R.K. Geloofsgemeenschap H. Nicolaas - IJsselstein

DSC03307 Grot cutOok dit jaar gaan wij weer naar Lourdes, het mooie plaatsje waar Maria 160 jaar geleden aan Bernadette verscheen. Veel zieken zouden heel graag eens naar Lourdes gaan om bij Maria hun zorgen te vertellen en te bidden om genezing. Helaas zijn er ook veel zieken die deze reis niet kunnen betalen. Daarom mogen wij op 5 mei 2019 weer achterin de kerk staan om onze kaarten en kaarsen, maar ook spulletjes uit Lourdes die wij daar zelf hebben gekocht te verkopen. De opbrengst gaat geheel naar onze Lourdespot. U kunt natuurlijk ook een bijdrage storten op bankrekening NL 33 RABO 0169 2304 14 t.n.v. Lourdeswerk IJsselstein.
Namens de zieken hartelijk dank.
Voor inlichtingen: Betty Maas
RouwverwerkingOp maandag 11 februari 2019 start er een nieuwe gespreksgroep. Rouwgroep Nieuwegein organiseert al meer dan 15 jaar lotgenotengroepen. Uit ervaring weten we dat het steunend kan zijn om met andere mensen te praten die ook een verlieservaring achter de rug hebben. Het delen kan helpen wat meer inzicht te krijgen in het rouwproces. In de groep is ruimte voor een ieders verhaal, voor het stellen van vragen en het delen van ervaringen. Elke bijeenkomst staat een ander thema centraal waarover we met elkaar in gesprek gaan. Uiteraard kunnen de deelnemers ook zelf onderwerpen inbrengen. De gespreksgroep wordt begeleid door twee ervaren rouwbegeleiders van de Rouwgroep Nieuwegein.

Bij de diaconie is de levensinstelling van de mens het belangrijkst. Het gaat om dienstbaarheid aan elkaar. Dan pas ben je werkelijk mens. Hoe Jezus leefde en omging met de mensen die Hij ontmoette is ons voorbeeld en laat zien hoe God is.
Diaconie wordt concreet als wij vanuit de plaatselijke geloofsgemeenschap steun verlenen aan mensen en groepen die in de knel geraakt zijn, als wij aandacht hebben voor de zieken en voor de geknakte mensen. Diaconie betekent dat je als geloofsgemeenschap je samen sterk maakt voor mensen in nood.
Dat je de solidariteit die je voelt met mensen in de knel vorm geeft. Daarvoor zijn onze diverse werkgroepen.
Er wordt ook samengewerkt met andere kerken, met name binnen het Diaconaal Overleg IJsselstein (D.O.IJ.).
De PCI is een parochiebrede zelfstandige kerkelijke organisatie, die verantwoording aflegt aan zowel de eigen parochie als aan het Aartsbisdom. Zij beheren financiële middelen, waarvan de opbrengsten bestemd zijn voor charitatieve doelen. Deze middelen zijn ontstaan uit schenkingen, legaten en andere donaties.
De diverse geloofsgemeenschappen in onze parochie hebben ieder hun eigen Caritas werkgroep. Hierdoor kan de werkgroep, op beperkte schaal en met beperkte middelen, mensen helpen, die, hoe dan ook, tijdelijk in financiële nood zijn geraakt.
Verzoeken om hulp bereiken de Caritas werkgroep vaak via de pastores, de wijkcontactpersonen, de gemeentelijke sociale dienst, de Boka en anderen.
Leden van onze geloofsgemeenschap, die op de hoogte zijn van een noodsituatie in hun familie of in hun omgeving kunnen de betrokken personen en/of organisaties hierop attenderen. In alle gevallen staat bij de Caritas werkgroep de privacy van de betrokkenen bovenaan.

Wat doet de Caritas werkgroep van onze geloofsgemeenschap nog meer?

Het IJsselsteinse daklozenproject Boka wordt ondersteund en ook het plaatselijke vluchtelingenwerk kan een beroep doen op de werkgroep. De werkers in het veld, zoals de missionarissen, worden ook niet vergeten. Naast het verlenen van financiële hulp worden bijvoorbeeld de paasbroden bij de viering van Witte Donderdag door de werkgroep verzorgd.
Ook het diaconale werk binnen onze geloofsgemeenschap en, in overleg, in de andere kerken, is een onderdeel van het werk van de Caritas werkgroep. Projecten op dit gebied worden voor zover mogelijk eveneens ondersteund, zoals de kerstpakkettenactie.

Ondersteuning van de Caritas werkgroep op financieel vlak.

Indien u het werk van de Caritas belangrijk vindt en financieel wilt ondersteunen, dan zijn er vele mogelijkheden. Alle bijdragen in de vorm van een donatie, schenking of legaat zijn meer dan welkom. Voor informatie hierover kunt u contact met ons opnemen, via onderstaand adres.
Bereikbaarheid van de Caritas Werkgroep via dit telefoonnummer: 06 - 812 50 416. U kunt ook nadere informatie krijgen via e-mail:
of schriftelijk dan wel mondeling via het parochiecentrum.

Noodhulp.

Zit u accuut in financiële nood, dan kan de Caritas werkgroep bekijken hoe ze u het beste kan helpen. Daartoe kunt u bellen via bovenstaand telefoonnummer of via e-mail (via de bovenstaande link).

Diep in het noordwesten van Kenia ligt een gebied ter grootte van Nederland en België dat behoort aan de nomadisch levende Turkana-stam met Lodwar als districtsstad. Als antwoord op de problemen van de straatkinderen in Lodwar werd in 1991 een centrum opgericht door frater Hans Wennekes, oorspronkelijk uit IJsselstein afkomstig, waar deze 'kinderen zonder toekomst' een plek kregen om te rehabiliteren en zich te ontwikkelen. Veel mensen uit IJsselstein weten van het "straatkinderenproject" Nadirkonyen en hebben daar in het verleden middels diverse acties kennis mee kunnen maken.

Door het contact met Hans Wennekes zijn sinds 1997 nog 2 Nederlanders in actie gekomen in Lodwar. Ben en Annie Janssen. Zij hebben daar aan het begin gestaan van diverse projecten. "Meisjes naar school", een van de kleine projecten en onderwijs aan dove kinderen waar vooral Ben's aandacht naar uitgaat. Annie heeft het Ewoi programma opgezet, een hulpprogramma voor ouderen. Om continuïteit te waarborgen staan deze projecten onder supervisie van het diocees Lodwar.

Nadirkonyen is de naam van de wijk waarin het straatkinderenproject ligt. Dit betekent in het Ki-Turkana ‘scherp oog’ en het verwijst naar de kunst om in het donker de zelf gebrouwen drank over te gieten vanuit een kop in een fles, zonder ook maar een druppel te morsen. In het straatkinderen project bedoelen we met nadirkonyen ook scherp oog, maar dan een scherp oog voor kinderen.

Het centrum betekent voor de kinderen een nieuw thuis met mensen die om hen geven en zich inzetten voor hun toekomst. Een geboorterecht van ieder kind.

De kansen voor meisjes om zich te ontwikkelen zijn klein. Gebrek aan schoolgeld is een groot probleem. Door de armoede moeten zij al vroeg meewerken om in de noodzakelijke levensbehoeften van het gezin te voorzien. Daarom: "Meisjes naar school" is een van de kleine projecten waar Ben Janssen's aandacht naar uitgaat in Lodwar.
Door de droogte, ondervoeding, slechte hygiëne, gebrek aan water en door infectieziekten zijn er veel dove kinderen in het Turkana gebied. Sinds mei 2002 is er een school voor deze dove kinderen in Lodwar, die Ben heeft opgericht. Meer klaslokalen en een internaat werden gerealiseerd in nauw overleg met de onderwijsinstelling van de overheid en het Bisdom. Dit om een goede organisatie voor de toekomst op te zetten en te waarborgen.
Het Ewoi Centrum werd opgezet om de armste ouderen te helpen in hun meest noodzakelijke levensbehoeften, medische zorg, voedsel en andere elementaire zaken. Ook in Lodwar heeft de tijd niet stil gestaan. Er zijn veel meer mensen met een baan en daardoor goede, soms zeer goede salarissen. De bovenlaag wordt rijker en daardoor de verschillen groter.
De staf van Ewoi centrum tracht familie en gemeenschap mede verantwoordelijk te laten zijn voor hun ouderen. Ook Small Christian Communities worden op hun verantwoordelijkheid aangesproken. Door middel van huisbezoeken en contacten met derden worden deze nu veel meer bij de zorg betrokken en wordt getracht samen te werken om zo het leven van de oudere leefbaarder te maken.
Voor een deel van de ouderen blijft extra hulp van het Ewoi centrum noodzaak.

oma kind TurkanaDoor de vele huisbezoeken die worden en werden verricht kwamen de huisbezoekster regelmatig op het spoor van ernstig meervoudig gehandicapte kinderen. Met de meest schrijnende gevallen werden zij geconfronteerd. Deze kinderen worden in veel gevallen verwaarloosd en tellen op geen enkele manier mee in familie of gemeenschap. De staf van het Ewoi centrum heeft het initiatief genomen om voor een aantal van deze kinderen een dagopvang te regelen. Uniek in deze Turkana gemeenschap.
Een ruimte in het kantoor werd aangepast en nu worden de kinderen 2x per week opgehaald en krijgen alle aandacht die nodig is, worden gewassen, medische aandacht, massage en er wordt met ze gespeeld gezongen etc. Het is wonderlijk om te zien hoe deze kinderen, die niets zelfstandig kunnen, reageren op deze aandacht. Ouders/verzorgers worden begeleid en regelmatig bezocht.

Wat doet DARA Europe?

FotoDARAEuropeDe IJsselsteinse stichting DARA Europe ondersteunt sinds 2012 het kindercentrum Stellar Child Care Organization (SCCO) in Cambodja.
Op deze manier biedt de stichting kansarme kinderen in Cambodja een betere toekomst! DARA Europe helpt de kinderen in SCCO door:
· een veilige woon- en leefomgeving te creëren
· goede gezondheidszorg te bieden
· onderwijs te faciliteren
· gevarieerd en gezond voedsel te geven en
· zelfstandigheid te stimuleren

Wat zijn de nieuwste ontwikkelingen?

Banlo Bush SchoolIn januari 2018 is Paul van Wezel dit project begonnen.
Sommigen van u zullen hem nog kennen uit de tijd dat hij leerkracht en later directeur was van de toenmalige Paulusschool aan de Duitslandstraat.
Dat dit nu ter sprake (ter lezing) komt heeft te maken met het vieren van de verjaardag van Jan Lippus.
Hij dacht toen dat dit een eenmalige actie zou zijn, maar ‘het liep uit de hand’.
Je leest dat allemaal in de folder en de bulletins.
Deze bulletins verschijnen elke twee maanden, dus dan krijg je van hem steeds een update.

Inmiddels zijn er diverse updates verschenen, die u kunt downloaden.

© 3eenheidparochie 2012 - 2019          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top