Liturgie (samen vieren)

Op deze pagina gaat het over (het vieren van) liturgie. Het is het meest in het oog springend werkveld binnen onze geloofsgemeenschap. Wij komen wekelijks bijeen om de Schrift te lezen en de sacramenten te vieren. Er is meer dan de wekelijkse zondagvieringen. Niet alleen de grote Christelijke feesten spelen nadrukkelijk een rol in ons leven. Ook op andere belangrijke momenten geven velen graag liturgisch uitdrukking aan het geloof. Kinderen worden gedoopt, vieren hun eerste H. Communie en het H. Vormsel wordt toegediend. Mensen beloven elkaar trouw in huwelijksplechtigheden en vieren in dankbaarheid jubilea.

Ook bij ziekte en naderend levenseinde

Maar ook bij ziekte en een naderend levenseinde speelt liturgie een belangrijke rol in onze geloofsgemeenschap. Er zijn nu en dan vieringen met een gemeenschappelijke ziekenzalving. Bij het overlijden van een dierbare is er mogelijkheid om deze samen te gedenken in een avondwake en afscheid te nemen tijdens de uitvaartplechtigheid.

Veel vrijwilligers actief bij liturgie

In onze geloofsgemeenschap zijn er niet alleen pastores bezig met voorbereiding en uitvoering van de liturgie maar ook veel vrijwilligers. Van koorleden, kosters, misdienaars, lectoren, collectanten, tot leden van liturgische werkgroepen die de vieringen inhoudelijk voorbereiden. Zij zijn vertegenwoordigd in het liturgie overleg (het GLO: Groot liturgische Ontmoeting) en komen drie keer per jaar bijeen.

Daarnaast zijn er nog veel meer mensen actief, veelal onzichtbaar. Zij maken de kerk schoon, versieren de kerk met bloemen, of zorgen dat de boekjes klaar zijn in voldoende aantallen en maken de presentatie voor de schermen in de kerk. U kunt alle werkgroepen die actief zijn binnen de liturgie terugvinden via het submenu.

Op de tabbladen van deze liturgiepagina en vervolg pagina’s (op te tabbladen) informatie over:

In het eerste blok over de vormen en het vieren van liturgie tabbladen

 • Uitvaartplechtigheid
 • Avondwake
 • (Gemeenschappelijke) ziekenzalving
 • gebeds(mis)intenties

In het tweede blok over de organisatie van het liturgieoverleg

 • Voorgangers en lectoren
 • Rond het Woord (voorbereiding)
 • GLO-Liturgieoverleg
 • KLB Klein Liturgisch Beraad

Via het linker submenu staan pagina’s met informatie over:

 • koren en de werkgroepen
 • livestream (kerkdienstgemist)
 • liturgiewerkrooster.

 

Meer over het vieren van liturgie

Vormen van liturgievieringen
Uitvaartplechtigheid
Avondwake
Gemeenschappelijke ziekenzalving
Gebeds(mis)intenties

Hier wordt op korte termijn meer informatie geplaatst over de vormen van liturgievieringen.

Een uitvaartplechtigheid is een afscheidsplechtigheid waarbij de overledene uitgeleide wordt gedaan, waarna een begrafenis of crematie volgt. Omdat er veelal geen priester beschikbaar is zal er geen eucharistieviering mogelijk zijn. Gezien ook de steeds minder wordende band van familie, kinderen, kleinkinderen met de eucharistie en kerkgemeenschap, wordt er tegenwoordig veelal gekozen worden voor een woord- en gebedsviering bij een uitvaart

Plechtigheid in de kerk (of ’t Kruispunt)

De uitvaartplechtigheid wordt altijd gehouden in de kerk en wordt verzorgd door een lid van het pastorale team of door een van de parochie daarvoor aangestelde vrijwilligers (meer hierover onderstaand). Deze vrijwilligers worden bij toerbeurt ingeroosterd. Familieleden hebben als vanzelfsprekend veel inbreng en kunnen in de uitvaartplechtigheid ook een rol spelen.

Kerkschaamte bij levenseinde

We ervaren de laatste jaren steeds meer dat er een zekere mate van kerkschaamte is ontstaan. Het houdt in dat mensen die zich aan de rand van de kerkelijke gemeenschap bevinden, zich ongemakkelijk of zelfs beschaamd voelen bij hun wens van een kerkelijke uitvaart als het levenseinde zich aandient. Dit kan verschillende redenen hebben: misschien voelen ze zich niet ‘waardig’ genoeg, of zijn ze bang voor het oordelen van meer betrokken mensen. Wij willen benadrukken dat iedereen altijd welkom is. Lees er meer over in dit eerder verschenen artikel in BIJeen

In onze geloofsgemeenschap geen koor bij de uitvaart

Tot 2021 was er in onze geloofsgemeenschap een speciaal koor (Cantemus) voor de uitvaartplechtigheid. Wij hebben nu de voorzieningen in ons kerkgebouw waarbij met eigen muziekkeuze in overleg veel mogelijk is. Als na de uitvaart een begrafenis plaatsvindt op de R.K. Begraafplaats of begraafplaats De Stuivenberg, wordt dit verzorgd door degene die voorgaat. Als op de uitvaart een crematie volgt, dan is het afhankelijk van de omstandigheden. Voor pastores is het vaak niet mogelijk.

Plechtigheid in een crematorium

Toegeruste vrijwilligers gaan wel vaak mee naar het crematorium. Ook verzorgen zij op verzoek (zonder een voorafgaande uitvaartplechtigheid) vanuit onze geloofsgemeenschap een afscheidsplechtigheid in het crematorium. Sinds 1 januari 2016 bieden crematoria ook de mogelijkheid van een crematie op zondag. In het pastoresteam is vastgesteld dat de parochie hier geen medewerking aan zal verlenen. Uitzondering blijft de mogelijkheid van een avondwake of uitvaartplechtigheid op zondagavond.

Uitvaart te volgen internet

Wij bieden de mogelijkheid om vanuit de kerk de plechtigheid live te volgen via de livestream van Kerkdienstgemist. Dat biedt ook gelegenheid om op een later tijdstip terug te kijken en/of de opname voor eigen gebruik te downloaden.

Alfe en omega op gebrandschilderd raamPersoonlijke afstemming

Voorafgaand aan de uitvaartplechtigheid vindt er een gesprek plaats bij de familie over de wensen en mogelijkheden, teneinde de invulling een zo persoonlijk mogelijk karakter te geven. Het afstemmen over de dienstverlening van onze geloofsgemeenschap bij het overlijden wordt altijd geregeld via de uitvaartondernemer. Deze neemt contact op met het centrale uitvaartmeldpunt van de Parochie van de H. Drie-eenheid, te bereiken onder nummer 06 – 13 44 13 53. Daar worden de mogelijkheden en wensen afgestemd met de locatie en de dienstdoende pastores en toegeruste vrijwilligers.

Als u vragen heeft over deze dienstverlening, dan kunt u contact opnemen met Ben van Blokland (06-1288 1833)

Parochie brede inzet van vrijwilligers

In onze parochie is sinds 2014 de inzet van een aantal vrijwilligers bij uitvaarten uitgebreid naar een grotere groep vrijwilligers. Zij gaan in gesprek met de nabestaanden en stellen in overleg de uitvaartliturgie samen en geven in de kerk of crematorium daar met een woord en gebedsviering handen en voeten aan. Hun inzet wordt – zoals wij al gewend zijn – gecoördineerd door het parochieel uitvaartmeldpunt.

Naast de leden van het pastorale team, diaken Vaneker en enkele emeriti zullen de volgende personen de uitvaarten verzorgen:

 • Marianne van den Boogaard uit IJsselstein
 • Ali Elbertse uit Nieuwegein
 • Annie Kromwijk uit IJsselstein
 • Ben van Blokland uit Montfoort
 • Gerard Vendrig uit Montfoort
 • Petra van Kooten uit Lopik
 • Lidy van Doorn en Mariet Kwakkenbos uit Harmelen (uitsluitend Harmelen)

Hier wordt op korte termijn meer informatie geplaatst over de vorm en betekenis van de avondwake.

Hier wordt op korte termijn meer informatie geplaatst

Een gebedsintentie, ook wel misintentie genoemd is een gebed op verzoek aangevraagd voor een viering in de kerk. Deze intentie is veelal voor een overledene door de naam te noemen tijdens de voorbede. Maar evenzo kan er en intentie zijn uit dankbaarheid bij een bijzondere gelegenheid zoals verjaardag, huwelijksjubileum of andere memorabele gebeurtenis. Ook gebruikelijk is te bidden voor het welzijn dierbaren, voor iemand die ziek is of bijvoorbeeld herstel bij een zware operatie. Gebedsintentie kunnen desgewenst ook anoniem bv voor een verjaardag, voor kinderen en kleinkinderen of wat u ook maar wenst. Het is gebruikelijk om voor een gebedsintentie een bijdrage te vragen. Met deze financiële bijdrage draagt u bij aan de pastorale ondersteuning van onze geloofsgemeenschap.

Gebedsintenties opgeven?
Dit kan door de gebedsintentie(s) persoonlijk op te geven. Elke dag is er een gastvrouw/heer van 10.00 tot 12.00 uur aanwezig. Ook kunt u het schriftelijk doen met een duidelijke omschrijving (graag ook telefoonnummer erbij) en deze in een envelop in de brievenbus van de kerk te deponeren. U kunt de intentie ook opgeven via een e-mail bericht aan het secretariaat van onze geloofsgemeenschap. info-johannes@3eenheidparochie.nl of via het contactformulier. (zie submenu: Contact Johannes de Doper)

Wat kost een gebedsintentie? 
Voor een gebedsintentie vragen wij u een vaste bijdrage van €12,–. U kunt deze bijdrage contant voldoen bij opgave van de intentie of in de envelop insluiten. Geef duidelijk aan welke viering datum het betreft. Zijn er die dag meerdere vieringen (zoals Kerstmis) geef dan duidelijk aan voor welke viering (tijdstip) de gebedsintentie gewenst is. Het is ook mogelijk om het bedrag over te maken. Gebruik daarvoor bankrekeningnummer NL 12 RABO 0151 4654 36.

Organisatie van het liturgieoverleg

Voorgangers en lectoren
Rond het woord (voorbereiding)
GLO - Liturgieoverleg
KBL Klein lit beraad

Hier wordt op korte termijn meer informatie geplaatst over de voorgangers en de lectoren in de liturgievieringen

In ‘Rond het Woord’, komen de lectoren samen om zich voor te bereiden. Maar zij willen u de gelegenheid bieden om met hen samen te ontdekken wat het Woord ons te zeggen heeft. De wekelijkse lezingen zijn niet altijd even gemakkelijk te “verstaan”. In ‘Rond het Woord’ laten we de woorden tot ons komen. In het gesprek van maximaal een uurtje ontdekken en horen we van elkaar wat een lezing oproept. Waardoor word je geraakt, wat wordt er bedoeld, wat wordt er duidelijk gemaakt?

Nu hebben wij ook niet de wijsheid in pacht maar door er met elkaar over te praten, kan het wat meer duidelijkheid geven. Wanneer je in de weekendviering de lezing nogmaals hoort en erover gesproken wordt in de overweging, kan het je zomaar overkomen dat je geraakt wordt door een woord, door een uitleg, of door iets waar je mee verder kunt, wat je steun of richting geeft. Wie weet, kan het een beetje bijdrage aan een meer groeizame geloofsbodem! Want die vergelijking kunnen we wel mooi maken……

Hoe mooi past dat in ons geloofsleven! Hoe is het gesteld met onze geloofsbodem? Willen wij straks ook zaaien om daarna te kunnen oogsten? Misschien is het goed om eens naar onze eigen geloofsbodem te kijken. Hoe staat die erbij? Heeft die voeding nodig, of moet er gespit worden? Het is bekend dat een goede structuur en balans in de bodem essentieel is voor de planten om te kunnen groeien, om bestand te zijn tegen insecten en droogte. Heeft uw geloofsbodem voeding nodig, meer structuur? Wil jij je laven aan de Bron? Daar waar levend water wordt geboden?

Bij deze bijeenkomsten (1 á 2 keer per maand) worden steeds 3 weekendvieringen besproken. We komen altijd op woensdagavond samen in de Kleine Johannes en de aanvang is om 19.30 uur. Na uiterlijk een uur wordt deze gezamenlijke bijeenkomst afgerond.

De geplande bijeenkomsten voor de komende tijd zijn op:

 • 19 jul1 2023
 • 2 augustus 2023
 • 30 augustus 2023
 • 13 september 2023
 • 11 oktober 2023
 • 25 oktober 2023

In de week voorafgaand zal in onze nieuwsbrief een bijeenkomst onder de aandacht worden gebracht.

Hier wordt op korte termijn meer informatie geplaatst de het GLO, het periodieke overleg van (vertegenwoordigers) van werkgroepen die me liturgie bezig zijn.

Hier wordt op korte termijn meer informatie geplaatst over het Klein Liturgisch Beraad