Werkgroep Caritas

De Caritas-werkgroep van onze geloofsgemeenschap valt onder het bestuur van de Parochiële Caritas Instelling (PCI) van de parochie H. Drie-Eenheid.

De PCI is een katholieke rechtspersoon, die samen met de plaatselijke caritas werkgroepen in de parochie zorg draagt voor binding en betrokkenheid van de kerk als organisatie in de samenleving. Het bestuur stelt jaarlijks in overleg met de werkgroepen een werkplan op. Hiervoor wordt jaarlijks een budget vastgesteld.

Algemene opdracht Caritas-werkgroep

‘Handelen als gestalte van Gods aanwezigheid bij mensen, de minsten in tel eerst.’
De Caritas-werkgroep vindt inspiratie vanuit de geraaktheid voor barmhartigheid, zoals dit verwoord is in de onderstaande passage uit de Bijbel:

‘Want ik had honger en jullie hebben me te eten gegeven, ik had dorst en jullie hebben me te drinken gegeven, ik was vreemdeling en jullie hebben me opgenomen, ik was naakt en jullie hebben me gekleed, ik was ziek en jullie hebben naar me omgezien, ik zat in de gevangenis en jullie kwamen naar me toe.’ (Matteus 25, 35-36).

Het woord caritas betekent liefde, naastenliefde. De werkgroep probeert naar het voorbeeld van Jezus, vorm te geven aan de christelijke dienst van zorg, strijd/verzet en solidariteit ten dienste van de mensen in nood.
Wij gaan na of wij degenen die op ons pad komen, van dienst kunnen zijn en doen dit zonder enig onderscheid. Wij zijn er dus niet alleen voor onze mede-parochianen. Wij zijn ons bewust van de afnemende uitstraling en kracht van de kerk en gaan zo onbevangen mogelijk na wat mogelijk en haalbaar is. Ons uitgangspunt is dat vrijwilligers niet alleen innerlijk gemotiveerd moeten zijn, maar ook voldoening kunnen beleven aan hun inzet voor de kerk.

Werkzaamheden van onze Caritas-werkgroep

  • Ondersteuning geven aan mensen, die alle wettelijke regelingen op het gebied van de sociale voorzieningen hebben doorlopen en die toch niet voor hulp in aanmerking komen
  • Hulp geven bij schuldsanering voor mensen, die in financiële problemen zijn gekomen
  • Financiële ondersteuning voor de zieken- en ouderendagen en de terminale thuiszorghuizen
  • Het geven van een kerstattentie voor eenzame ouderen, attentie voor demente ouderen, betaalbare vakantie en de aanschaf van winterkleding/schoeisel voor gezinnen met een minimum inkomen
  • Verzamelen en uitdelen van kerstpakketten.

Overige werkzaamheden

  • Financiële bijdrage aan parochiële werkgroepen en parochianen, die wereldwijd ontwikkelingswerk verrichten en/of vluchtelingen ondersteunen
  • Samenwerken in de Commissie Diaconie van de Raad van Kerken Woerden. Deze kerkenraad helpt samen met de gemeente Woerden via het Noodfonds alle inwoners van Woerden, die in financiële problemen zijn gekomen.

De leden van de Caritas-werkgroep zijn:
mevr. Ellij Boot, penningmeester, telefoon 0348-44 40 47, e-mail: link volgt snel
mevr. Toos van Soest-Vernooij, telefoon 06-41 77 46 54, e-mail: link volgt snel

Diaken Frank van Rooijen, telefoon 0348-44 45 68, e-mail: link volgt snel, is aan de werkgroep toegevoegd namens de pastoraatgroep.