Ledenadministratie

De kerkleden administratie van de Rooms-Katholieke Kerk

Een ledenadministratie is een belangrijk onderdeel van elke organisatie. Omdat sprake is van privégegevens moet hier zorgvuldig en volgens de wettelijke regels mee worden omgegaan. Wettelijke regels over hoe bestanden moeten worden beheerd, hoe mensen zich in- en uit kunnen schrijven. Bij de Rooms-Katholieke Kerk gaat het in Nederland om de gegevens van enkele miljoenen mensen.

Verwerking ledenadministratie door vrijwilligers van de Nicolaaskerk geloofsgemeenschap

De administratie van uw lidmaatschap van de R.K. Kerk wordt mede bijgehouden door daarvoor gecertificeerde vrijwilligers van de Nicolaaskerk geloofsgemeenschap. Op het kerkcentrum is van maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 12:00 uur, telefoon: (030) 603 12 94) altijd wel iemand aanwezig, die informatie over lidmaatschap van de R.K. Kerk kan verstrekken en u hierbij verder kan helpen.

U kunt op het kerkcentrum ook terecht voor zaken, zoals dat u bijvoorbeeld een uittreksel uit het doopregister van de Nicolaaskerk toegestuurd wilt krijgen.

De ldenadministratie van R.K. Kerk is een zaak, die centraal in parochiaal verband geregeld wordt en daarom verwijzen wij u graag door naar de algemene ledenadministratie informatie pagina op deze website. U vindt daar naast belangrijke informatie ook de formulieren die nodig zijn voor in- en uitschrijven en voor wijzigen van uw gegevens.

Levensmomenten

Bepaalde levensmomenten houden verband met uw lidmaatschap van de R.K. kerk. U heeft bijvoorbeeld een kind gekregen en wilt dit laten dopen. U wilt toetreden (zich aanmelden) en/of zelf gedoopt worden. Ook dit zijn zaken, die centraal in parochiaal verband worden geregeld. Voor meer informatie hierover verwijzen u daarom door naar de algmene informatie pagina levensmomenten op deze website.

Neemt u in verband met de inplanning wel zo spoedig mogelijk contact op met de mensen in het het kerkcentrum van de Nicolaaskerk, als u een doop, huwelijk, of uitvaart in de kerk wilt laten plaatsvinden.

Om alvast een antwoord op mogelijke vragen over het lidmaatschap van de R.K. Kerk te geven is hieronder een vraag/antwoord rubriek geïmplementeerd.

In- en uitschrijven van de parochie

Ieder kerklid hoort in principe als parochiaan bij de parochie waar hij/zij woont. Nu kent Nieuwegein drie R.K. geloofsgemeenschappen, die alle vallen onder het Vicariaat Utrecht, het Aartsbisdom Utrecht, onder de parochie van de Heilige Drie-Eénheid.

Als er in uw directe omgeving meerdere parochies, of kerkgemeenschappen zijn, dan kunt op de website van het bisdom waarin u woont een hulpmiddel vinden om aan de hand van uw postcode te bepalen tot welke parochie uw huisadres hoort. U vindt deze tool op de website: www.zoekparochie.nl.

De Rooms-Katholieke Kerk in Nederland kent het fenomeen van de ‘voorkeursparochie’. Dit betekent dat -wanneer u zich meer verwant voelt met een andere parochie dan die waarbinnen u woont- u zelf vrij bent om dat kenbaar te maken aan de parochie van uw voorkeur.

De procedure m.b.t. in- en uitschrijven en andere veel gestelde vragen m.b.t. de kerkleden administratie van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland

Vooraf: enkele gebruikte termen, afkortingen en organisaties

 •  Parochie: “Een parochie is een bepaalde gemeenschap van christengelovigen, in een particuliere Kerk duurzaam opgericht, waarover de herderlijke zorg, onder het gezag van de diocesane Bisschop, aan een pastoor als haar eigen herder toevertrouwd wordt.” (canon 515 Wetboek van Canoniek Recht 1983).

In Nederland is een parochie als algemene regel territoriaal bepaald (vgl. canon 518 Wetboek van Canoniek Recht 1983). De postcode van het kerklid bepaalt bij welke parochie hij/zij hoort.

 • SILA: Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie
  Adres:
  Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA)

  Postbus 209
  6700 AE Wageningen
  E-mail: info@sila.nl
  Website en meer informatie: www.sila.nl
 • SILA Stip: In de Gemeentelijke Basisadministratie staat achter de naam van iedere burger, die door een bij de SILA aangesloten kerkgenootschap als kerklid is aangemeld een ‘SILA-stip’. Het is niet letterlijk een stip, maar een digitaal merktekentje. Wanneer de betrokken burger verhuist of overlijdt, weet de gemeenteadministratie door de SILA-stip dat de mutatie ook moet worden doorgegeven aan de SILA.De gemeente weet zelf niet bij wèlk kerkgenootschap de betrokkene hoort, wel dàt mutaties moeten worden doorgegeven aan de SILA. Bij de SILA weet men wel bij welke kerkgenootschap de betrokkene behoort en zo kan de SILA de binnengekomen mutatie doorgeven aan het kerkgenootschap waar het om gaat.
 • R-K. Bureau voor de Ledenadministratie: Bureau dat de leden van de Rooms- Katholieke Kerk bijhoudt. De gegevens worden verkregen van de parochies en van de SILA.
  Adres:
  R.-K. Bureau voor de Ledenadministratie
  p/a Amersfoortseweg 10
  3705 GJ ZEIST
  E-mail: leden@ipal.nu

Veelgestelde vragen

1. Hoe kan ik mijzelf of mijn kind als kerklid bij de parochie aanmelden?
2. Hoe bereik ik dat ik weliswaar parochiaan en kerklid blijf, maar niet meer wordt benaderd door de parochie?
3. Hoe voorkom ik dat mijn gegevens bekend zijn bij de gemeente?
4. Hoe kan ik uitgeschreven worden als parochiaan ?
5. Hoe kan ik definitief uitgeschreven worden als lid van de Rooms-Katholieke Kerk?
6. Welke zijn de consequenties van het definitief uitgeschreven zijn als lid van de Rooms-Katholieke Kerk ?
7. Ik ben als kind gedoopt maar kom nooit in de kerk. Ben ik dan toch parochiaan en kerklid?
8. Hoe komt de parochie aan mijn gegevens?
9. De parochie heeft mijn gegevens geregistreerd maar niet dat ik een kind kreeg. Hoe kan dat?
10. Kan ik als parochiaan passief lid blijven?
11. Kan ik van de SILA-stip af?
12. Kan ik weer opnieuw toetreden tot de Rooms-Katholieke Kerk?
13. Kan de doop ongedaan gemaakt worden?
14. Ik ben verhuisd maar wil in mijn vorige parochie actief blijven. Kan ik daar ook als parochiaan geregistreerd blijven staan?
15. Kan ik als parochiaan/kerklid mijn gegevens rechtstreeks via bijvoorbeeld internet inzien?