droeve gelegenheden.

Aandacht voor de mensen om ons heen

Omdat de vaste kerkgang lang niet meer voor iedereen als vanzelfsprekend geldt, probeert onze geloofsgemeenschap zich ook in toenemende mate zichtbaar te maken in het contact- en bezoekwerk, in de communicatie, in bezinnings- en vormingsgroepen. Van groot belang zijn ook de groepen die zich verantwoordelijk weten voor het onderhoud en de schoonmaak van de kerk.

Gemeenschapsopbouw stimuleert activiteiten die bijdragen aan de ontmoeting met God, met elkaar en de ander. Binnen de Pastoraatgroep is gemeenschapsopbouw daarom ook een belangrijk vast aandachtsgebied. Er is op dit moment een vacature. Het taakveld wordt daarom waargenomen door de overige leden van de Pastoraatgroep

Meer informatie van groepen en activiteiten Scrol naar onderstaande tabbladen ▼

Op deze tabbladen onder deze pagina treft u een overzicht van werkgroepen en activiteiten die verband houden met de gemeenschapsopbouw van de “R.K. Geloofsgemeenschap Geboorte Johannes de Doper” te Montfoort en Linschoten.

 • Werkgroep Pastoraal Contact – WPC
 • Zieken(schrift)
 • Ziekenzalving en/of ziekenzegen
 • Werkgroep Organisatie Markten
 • Wie maakt er schoon
 • Gastdames en heren
 • Onze boekspot
 • Rondleiders en openstelling kerk

 

Klik op onderstaande tabs voor meer informatie

Werkgroep pastoraal contact - WPC
Zieken (ziekenschrift)
Ziekenzalving en zegen
Werkgroep organisatie markten
Wie maakt schoon
Gastdames en heren
Onze boekspot
Rondleiders en openstelling kerk

Een klankbord bij ziekte en meer ….

Frequent bezoek van pastores bij ziekte is al lange tijd praktisch niet meer haalbaar. Toch kan er behoefte zijn aan een (pastoraal) klankbord en pastoraal contact. Deze rol is al weer jaren geleden overgenomen door toegeruste vrijwilligers. Binnen onze geloofsgemeenschap is eind jaren negentig een pastorale contactgroep opgestart. De individuele leden bezoeken zieken. Zij bezoeken op verzoek ook mensen die gaan sterven en de nabestaanden.

Het is niet ‘de kerk’ die komt maar toegewijde vrijwilligers

“De Werkgroep pastoraal contact probeert zich nadrukkelijk te manifesteren. Omdat pastores schaars zijn wordt er vaak niet meer aan gedacht om ook ‘de kerk’ te informeren op de moeilijke momenten in het leven. De leden van de werkgroep hebben ook niet de intentie om ‘de kerk’ te zijn. Het is ook niet ‘de kerk’ die op bezoek komt. Wij zijn toegeruste vrijwilligers van onze geloofsgemeenschap die onze betrokkenheid met anderen vanuit ons hart willen delen”.

Nadruk op pastoraal contact

Voor de werkgroep is het ook van belang als familie, vrienden en bekenden van betrokkenen in voorkomende gevallen wijzen naar de mogelijkheden van pastoraal contact. Soms kan het door simpel de mogelijkheid te opperen of te peilen of er behoefte is het contact met ons tot stand te brengen. Dat kan met een telefoontje naar het secretariaat of met een van de leden van de Werkgroep Pastoraal Contact. De werkgroep heeft eens per vier weken overleg waar de werkzaamheden onderling worden afgestemd.

Informatie of vragen?

Neem contact op met een van onderstaande leden:

 • Liesbeth van Rooijen,
 • Tiny Langenberg,
 • Ria Dorresteijn,
 • Cock Vendrig: (0348) 47 27 75
 • Ben van Blokland: 06 – 1288 1833
 • Of via het secretariaat van onze geloofsgemeenschap: (0348) 47 12 75
  (ma-wo en do van 9.00 – 12 uur)

Er is ook een bezoekgroep

Naast deze Werkgroep Pastoraal Contact is er ook een ‘Bezoekgroep’ in onze geloofsgemeenschap. De leden van deze groep bezoeken medeparochianen, die om een of andere reden behoefte hebben aan een bezoek vanuit de parochie. Dat kan zijn vanwege langdurige ziekte, ouderdom, eenzaamheid of gewoon de behoefte om van tijd tot tijd een gesprek te hebben. U kunt voor uzelf of iemand in uw omgeving contact opnemen met Tiny Langenberg zij coördineert van uit de werkgroep pastoraal contact de meer algemene bezoeken vanuit onze geloofsgemeenschap. U kunt haar bereiken via (0348) 47 36 35.

 

Aandacht voor de zieken uit ons midden

We maken gebruik van een ‘ziekenschrift’. Bij de voorbede in de vieringen wordt meestal uitgesproken dat wij bidden voor hen (zonder toenaam) die zijn opgenomen in ons ziekenschrift. Een naam wordt opgenomen in overleg met betrokkenen of de naaste familie. Dus het is niet op ons eigen initiatief of op basis van ‘verhalen die rondgaan’ maar een bewuste keuze.

Dat kan via de Werkgroep Pastoraal Contact

Een centrale rol rond het opnemen van namen in dit ziekenschrift speelt de Werkgroep Pastoraal Contact. Een naam opnemen in ons ziekenschrift heeft in zekere mate symbolische waarde maar wel een met impact. De wetenschap dat wij als gemeenschap voor hen bidden kan bemoedigend werken. Natuurlijk ligt de primaire aandacht voor de zieken in handen van de directe naasten. Meer over deze werkgroep op hun informatietabblad

Betrokkenheid van de geloofsgemeenschap.

Aandacht vanuit de geloofsgemeenschap kan ook betekenisvol zijn. Gewoon er even te zijn. Maar ook als er bij een naderend levenseinde behoefte is aan een (pastoraal) klankbord. Als de naam In het ziekenschrift staat wil dat niet zeggen dat wij ook op bezoek willen komen. Dat is altijd in overleg en vrijblijvend. Maar het is goed om te weten dat we desgewenst op bezoek komen en ook de frequentie stemmen we onderling af. Schroom niet om contact met ons op te nemen! U kunt de samenstelling van de Werkgroep Pastoraal Contact vinden op hun informatietabblad. (Ook op deze pagina van gemeenschapsopbouw)

Een schrift met impact

Het is de keuze van de familie of de naam van iemand die ziek is bij ons bekend is. Ook of deze concreet in ons ziekenschrift wordt opgeschreven. Het doorgeven van de naam wordt niet openbaar gemaakt, is vrijblijvend en zonder verplichtingen. Elke naam die ons wordt aangereikt wordt desgewenst opgeschreven en staat los van bezoek of contact in welke vorm dan ook. Met andere woorden: wie er waarde aan hecht dat wij als gemeenschap op zondag bij hen stil staan, hen gedenken, bidden om kracht en bemoediging of mogelijk herstel, alle namen nemen wij in principe zonder voorbehoud op in het ziekenschrift. Elke melding van wie dan ook wordt gerespecteerd en wordt met de nodige privacy vastgelegd.

Ziekenzalving en ziekenzegen

Vanouds kennen we in de katholieke kerk het sacrament van het heilig oliesel. Het is één van de 7 sacramenten. Dit sacrament is in de loop der jaren ook sacrament van de zieken en ziekenzalving gaan heten.

In het verleden werd de ziekenzalving vaak zo lang mogelijk uitgesteld. En werd het meer het sacrament van de stervenden. De laatste jaren is meer het besef gegroeid, dat het de ziekenzalving ook heel zinvol kan zijn wanneer er nog geen sprake is van een snel naderend einde.

De ziekenzalving kan ook plaatsvinden, wanneer mensen de broosheid van het leven de vermindering van krachten gaan voelen. Het kan dan gaan om een ongeneeslijke ziekte, maar het kan ook gezien worden als een hulp en steun, als je ervaart dat je krachten afnemen, zonder dat er echter sprake is van een naderend sterven.

In geval er haast is geboden…

Het is altijd prettig bij een naderend levenseinde en een gewenste ziekenzalving niet te blijven uitstellen. Neem tijdig contact met ons op zodat wij het in alle rust kunnen plannen. Mocht er zich toch een situatie voordoen dat er onverwacht haast wordt geboden dan kunt u zich wenden tot het daarvoor bestaande parochiële (uitvaart)meldpunt. De telefoon wordt beheerd door Janny van Heiningen-Broekman en Adriaan de Jongh. Zij zijn bereikbaar via het nummer 06 – 13 44 13 53 (tussen 08.00 uur en 21.00 uur). Via dit meldpunt is het ook mogelijk een ziekenzalving of ziekenzegen te regelen.

Een optie is de gemeenschappelijke ziekenzalving

De laatste jaren wordt er in veel geloofsgemeenschappen regelmatig een gezamenlijke ziekenzalving gedaan. Met elkaar wordt er stilgestaan bij de levensfase met al zijn kwalen en onzekerheden, waar mensen in kunnen verkeren, zonder dat er sprake is van een snel naderend einde. Door dit te doen samen met anderen is het mogelijk om steun van “Boven” en steun van elkaar te ervaren. Natuurlijk blijft het mogelijk om een priester te vragen om een individuele ziekenzalving.

Daarnaast is er de mogelijkheid van een ziekenzegen. Omdat het sacrament van de Ziekenzalving voorbehouden is aan een priester, is het de laatste jaren, mede door het gebrek aan priesters ook gewoonte geworden dat door pastorale werkers de ziekenzegen wordt gegeven. In de strikte zin van het woord is dat geen sacrament, maar het kan heel goed een steun en hulp zijn voor een zieke en zijn/haar omgeving.

Gemeenschappelijke ziekenzalving

Dit jaar 2023 is besloten af te zien van een gezamenlijke ziekenzalving (Dank je wel voor het leven viering). Mocht u toch belangstelling hebben om voor een eventuele volgende keer te worden uitgenodigd, meld u dan bij ons aan. Meer informatie kan worden verstrekt door leden van de Werkgroep Pastoraal Contact. Ga voor meer informatie over deze werkgroep naar hun tabblad op deze pagina.

Jaarmarkt, Kerstmarkt en Stichting Vrienden van de Johannes de Doperkerk

Binnen onze geloofsgemeenschap komt de werkgroep ´organisatie markten´ regelmatig in actie.
Nadat de restauratie op 24 juni 2017 officieel werd afgerond, met als resultaat een prachtig gerestaureerd en beeldbepalend kerkgebouw, is de werkgroep actief gebleven. De opbrengst van de jaarmarkt en kerstmarkt komt nu ten goede aan de Stichting Vrienden van de Johannes de Doperkerk.  Deze Stichting ondersteunt nieuwe of onderhoudsprojecten van de kerk.

Jaarmarkt

Tijdens de jaarmarkt in augustus wordt het plein en de tuin aan het water van de IJssel, naast onze kerk, ingericht als terras. Een mooi rust- en ontmoetingspunt tijdens deze drukke markt. Er zijn versgebakken wafels, taarten en cakes voor bij de koffie of thee. Ook zijn er prachtige bloemencreaties en diverse artikelen te koop.

Share Fair

Nieuw tijdens de jaarmarkt is een Share Fair kraam. Bruikbare spullen kunnen gebracht en gehaald worden zonder dat daar de portemonnee voor nodig is. Bij Share Fair is weggeven en delen het uitgangspunt. Op deze manier krijgen spullen een tweede leven.

Kerstmarkt

Bij de kerstmarkt in december in de kerk, is creatief talent in verschillende vormen te vinden; in muzikaal optreden of als hobbyist met zelfgemaakte kerstartikelen. De werkgroep verzorgt enkele kramen met exclusieve eigengemaakte kerststukken en diverse kerstdecoraties, een plek waar je echt iets speciaals vindt. Binnen in de koffiehoek, met iets lekkers of iets warms, is er alle ruimte voor ontmoeting en een praatje. Dit alles in fraai versierde kerk in een gezellige kerstsfeer.

Helpende handen

Rond deze markten zoekt de organisatie altijd helpende handen. Doen waar je goed in bent en doen wat je leuk vindt. Ieder zijn ding en samen een heleboel!

Contactpersoon: Cock Vendrig Tel. 0348 – 47 27 75

Een groep onzichtbare maar absoluut onmisbare vrijwilligers in onze geloofsgemeenschap zet zich in om onze kerkzaal en ook alle andere ruimten schoon te maken.
Dat het kerkgebouw er een beetje proper uitziet lijkt vanzelfsprekend maar dat is het zeker niet. Daarom vormen deze vrijwilligers met elkaar een groep van onze stille krachten. We mogen ons gelukkig prijzen met zoveel inzet.

Het lijkt zo op het oog niet het meest dankbare werk, maar het wordt met de nodige gezelligheid opgepakt. De koffiepauze en de ‘social talk’ zijn belangrijk om in de groep met elkaar te delen.

Vaste groepen

Er wordt met vaste groepen gewerkt. Eens per drie weken komt een groep op dinsdagmorgen in actie in het kerkgebouw.
De overige ruimten worden frequenter gebruikt en daarom wekelijks schoongemaakt op de maandagmorgen. In het rooster is ook opgenomen dat een Abrona groep meewerkt met hun begeleidster.

Planning

Het werk en de planning wordt gecoördineerd door Corrie de Wit.  Voor het gehele jaar wordt er tijdig een compleet rooster gemaakt zodat iedereen ruim tevoren op de hoogte is.

Vele handen

Beide groepen kunnen aanvulling gebruiken. Wie zich geroepen voelt is van harte welkom. Zeker hier maken velen handen het werk verlichtend!

Contactpersoon: Corrie de Wit  tel 0348 – 47 29 84

In onze geloofsgemeenschap vinden we het belangrijk dat ons mooie kerkgebouw ook buiten het uurtje op de zondagmorgen toegankelijk is. Een groep van gastdames en heren maakt het mogelijk om maandag tot en met zaterdag tussen 10.00 uur en 12.00 uur onze kerk te bezoeken.

Welkom

De zijdeur van het kerkgebouw staat dagelijks uitnodigend open. Welkom staat er op de glazen binnendeur! U kunt ons stiltecentrum bezoeken of de Mariakapel achter in de kerk. Er is gelegenheid om een kaarsje te branden.

In de huiskamer hal bent u welkom voor een praatje. Ook kunt u gebedsintenties opgeven en veelal is de koffie klaar.
Op zondagmorgen is er na de viering gelegenheid een kopje koffie of thee te drinken. Ook dit wordt verzorgd door gastdames en heren.

Versterking gevraagd

Omdat de gemiddelde leeftijd stijgt is enige aanvulling van de groep gewenst. Dus wie het gezellig vindt om in deze rol actief te worden en zo mensen te ontmoeten is hartelijk welkom om de groep te versterken.

Contactpersoon: Neem voor informatie contact op met  Hennie van Kortenhof  06 -12 61 22 17

Boekspot

Boekspot

Het documentatiecentrum binnen de kerk is in 2016 omgebouwd tot een mooie ruimte voor een openbare boekspot. In deze ruimte links vooraan in de kerk werd een wand ingericht met boekenplanken en er staat een leestafel. De glazen wanden bieden een fraai uitzicht op het lijnenspel van de gewelven in de kerk.

Vernieuwd in 2024

De kast die er stond (opgebouwd uit oude materialen) was echter niet ideaal, zeker de bovenste planken waren te hoog en er was niet genoeg plek voor al die boeken die we krijgen. Vanaf nu staat er dankzij timmerman Bert een nieuwe kast waarbij de meesten ook bij de boeken op de bovenste plank kunnen komen. Een kast vol mooie boeken voor jong en oud die wachten op mensen die graag lezen….  Wat let je? Het wordt steeds leuker in onze kerk, ook voor de kids!

De keuze is groot

Er staan heel wat boeken uitnodigend te wachten om ‘gespot’ te worden en er is ook heel wat te kiezen. Verwacht van een boekspot geen gedetailleerde rubricering of indeling. Het is vooral een spannende ruimte om een leuk boek te vinden.

Je mag tijdens openingstijden gewoon boeken komen uitzoeken en hoeft ze niet per se terug te brengen. Wie weet krijg je tijdens het uitzoeken ook nog eens een kop koffie of thee.

Openingstijden

In principe is de boekspot in onze kerk elke dag tussen 10.00 en 12.00 uur open, behoudens als er een viering in de kerk is. Uiteraard ook op zondagmorgen maar pas na de zondagsviering

Echt voor iedereen

Om de aandacht op de boekspot te vestigen staat er een mobiele boekenplank met een kleine selectie in onze hal. De boekspot is er voor iedereen uit Montfoort, ook toevallige passanten van buitenaf zijn welkom. Wij willen met onze boekspot ook graag een gastvrije ontmoetingsplek bieden. Kom binnen en maak gebruik van het aanbod.

Wilt u boeken aanbieden en/of terugbrengen?

Er is een kleine werkgroep actief die de boekspot op orde houdt. Als u goede boeken wilt aanbieden is dat mogelijk. Wij kijken wel kritisch naar kwaliteit en bruikbaarheid. Wie een boek komt zoeken wil graag mooie en schone boeken aantreffen.

Wil je de geleende boeken toch weer inleveren zodat anderen ze ook kunnen lezen? Dat kan in de bak in de hal bij de ingang van de kerk maar dat mag ook bij een van de andere boekspots in Montfoort. Laat de boeken maar rondgaan in Montfoort.

Eigen boeken die nog goed zijn en die je kwijt wil kun je overigens ook daarin deponeren. Ook die komen dan in de Boekspot.

En dat alles mede dankzij Bert, Pedro en het Boekspotteam: Marian, Andrea, Jessica, Theo en Gerard.

Als je mee wil doen in het team ben je welkom!

 

Zomeropenstelling 2023

Onze kerk is als bijna 100-jarig gebouw een monument. Op de buitenmuur prijkt het bekende bruine bordje met enige basisinformatie. Wie van u loopt tijdens zijn vakantie niet graag eens een kerk binnen? Het is altijd fijn als de deur open staat.

In de zomermaanden zetten we graag op woensdag- en zaterdagmiddag van 12.00 tot 16.00 uur de kerkdeuren gastvrij open. Op deze wijze bieden wij bezoekers van Montfoort de gelegenheid om eens binnen te lopen tijdens hun wandel-, fiets- of vaartochtje door het Groene Hart. Voor anderen is er de behoefte om een kaarsje aan te steken of een boek te spotten. In de ruimte klinkt rustige muziek.

Een tweetal gastdames-heren is aanwezig om de bezoekers te verwelkomen en van informatie te voorzien. Er is een flyer beschikbaar en een handige plattegrond met beschrijving van bezienswaardigheden (in meerdere talen).

Wie verwelkomt onze gasten?

De ontmoetingen en gesprekken met de bezoekers leveren mooie momenten op. Om de zomeropenstelling mogelijk te maken zijn er vrijwilligers die bij toerbeurt een paar uurtjes als gastheer/gastvrouw/rondleider optreden.

Het bestaande team kan versterking gebruiken.
Als het je leuk lijkt om ook gasten  te ontvangen en hen van informatie te voorzien dan ben je van harte welkom. Tijdens de open dagen ben je altijd met zijn tweeën. Inroostering is in overleg en afhankelijk van beschikbare tijd.

Interesse?

Neem contact op met Helma Spruit 06-2080 8923  of stuur  een mailtje naar nieuws-johannes@3eenheidparochie.nl