coins, banknotes, money
coins, banknotes, money

Financiën

De Parochie H. Drie-eenheid is voor de financiering van haar activiteiten vooral afhankelijk van de bijdragen van haar parochianen. Parochiebestuur en de lokale geloofsgemeenschappen zijn heel blij met alle bijdragen in de vorm van kerkbijdragen, collectes, giften, misintenties en kaarsengelden.

Op de pagina’s van de geloofsgemeenschappen staat op welke manier u kunt geven (via bankrekeningnummers en/of via QR-codes). Uw bijdragen komen steeds ten goede aan de geloofsgemeenschap waaraan u geeft.

Fiscale mogelijkheden

Met enige regelmaat zijn er vragen over de fiscale aftrekbaarheid van bijdragen (hierna gebruiken wij het fiscale begrip ‘giften’). De hoofdlijnen voor die aftrekbaarheid zijn de volgende.

De Parochie H. Drie-eenheid behoort tot de R.K. Kerk in Nederland. Deze heeft van de Belastingdienst een ANBI-groepsbeschikking ontvangen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke parochies en andere instellingen die tot de R.K. Kerk behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is dus ook van toepassing op de Parochie H. Drie-eenheid. Op grond van de ANBI-status zijn de giften aan de Parochie altijd vrijgesteld van schenkingsrecht. Bij de Belastingdienst is de Parochie bekend als Parochie H. Drie-eenheid te Nieuwegein met RSIN-nummer 822748605.

Binnen de regels van de fiscale wetgeving zijn giften aftrekbaar voor de Inkomstenbelasting. Onderscheid wordt gemaakt tussen periodieke giften en gewone giften. Voor gewone giften geldt een drempelbedrag (1% van het inkomen) en een maximum (10% van het inkomen). Voor de periodieke giften geldt geen drempel, maar is er wel een ruim maximumbedrag. Alle giften tot het maximum zijn dus volledig aftrekbaar. Giften gelden als periodiek als voldaan is aan drie voorwaarden: jaarlijks moet hetzelfde bedrag aan een instelling worden gegeven, het bedrag moet tenminste vijf jaar achtereen worden gegeven en er moet zijn vastgelegd wanneer de gift stopt. Belangrijk is dat de periodieke gift schriftelijk wordt vastgelegd.

Meer informatie vindt u op de website van de Belastingdienst waar ook het formulier kan worden gedownload. Het formulier kunt u samen invullen met de penningmeester van de lokale geloofsgemeenschap.

Contante giften zijn nooit aftrekbaar.

Behalve door kerkbijdragen, collectes, giften, misintenties en kaarsengelden kunt u onze Parochie (of één van haar geloofsgemeenschappen) ook financieel steunen door een begunstiging in uw testament. Dit kan zowel in de vorm van een legaat (een vast bedrag) als ook in de vorm van (een deel van) een nalatenschap. Bedragen die de geloofsgemeenschappen ontvangen als legaat of nalatenschap zijn vrijgesteld van successierecht. Een notaris zal u daarover nader kunnen informeren.

Hebt u vragen over het bovenstaande, mail dan naar de penningmeester van uw geloofsgemeenschap (zie pagina geloofsgemeenschap) of mail naar de penningmeester van de parochie.