Wijding en toewijding

Kerk en samenleving zijn aan sterke veranderingen onderhevig. Het aantal betaalde medewerkers van de Kerk in de parochies neemt af en de omvang van de parochies neemt toe. Dat heeft ook gevolgen voor de organisatie van de parochie.

Naast de vrijwilligers, die er gelukkig in grote getale zijn, kan de kerk opgeleide inspirators niet missen. Daarom is het van groot belang dat er voor nu en de toekomst vrijwilligers toegerust worden die naast de priesters, permanente diakens, pastoraal werk(st)ers en andere vrijwilligers een ondersteunende en verbindende rol op het terrein van catechese, diaconie en caritas willen en kunnen vervullen en op deze terreinen ook zelf actief zijn.

Gehuwde mannen vanaf 35 jaar kunnen diaken worden en eventueel parttime de gemeenschap dienen. Onze kerk vraagt van priesters de ongehuwde levensstaat. Helaas staat het gewijde ambt (nog) niet open voor vrouwen.

Meer informatie

Meer informatie over priesterschap, diaken, catecheet of diaconaal werker is te vinden op www.ariensinstituut.nl/opleidingen.

Het pastoraal team is altijd bereid een gesprek te voeren over wat in een van de genoemde opleidingen te verwachten is.