R.K. Geloofsgemeenschap H. Nicolaas - IJsselstein

Nederlands gezongen vespers in de Basiliek

Vespers is een getijdengebed
Getijdengebeden vormen al eeuwenlang de dagstructuur van monniken en monialen in kloosters en abdijen. Deze dagorde is de adem die voeding geeft aan de toegekeerdheid van de mens naar zijn Schepper God.
Het woord vespers is een vernederlandsing van het Latijnse woord 'vespera' of 'vísperas' (avond) en klinkt daarom als meervoud.
De arbeid is gedaan aan het einde van de dag. De tijd van rust, stilte en gelegenheid tot inkeer en bezinning is aangebroken. Dankbaarheid welt op. En die wil worden uitgezongen.

Getijdengebeden hebben een vaste structuur
De vespers bestaat uit het bidden of zingen van psalmen, hymnen en lofzangen. Voorafgegaan door een invocatie en afgesloten met een zegen. Daarbinnen is plaats voor schriftlezing, voorbede en verstilling.
Bij getijdengebeden in deze stijl is er geen voorganger, geen preek en is er een soberheid aan rituelen. Een schola of cantorij gaat voor in de liturgische zang, een lector of lectrice leest uit de H. Schrift en iemand gaat voor in het gebed.Dit alles ondersteund door een custos, de koster. De voorbereiding gebeurt door een werkgroepje.

De vespers in de Basiliek wordt gezongen, in het Nederlands
De Schola Nicolaï (voor meer info: klik hier) is uitsluitend geformeerd voor het zingen van deze liturgische zang. Zij bestaat uit zangers en zangeressen uit verschillende geloofstradities en beijveren zich om de schoonheid weer te geven van deze muziek, waardoor de gezongen teksten indringend overkomen.

Waar en wanneer?
Het priesterkoor van de Basiliek, dat voor deze gelegenheden ontruimd wordt en waar stoelen in halve kringen geplaatst kunnen worden, leent zich uitstekend om in een intieme sfeer vespers te houden.
De aanvangstijd is 17.00 uur en ze duurt ongeveer 40 minuten.
Voorlopig zijn deze vespers gekoppeld aan de vier seizoenen van het jaar, altijd op zaterdagen.
Voor 2019 betekent dat: zaterdag 16 maart (Met de lezing uit het Evangelie van Lucas uit de passage waarin hij verhaalt over de verheerlijking van Christus op de berg Tabor. De drie leerlingen van Christus die de gedaanteverandering van hun Heer van dichtbij hebben meegemaakt, zijn zó onder de indruk geraakt dat zij zich sindsdien voor hun hele leven met Hem hebben verbonden.)
zaterdag 15 juni, zaterdag 19 oktober en dinsdag 31 december (Oudjaar).

 
U bent van harte uitgenodigd om deze Gezongen Vespers eens bij te wonen.
U maakt dan kennis met een vorm van biddend samen zijn, die heel verrijkend kan zijn.
© 3eenheidparochie 2012 - 2019          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top