coins, banknotes, money
coins, banknotes, money

Financiën

De Parochie van de H.Drie-eenheid is voor de financiering van haar activiteiten vooral afhankelijk van de bijdragen van haar parochianen. Parochiebestuur en de lokale geloofsgemeenschappen zijn heel blij met alle bijdragen in de vorm van kerkbijdragen, collectes, giften, misintenties en kaarsengelden. Uw bijdragen komen steeds ten goede aan de geloofsgemeenschap waaraan u gegeven heeft.

Met enige regelmaat zijn er vragen over de fiscale aftrekbaarheid van bijdragen (hierna gebruiken wij het fiscale begrip ‘giften’). De hoofdlijnen voor die aftrekbaarheid zijn de volgende.

De Parochie H. Drie-eenheid behoort tot de Rooms Katholieke Kerk in Nederland. Deze heeft van de Belastingdienst een ANBI-groepsbeschikking ontvangen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke parochies en andere instellingen die tot de Rooms Katholieke Kerk behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is dus ook van toepassing op de Parochie H. Drie-eenheid. Op grond van de ANBI-status zijn de giften aan de  Parochie altijd vrijgesteld van schenkingsrecht. Bij de Belastingdienst  is de parochie bekend als Parochie H. Drie-eenheid te Nieuwegein met RSIN-nummer 822748605.

Giften

Voor giften geldt dat die binnen de regels van de fiscale wetgeving aftrekbaar zijn voor de Inkomstenbelasting.

Onderscheid kan gemaakt worden tussen periodieke giften en gewone giften. Voor deze laatste geldt een drempelbedrag (1% van het inkomen) en een maximum (10% van het inkomen).

Voor de zogenaamde periodieke giften geldt geen drempel, maar is er wel een ruim maximumbedrag.  Alle giften tot het maximum zijn dus volledig aftrekbaar. Giften gelden als periodiek als voldaan is aan drie voorwaarden: jaarlijks moet hetzelfde bedrag aan een instelling worden gegeven, het bedrag moet tenminste vijf jaar achtereen worden gegeven en er moet zijn vastgelegd wanneer de gift stopt.

Belangrijk is dat de periodieke gift schriftelijk wordt vastgelegd.

Meer informatie vindt u op de website van de Belastingdienst waar ook het formulier kan worden gedownload. Het formulier kunt u samen invullen met de penningmeester van de lokale geloofsgemeenschap.

Contante giften zijn nooit aftrekbaar.

Behalve door kerkbijdragen, collectes, giften, misintenties en kaarsengelden kunt u onze Parochie (of één van haar geloofsgemeenschappen) ook financieel steunen door een begunstiging in uw testament. Dit kan zowel in de vorm van een legaat (een vast bedrag) maar ook in de vorm van (een deel van) een nalatenschap. Bedragen die de Parochie of de geloofsgemeenschappen ontvangen als legaat of nalatenschap zijn vrijgesteld van successierecht. Een notaris zal u daarover nader kunnen informeren.