people sitting on chair in front of table while holding pens during daytime

Kerkcommissie en pastoraatgroep

Vanaf de regionale samenvoeging van onze geloofsgemeenschap in 2010 en het ontstaan van de nieuwe Parochie van de H.Drie-Eenheid is er een kerkcommissie die gestalte geeft aan het lokale (uitvoerende) bestuur. Daarnaast is er sinds 2006 ook een pastoraatsgroep actief waarover op deze pagina ook de nodige informatie is te vinden.

De samenstelling van de kerkcommissie is nu als volgt:

 • Voorzitter: Ad Vendrig
 • Secretaris: vacature
 • Penningmeester: Bart Vlooswijk
 • Lid beheer en bouwzaken: Wim Beukers
 • Notulist: Joep Holtackers

Als u contact wilt opnemen met deze commissie is dat mogelijk via dit contactformulier

Op de tabbladen (scrol naar beneden) treft u meer informatie van de kerkcommissie over:

 • Onze bankrekening nummers
 • De tarieven van onze dienstverlening
 • Meer over (fiscale regels/voordelen) van schenkingen
 • Onze vertrouwenspersonen
 • De QR-codes om een bijdrage te leveren
 • De werking van de ledenadministratie
 • Veiligheid en AED in de kerk

De pastoraatgroep

Binnen onze geloofsgemeenschap Geboorte Johannes de Doper is er sinds 2006 een pastoraatgroep actief. Onze geloofsgemeenschap is onderdeel van de omvangrijke Parochie van de Heilige Drie-eenheid die bestaat uit acht op zichzelf staande geloofsgemeenschappen. Er is een overkoepelend pastoresteam en parochiebestuur. Montfoort-Linschoten is met de oorspronkelijke naam Geboorte Johannes de Doper een van die acht gemeenschappen. Het pastoresteam bestaat op dit moment uit 1 priester en 2 pastorale werksters. De trend is dat dit aantal in de nabije toekomst verder zal afnemen. U begrijpt met dit aantal pastores en de omvang van onze parochie dat zij maar beperkt fysiek bij ons aanwezig kunnen zijn.

Pastorale nabijheid is van belang.

Een van de belangrijkste taken als christen is het omzien naar elkaar. Welnu, de leden van de pastoraatgroep zijn als het ware ‘oog en oor’ en zijn het pastorale aanspreekpunt binnen de geloofsgemeenschap. Dat wil zeggen dat zij zorg zullen hebben voor de vrijwilligers en de werkgroepen, maar ook voor parochianen die behoefte hebben aan pastoraal contact. Maar ook wensen met betrekking tot bezoek of een gesprek of het beantwoorden van (hulp)vragen. Leden van de pastoraatgroep zullen niet op elke vraag direct een antwoord hebben, maar weten wel de juiste wegen te bewandelen.

Spin in het web

Er is regelmatig contact met de kerkcommissie en het pastoresteam. Leden van de pastoraatgroep maken deel uit van onze eigen geloofsgemeenschap. De lijntjes zijn daarom kort en dit draagt ertoe bij dat wij als geloofsgemeenschap zorgdragen voor elkaar. Het is mooi dat wij samen het pastoraat met al zijn facetten kunnen waarborgen.

Wij dragen samen een verantwoordelijkheid

Als geloofsgemeenschap proberen wij met elkaar ons geloofsleven gestalte geven, zeker daar waar wij het dagelijks leven met elkaar delen. De pastoraatgroep kan daar een bijdrage aan leveren. Dit kunnen wij niet alleen. Het is belangrijk met elkaar ook dat ‘oog en oor’ te hebben voor wat er leeft in onze gemeenschap. Signaleert u iets dat aandacht vraagt neem dan contact met ons op. Zo zijn we samen aan de slag aan een vitale ‘kerk van de toekomst’. Dat is wat ons geloof van ons vraagt. We hoeven niet opzichtig te handelen maar moeten wel afstand nemen van ‘het zal mijn tijd wel duren’ en/of ‘ver-van-mijn-bed’ mentaliteit. Ons geloof zal merkbaar moeten zijn in ons handelen naar de medemens die ons nodig heeft. Wij streven ernaar om u zo goed mogelijk op de hoogte te houden via onze nieuwsbrief en parochieblad.

Voor vragen of informatie kunt u altijd bij ons terecht.

 • Gerard Vendrig (voorzitter), Werkveld: liturgie 0348-47 27 75
 • Mia van Jaarsveld, Werkveld: catechese 0348-56 04 84
 • Willy Klein Gunnewiek, Werkveld: diaconie 0348-47 24 88

informatie onderwerpen van de kerkcommissie

Bankrekening nummers
Tarieven
Schenkingen
Onze vertrouwenspersonen
QR Codes voor collectes
Leden administratie
Veiligheid AED in de kerk

Onze geloofsgemeenschap heeft een aantal bankrekeningen in gebruik om de geldstromen in goede banen te leiden. Wij verzoeken u vriendelijk het juiste nummer te gebruiken en een duidelijke omschrijving mee te geven bij uw opdracht.

Al deze banknummers staan op naam van Parochie H. Drie-eenheid / Montfoort. Uw overboeking komt dus bij ons binnen en behoort toe aan onze lokale geloofsgemeenschap. Wij hebben ook een QR-code beschikbaar voor het algemene nummer en voor de rekening bestemd voor de diaconale acties. Deze codes kunt u vinden onder het betreffende tabblad op deze pagina.

 

NL 12 RABO 0151 4654 36  –  is het algemene banknummer (betaling gebedsintenties, extra bijdragen zoals collectegelden)

NL 48 RABO 0134 6018 23  –  is het banknummer bedoeld voor uw Kerkbalans bijdragen.

NL 65 RABO 0126 9847 86  –  voor giften speciaal bestemd voor het Restauratiefonds van onze kerk

NL 47 RABO 0329 6871 74  –  dit nummer wordt alleen ingezet voor tijdelijke (diaconale) acties binnen onze geloofsgemeenschap.

Overzicht van de tarieven 2023

Dit is voor de meest relevante diensten die wij verlenen. Deze komen overeen met 2022.

 • Gebedsintentie: € 12,-
 • Avondwake:  € 275,-
 • Avondwake + uitvaartplechtigheid met aansluitend begrafenis: € 525,-
 • Avondwake + crematieplechtigheid: € 525,-
 • Avondwake + uitvaartplechtigheid met aansluitend crematie: € 650,-

 

 • Uitvaartplechtigheid in de kerk met aansluitend begrafenis:  € 375,-
 • Uitvaartplechtigheid in een crematorium:  € 375,-
 • Uitvaartplechtigheid in de kerk met aansluitend crematie:  € 525,-
 • Viering van een huwelijksjubileum (eigen viering):  € 450,-

Extra toeslagen

 • Toeslag verwarming van de kerk (1 sept t/m 30 april):  € 100,-
 • Gebruik van de Beeld & Geluid/uitzending via internet:  € 100,-

 

Meer informatie

Meer informatie over deze tarieven en onze dienstverlening kunt u richten aan ons secretariaat.

Via info-johannes@3eenheidparochie.nl of (0348) 47 12 75 op maandag- woensdag en donderdagmorgen van 9.00 tot 12.00 uur.

Hier wordt op korte termijn meer informatie geplaatst

Waarom zijn er vertrouwenspersonen?

De kerkcommissie vindt het belangrijk dat iedereen zich in onze kerk thuis voelt. Daarbij hoort ook aandacht voor een veilig klimaat binnen de kerk. De kerkcommissie heeft daarom besloten om 2 vertrouwenspersonen aan te stellen.

U kunt bij hen terecht voor een luisterend oor en advies wanneer u bij uw werkzaamheden voor de parochie in aanraking bent gekomen met ongewenst gedrag zoals:

 • agressie en geweld
 • seksuele intimidatie / ongewenste intimiteiten
 • pesten
 • discriminatie

De vertrouwenspersonen werken onafhankelijk van de kerk(commissie) en hebben een geheimhoudingsplicht. Zonder uw toestemming wordt niets van wat u de vertrouwenspersoon vertelt met anderen gedeeld.

Wat doen de vertrouwenspersonen?

Vertrouwelijk
De vertrouwenspersoon zal in eerste instantie goed naar uw verhaal luisteren. Het gesprek vindt telefonisch of op een neutrale locatie (buiten de kerk) plaats. Gesprekken zijn altijd vertrouwelijk. Niemand hoeft te weten dat u contact hebt met een vertrouwenspersoon.

Informeren en adviseren
De vertrouwenspersoon informeert u over de stappen die u kunt ondernemen en wijst op voor- en nadelen van een bepaalde aanpak en/of kan u helpen bij het vinden van andere instanties die u verder kunnen helpen bij uw hulpvraag. Wat u ook doet, de vertrouwenspersoon zal u zo goed mogelijk bijstaan. U beslist zelf of en zo ja welke stappen u wilt zetten. De vertrouwenspersoon zal nooit zonder uw toestemming actie ondernemen.

Voorlichting en beleid
De vertrouwenspersoon geeft voorlichting over de (preventieve) aanpak van ongewenst gedrag. Ook kerkcommissie en andere vrijwilligers kunnen bij de vertrouwenspersoon terecht voor advies over het voorkomen van ongewenst gedrag.

Wie zijn de vertrouwenspersonen en hoe kunt u ze bereiken?

< Kyra Keybets woont alweer 25 jaar met haar man en dochters in Montfoort. In het verleden was zij ook zelf actief in de parochie, onder andere binnen de werkgroep gezinsviering. In het dagelijks leven werkt Kyra bij de Sociaal-Economische Raad.

>Ruud Bruggeman is geboren en getogen in Haastrecht. Sinds 2011 woont hij met zijn  vrouw en dochters in Linschoten. In het dagelijks leven is hij werkzaam bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. Daarvoor had hij verschillende functies in zorg en onderwijs. Ruud is actief betrokken bij het verzorgen van Beeld en Geluid bij de vieringen in ’t Kruispunt.

U kunt hen mailen via het mailadres: vertrouwenspersoonH3EMontfoort@gmail.com. Deze mailbox is alleen voor hen toegankelijk. U hoeft in de mail uw verhaal niet al helemaal uit de doeken te doen. Soms zijn dingen heel erg moeilijk op te schrijven. Dat mag natuurlijk wel, maar een verzoek om contact op te nemen is al voldoende. Als u om wat voor reden dan ook voorkeur heeft voor specifiek Kyra of Ruud, geef dat dan meteen in uw bericht aan. U hoeft geen reden op te geven. Zij zullen daar rekening mee houden.

U kunt ook telefonisch contact met hen opnemen.

 • Ruud Bruggeman is te bereiken via 06-2395 1369
 • Kyra Keybets is te bereiken via 06-2470 9083.

 

Steeds meer digitaal

Steeds meer mensen betalen digitaal. Dat werkt nagenoeg overal prima. We zien het ook in toenemende mate bij de landelijke huis aan huiscollectes. Door steeds meer digitaal betalingsverkeer komt de collecte tijdens de vieringen in de kerk in het gedrang. Immers steeds meer mensen hebben (bijna) geen cash meer. Daarom bieden we vanaf 15 november 2022 de mogelijkheid om via een QR-code te doneren.

Witte en rode QR-codes

In de hal van de kerk kunt u deze (voor en na de viering) scannen. Ook staat deze standaard witte QR-code (voor onze eigen geloofsgemeenschap) hier als afbeelding en ook standaard onderaan in elke nieuwsbrief. Als er sprake is van een extra collecte is er een QR-code afgedrukt op een rode achtergrond. Voor alle duidelijkheid uw fysieke bijdrage in de collecte blijft uiteraard van harte welkom en dringend nodig. Maar met deze nieuwe mogelijkheid bieden wij vooral extra service. Het voorkomt het ongemak voor wie geen cash bij zich heeft.

De QR-code in rood is voor speciale doelen. Deze wordt ingezet bij collectes voor speciale doelen. Dat komt dus overeen met de extra collecte in de kerk in het rode mandje. Bij het openen van deze QR-code voor een donatie wordt ook aangegeven dat het voor speciale doelen is. Deze extra collectes worden ook zo veel als mogelijk vooraf gemeld in de nieuwsbrief met ook de mogelijkheid rechtstreeks te doneren.

 

Hier wordt op korte termijn meer informatie geplaatst

De veiligheid tijdens een viering in de kerk.

Om iemand die tijdens een viering in de kerk een acute circulatie (hart)stilstand of hartritmestoornis zou krijgen, snel en beter te kunnen helpen, heeft de Kerkcommissie een paar jaar geleden een AED (Automatische Externe Defibrillator) aangeschaft. Door direct met de reanimatie te beginnen en een AED te gebruiken is de kans het grootst om het leven van zo iemand te redden.

Opleiding voor gebruik AED

Er waren al een aantal mensen binnen onze geloofsgemeenschap die een AED kunnen bedienen. Om deze groep uit te breiden zijn er wat frequente bezoekers benaderd om de opleiding reanimatie en AED-bediener bij de EHBO-Montfoort te volgen. In de afgelopen jaren hebben 6 mensen de opleiding gevolgd en we kunnen met trots melden: ze zijn allemaal geslaagd! De officieel bekende groep hulpverleners binnen onze geloofsgemeenschap is nu gegroeid naar 13 mensen.

Naast deze grotere groep hulpverleners zijn er meestal ook nog mensen tijdens een viering in de kerk aanwezig om, als het nodig is, de benodigde hulp te kunnen verlenen. Het is de bedoeling om een veiligheidsrooster op te stellen zodat er altijd minimaal 2 mensen van deze groep tijdens een viering aanwezig zijn.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij Laus Koster, telefoon (06) 52 59 50 87.