Vertrouwenspersoon

Onze vertrouwenspersoon is: Ingrid Middelkoop,
telefoonnummer 06-14 80 86 33,
email ingrid.middelkoop@bmwvoorelkaar.nl.

Het parochiebestuur van de H. Drie-eenheid hecht er grote waarde aan dat iedereen zich prettig en veilig voelt binnen onze parochie. Van medewerkers en vrijwilligers mag een correcte, professionele wijze van omgaan met elkaar en met anderen verwacht worden, met als voorbeeld de wijze waarop Jezus Christus omging met zijn leerlingen en andere tijdgenoten. Dat is een basisvoorwaarde voor sociale veiligheid.

Binnen dat kader is het vermijden van grensoverschrijdend gedrag een noodzakelijke eerste vereiste, maar sociale veiligheid omvat veel meer dan het tegengaan van grensoverschrijdend gedrag. Het gaat daarbij om het respecteren van ieders geestelijke, psychische en lichamelijke integriteit en het bevorderen van ieders welbevinden in dezen.

In ons streven een veilige kerk te zijn volgen we het Preventiebeleid van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland waaronder de richtlijnen met betrekking tot het aanvragen van Verklaringen omtrent Gedrag (VOG’s), de Gedragscode Pastoraat en het Reglement R.-K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag.

Belangrijke voorwaarde voor een sociaal veilige omgeving is de beschikbaarheid van een vertrouwenspersoon. Een vertrouwenspersoon luistert
en kan een slachtoffer helpen om de juiste hulp te krijgen, juridisch en emotioneel. Wij hebben een externe vertrouwenspersoon aangesteld.

Als u slachtoffer bent of dreigt te worden van ongewenst of grensoverschrijdend gedrag kunt u contact opnemen met Ingrid Middelkoop.  Zij werkt volledig onafhankelijk en vertrouwelijk.

Ingrid Middelkoop stelt zich hier voor.