R.K. Geloofsgemeenschap H. Nicolaas - IJsselstein

logo vier nu pasen rgbwww.Vier.nu is de website over de belangrijke christelijke hoogfeesten. De site roept in de Veertigdagentijd iedereen op om zoveel mogelijk Pasen te vieren in de eigen plaatselijke Kerk. Voor onze geloofsgemeenschap staat een vieringenrooster online. Daar kunt u zien weke vieringen wij organiseren onder het motto "Vier.nu.Pasen!" U bent daarbij van harte welkom.

De Veertigdagentijd is een bijzondere periode waarin we toeleven naar het hoogfeest van de Verrijzenis van Christus, Pasen. Een hoogtepunt in het kerkelijk jaar dat in de voorbereiding en in de Paastijd tot uiting komt in bijzondere vieringen, onder meer met Palmpasen, op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en natuurlijk de Paaswake.

Na enkele jaren van beperkingen in verband met corona mogen we dit jaar weer samen in de kerk deze vieringen beleven en zo ons geloof met elkaar delen. Wij nodigen u daarom van harte uit om er bij te zijn. 

Graag wijzen wij u ook op de landelijke website www.vier.nu. Deze biedt een aantal handige links en downloads die allemaal inspirerend en informatief zijn voor en over het vieren van Pasen. Zo is er voor kinderen een mooie kleurplaat om te downloaden, is er een link naar het Paasevangelie, worden kernbegrippen, traditites en vieringen uitgelegd en biedt de site nog veel meer.

Vier Pasen, niet alleen thuis, maar ook samen in de kerk!
De kosten voor een enkelvoudige misintentie zijn € 12,50.

U kunt misintenties op verschillende manieren opgeven:
- Persoonlijk op het secretariaat op de openingsdagen van 9.00 tot 12.00 uur
- Middels een enveloppe die achter in de kerk ligt, daar het bedrag in doen en vervolgens in de brievenbus van het secretariaat doen (nr.12)
- Het bedrag overmaken op bankrekening nr. NL53 RABO 0159 2375 99 en daarbij aangeven op welke datum u de intentie gelezen wilt hebben met de te vermelden naam.
- U kunt ook een e-mail sturen naar het secretariaat en het geld met naam en datum overmaken (zie hierboven).
Klik hier voor: tarieven per 1 januari 2023

Er komen per jaar 4 liturgieroosters, en wel:

·         Najaarsrooster: Startzondag tot Advent

·         Winterrooster: Advent tot Pasen

·         Voorjaarsrooster: Pasen tot en met Feest Onze Lieve Vrouw van Eiteren

·         Zomerrooster: Eerste zondag van juli tot Startzondag

De coördinatie hiervan heeft Ed Smulders. 

Alle mutaties, verzoeken en gegevens worden door hem verwerkt. Dat kan alleen als u dat ook doorgeeft.
Dit is van het grootste belang, daar er nogal wat mensen betrokken zijn bij een viering en daarvan ook op de hoogte gesteld moeten worden.
Deze gegevens zijn via het gebruikersmenu op deze website te benaderen. Als u nog geen gebruikersaccount heeft kunt u dat aanvragen.
Ga hiervoor naar de parochiedatabase (aan de rechterkant) en klik op "naar gebruikersmenu".

Elke zaterdagmorgen is er om 09:30 uur gelegenheid om de rozenkrans te bidden, thans bidden wij met 25 ȧ 30 parochianen in de Mariakapel.

Wij bidden voor de noden in de wereld.
Voor vrede in de wereld en alle vervolgden.
Voor de zieken thuis, in zieken- of verpleeghuis.
Voor bijstand in onzekere tijden.
Voor nieuwe priesters, diakens en pastoraal werkers.
Voor onze dierbare overledenen.
Voor onze eigen intenties.
Voor ons zelf.

Wij nodigen u graag uit om dit samen met ons te komen doen op zaterdagmorgen.
Graag tot ziens om gezamenlijk te bidden voor de noden.
biechtVoorafgaand aan de grote feesten van Kerstmis en Pasen wordt een gezamenlijke boeteviering gehouden. Het is belangrijk om te ervaren dat vergeving van onze fouten en tekorten ons van Godswege wordt aangereikt. In een teken, zoals het zich bekruisen met gewijd water, wordt die vergeving voelbaar.
Daarnaast blijft er de mogelijkheid van een persoonlijk biechtgesprek met een priester van het regionaal pastoraal team met sacramentele absolutie. Pastoor van der Vegt is hiertoe idere zaterdag van 9.00-10.00 uur aanwezig (Behalve van 15 t/m 29 september 2018, i.v.m. afwezigheid van de pastoor.)
U kunt ook te allen tijde een afspraak maken met de pastoor. De biecht kan in of buiten de biechtstoel van de Basiliek plaatshebben.

Nederlands gezongen vespers in de Basiliek

Vespers is een getijdengebed
Getijdengebeden vormen al eeuwenlang de dagstructuur van monniken en monialen in kloosters en abdijen. Deze dagorde is de adem die voeding geeft aan de toegekeerdheid van de mens naar zijn Schepper God.
Het woord vespers is een vernederlandsing van het Latijnse woord 'vespera' of 'vísperas' (avond) en klinkt daarom als meervoud.
De arbeid is gedaan aan het einde van de dag. De tijd van rust, stilte en gelegenheid tot inkeer en bezinning is aangebroken. Dankbaarheid welt op. En die wil worden uitgezongen.

Getijdengebeden hebben een vaste structuur
De vespers bestaat uit het bidden of zingen van psalmen, hymnen en lofzangen. Voorafgegaan door een invocatie en afgesloten met een zegen. Daarbinnen is plaats voor schriftlezing, voorbede en verstilling.
Bij getijdengebeden in deze stijl is er geen voorganger, geen preek en is er een soberheid aan rituelen. Een schola of cantorij gaat voor in de liturgische zang, een lector of lectrice leest uit de H. Schrift en iemand gaat voor in het gebed.Dit alles ondersteund door een custos, de koster. De voorbereiding gebeurt door een werkgroepje.

Voor de viering van een huwelijksjubileum dient u tijdig een afspraak te maken met het secretariaat. Een pastor bereidt de viering met de familie voor. Een aparte jubileumviering kan alleen door de week, dus niet in het weekend plaatsvinden. Wel kan in een weekendviering een jubilerend bruidspaar verwelkomd worden, met een speciaal gebed voor hen bij de voorbeden.

Contactadres secretariaat: tel (030) 761 31 21
Het is in onze parochie al jaren gebruikelijk dat er, als familie dit wenst, op de avond voor de uitvaart van een overledene een gebedsdienst is. In deze gebedsdienst wordt de overledene herdacht. Dit samenkomen is vooral bedoeld om troost te bieden aan de nabestaanden.
In alle rust kan men bij God en elkaar kracht zoeken om het afscheid, dat de volgende dag zal plaatsvinden, aan te kunnen. Aansluitend aan de avondwake is er dan meestal gelegenheid om afscheid te nemen van de overledene en de familie te condoleren.
Mocht men er prijs op stellen aansluitend aan een avondwake in de kerk een condoleance te houden, dan is het ook mogelijk daarbij koffie/thee te laten verzorgen door vrijwilligers van onze geloofsgemeenschap.
Vraag ernaar bij uw begrafenisondernemer of uitvaartleider.

De avondwakegroep

Hoe gaat het als er een uitvaart geregeld moet worden?

Het betreft de melding van de uitvaart, en de uitvoering ervan.
De vraag naar een uitvaart dient te worden gedaan door een begrafenisondernemer of uitvaartleider bij het regionaal meldpunt. Buiten kantooruren wordt via het antwoordapparaat van onze geloofsgemeenschap verwezen naar dat regionaal telefoonnummer dat elke dag – ook in het weekend – tot 's avonds 21 uur bereikbaar is. Daar wordt de aanvraag voor een uitvaart genoteerd en wordt contact opgenomen met degene die in de parochie de uitvaart verder regelt (met als eerste vraag: is de kerk vrij voor een uitvaart?) en met de pastor/toegeruste vrijwilliger die in de betreffende week de dienst heeft.

Inzet vrijwilligers bij uitvaarten in onze parochie

Al sinds enkele jaren kennen wij in onze Drie-eenheidparochie een aantal vrijwilligers die uitvaarten verzorgen voor families die afscheid nemen van een dierbare. Zij gaan in gesprek met de nabestaanden en stellen in overleg de uitvaartliturgie samen en geven daar in de kerk of in het crematorium, door een woordviering of woord- en communieviering, handen en voeten aan. Twee jaar geleden zijn wij begonnen om meer mensen op te leiden. Nu hebben zij hun opleiding afgerond en worden zij per 1 september 2016 op alle lokaties van onze parochie ingezet. Hun inzet wordt, zoals wij al gewend zijn, gecoördineerd door het uitvaartmeldpunt, Janny en Adriaan.

Naast de leden van het pastorale team, diaken Vaneker en enkele emeriti zullen de volgende personen de uitvaarten verzorgen: Marianne van den Boogaard-Poort uit IJsselstein, Ali Elberse uit Vreeswijk, Annie Kromwijk uit IJsselstein, Ben van Blokland uit Montfoort, Gerard Vendrig uit Montfoort en Petra van Kooten-de Jong uit Lopik.

Afscheid nemen van een dierbare is een opdracht die onze hele geloofsgemeenschap aangaat. Het is een taak om in het licht van ons geloof in de verrezen Heer Jezus Christus, nabijheid, troost en aandacht te geven als wij het leven van een dierbare leggen in de handen van de Heer. Wij als pastoraal team hebben het vaste vertrouwen in dat zij dit dienstwerk met eerbied en respect namens onze parochie zullen vervullen.

Het Klein Liturgisch Beraad (KLB) komt minimaal vier keer per jaar bij elkaar en voorts indien nodig, om vooral actuele zaken die binnen het werkveld liturgie spelen met elkaar te bespreken.
In het Klein Liturgisch Beraad zitten afgevaardigden van de kosters, lectoren en de koren.
Dit beraad wordt voorgezeten door het lid van de Pastoraatgroep met het werkveld Liturgie.
De doelstelling van dit beraad is het toezien op een goede uitvoering van het liturgisch beleid en van de coördinatie.
Het Klein Liturgisch Beraad evalueert een voorgaande periode en kijkt vooruit naar een komende periode. Zij bespreekt suggesties en voorstellen vanuit het pastoraal team, de pastoraatgroep en andere groepen, waarna zij een advies uitbrengt aan het lid uit de Pastoraatgroep. Deze overlegt hierover met de Pastoraatgroep en het pastoraal team om tot een besluit te komen.
Het Groot Liturgisch Beraad komt maximaal tweemaal per jaar bij elkaar om liturgische zaken met elkaar te bespreken.
In het Groot Liturgisch Beraad (GLB) zijn alle werkgroepen die zich met liturgie bezighouden betrokken. Het zijn de coördinatoren of afgevaardigden van de acolieten, koren, kosters, lectoren, liturgisch bloemschikken, comité O.L. Vrouw van Eiteren, het lid van de pastoraatgroep met werkveld Liturgie en twee onafhankelijke parochianen. Een lid van het Klein Liturgisch Beraad leidt de bijeenkomsten.
De doelstelling van het GLB is een algemene evaluatie van de liturgische gang van zaken in de afgelopen periode, adviseren naar het KLB, de pastoraatgroep en pastoraal team. En een inhoudelijke vooruitblik op de komende periode.

2009-CantateDominoHet is lastig te achterhalen hoe lang het koor exact bestaat. Het herenkoor vierde in 2006 het
100-jarig bestaan. En in 2006 is het 50 jarig bestaan van het dameskoor gevierd, maar in feite werken dames- en heren vanaf oktober 1968 samen in het gemengd koor, dat in 1984 de naam Cantate Domino kreeg.

Cantate Domino heeft 39 leden. Dames, maar met name heren die ons koor willen versterken zijn van harte welkom, want helaas hebben wij, net als veel koren een tekort aan mannenstemmen.
Er wordt iedere maandagavondgerepeteerd. De heren die ook Gregoriaans zingen beginnen een half uur eerder.
Cantate Domino heeft een bestuur van 6 leden met een adviserend lid, te weten Marjan Fey, de organist/dirigent.
De tijdsinvestering is wisselend. Voor 'gewone' koorleden ca. tweeënhalf uur per week, voor de leden van het herenkoor, die ook Gregoriaans zingen ca. drie uur per week. Als bestuurslid kost het wel wat meer tijd. Er zijn zes bestuursvergaderingen per jaar en twee keer per jaar een liturgisch overleg.
In 2011 zijn de muziekmappen van alle koorleden weer geordend en heeft iedereen een 'moedermap' en is ook de hele bibliotheek opnieuw geïndexeerd. Dat was een hele klus, waar we nu veel profijt van hebben. En zo af en toe zijn er ook extra bijeenkomsten, zoals een impulsavond van de parochie.
In november vieren we altijd het Cecileafeest.
2008-FocusFocus bestaat sinds 1992. Oud leden van het Jongerenkoor wilden graag weer zingen. Corrie Oostrom had als dirigent het initiatief genomen en in januari 1992 vond de eerste repetitie plaats. In die eerste jaren zorgde René Verwer voor de begeleiding. Na een tijdje is er een prijsvraag uitgeschreven onder de leden op zoek naar een naam. Eén van de leden kwam met de suggestie "Vocus" als bewuste verbastering van een aantal woorden. Dat werd met meerderheid van stemmen door de leden gekozen, maar de toenmalige geestelijk begeleider van het koor; Joop Reurs vond dat slecht Latijn en heeft er "Focus" van gemaakt. Corrie Oostrom heeft ongeveer 12 jaar Focus geleid. Toen duidelijk werd dat zij na haar ziek zijn niet meer terug zou komen is er naar een andere dirigent gezocht en na een drietal dirigenten die maar kort bij ons bleven werd Hans Leeuwenhage onze vaste dirigent.
Het repertoire van Focus was inmiddels zodanig dat het zich meer leende voor pianobegeleiding dan voor orgelbegeleiding. Toen we op zoek waren naar een pianist meldde een dochter van Barbara Fortuin dat haar moeder goed piano kon spelen. Dat deed ze inderdaad en zij werd omstreeks 1996 gevraagd om als vaste pianiste bij Focus te komen.

Er zijn momenteel 26 koorleden, maar we zitten dringend verlegen om mannenstemmen. Als je zin hebt om te komen zingen, neem dan contact op met de contactpersoon van het regelteam of kom gewoon op dinsdagavond langs bij de repetitie.

Onder leiding van Hans Leeuwenhage verzorgt het koor de zang tijdens eucharistievieringen in de Nicolaasbasiliek in IJsselstein. Barbara Fortuin begeleidt het koor op piano.

Onderstaand volgt een selectie van liederen die door het koor worden gezongen:
  • Altijd Aanwezige - tekst: Simone Huisman, muziek: Tom Löwenthal, liveopname tijdens de lieddag van 2 maart 2012
  • Hooglied - tekst: Judith Herzberg, muziek: Mariëtte Harinck, liveopname tijdens de lieddag van 2 maart 2012
  • Passage - tekst: Maria de Groot, muziek: Mariëtte Harinck, liveopname tijdens de lieddag van 2 maart 2012
De leden van dit koor zijn in principe iedere dag oproepbaar om te zingen bij een avondwake, uitvaart of huwelijksviering. De koorleden vormen een doorsnede van zangers en zangeressen uit alle koren van onze geloofsgemeenschap, aangevuld met enkelen die bij een andere kerkelijke gemeente zijn aangesloten.

Er wordt één maal per 14 dagen gerepeteerd op dinsdagmiddag van 13:30 tot 14:30 uur. De eerste dinsdag van de maand wordt daarna nog wat koffie of thee met elkaar gedronken.
Onder leiding van Marjan Fey verzorgt het koor de zang tijdens huwelijken en uitvaarten in de Nicolaasbasiliek in IJsselstein. Marjan improviseert en begeleidt het koor op het schitterende Maarschalkerweerdorgel.

Onderstaand volgt een selectie van liederen die door het koor worden gezongen:
  • O Vrouwe van Eiteren - Marialied geschreven door dhr. Jac Bissels ter gelegenheid van de jaarlijks terugkerende verering van Maria in de maand juni.
Schola Nicolai-comprDe Schola Nicolaï is genoemd naar haar thuisbasis: de Basiliek van de H. Nicolaas en is eind 2009 uitsluitend geformeerd voor het zingen van vespers. (zie onder 'andersoortige vieringen')

Zij bestaat inmiddels uit zo'n 23 redelijk geoefende zangers en zangeressen. Die vormen met elkaar geen nieuw parochieel koor, maar een op projectbasis samengestelde zelfstandige groep die voor elke vespers vijf of zes keer bij elkaar komt. De samenstelling van de groep overschrijdt de grenzen van kerkgenootschappen; zij bestaat uit zangers en zangeressen uit verschillende geloofstradities. Om deel te nemen moet men wel affiniteit hebben met de spiritualiteit van psalmen en hymnen en bereid zijn zich ook thuis voor te bereiden.
De Schola beijvert zich om de schoonheid van deze liturgische zang weer te geven, waardoor de gezongen teksten zo indringend mogelijk over komen.
Geliefd is de meerstemmige zang; we zoeken dan ook naar een evenwichtige stemgroepenverdeling. Ook in het optreden zoeken we naar schoonheid, stilte en harmonie.
Het repertoire is Nederlands en er wordt gebruik gemaakt van eigentijdse vertalingen, tekstdichters en componisten.
De meest geschikte repetitietijden zijn inmiddels de woensdagavond (19.30 – 20.45 uur) en de zaterdagmorgen (9.30 – 10.45 uur) gebleken. De repetities zijn in de kapel van Mariënstein.

Bychantium is een koor dat zich toelegt op het zingen van Byzantijns-liturgische muziek in het Nederlands. De Byzantijnse liturgie wordt oorspronkelijk in het Slavisch gezongen. Anderstalige deelnemers aan een Byzantijnse eredienst ondergáán de schoonheid van de verstillende indrukwekkende vierstemmige zang, al dan niet door gemengde koren, maar men verstaat de tekst niet. Een begeleidend boekje met de vertaling kan helpen de tekst te begrijpen.
In het Nederlands gezongen liturgie kan de betrokkenheid van de aanwezigen versterken, maar wil de ziel geraakt worden, dan is een verstillende aandacht noodzakelijk, van zowel de zangers als van de kerkgangers. Het doel van Bychantium is de schoonheid van woord en klank in de Byzantijnse liturgie dichterbij te brengen en vertrouwdheid te kweken voor deze vorm van liturgie vieren.

Voorgeschiedenis: De voormalige Oecumenische Zanggroep IJsselstein zong 31 jaar lang in vieringen en diensten in kerken, ziekenhuizen en zorginstellingen. Door omstandigheden van leeftijd, ziekte en het ontbreken van nieuwe aanwas moest zij worden opgeheven. Dit gebeurde in het voorjaar 2013 en ging met gemengde gevoelens, want de gehechtheid aan elkaar was groot.

Doorstart: Door twee factoren werd er een vorm van doorstart gevonden:
- een aantal zangers wilde onder bepaalde voorwaarden graag doorzingen in liturgische diensten met de zangleider Jan Lippus
- er liepen nog steeds verplichtingen en afspraken die nagekomen moesten worden

Opzet: Zo is de ad-hoc zanggroep Cantores Mobilae ontstaan waarvan de formule is:

© 3eenheidparochie 2012 - 2023          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top