R.K. Geloofsgemeenschap H. Nicolaas - IJsselstein

Banlo Bush School copy copy copy copyBanlo Bulletin maart 2023 is verschenen.
Veel leesplezier!

Klik hier om het bulletin te lezen
Bij de diaconie is de levensinstelling van de mens het belangrijkst. Het gaat om dienstbaarheid aan elkaar. Dan pas ben je werkelijk mens. Hoe Jezus leefde en omging met de mensen die Hij ontmoette is ons voorbeeld en laat zien hoe God is.
Diaconie wordt concreet als wij vanuit de plaatselijke geloofsgemeenschap steun verlenen aan mensen en groepen die in de knel geraakt zijn, als wij aandacht hebben voor de zieken en voor de geknakte mensen. Diaconie betekent dat je als geloofsgemeenschap je samen sterk maakt voor mensen in nood.
Dat je de solidariteit die je voelt met mensen in de knel vorm geeft. Daarvoor zijn onze diverse werkgroepen.
Er wordt ook samengewerkt met andere kerken, met name binnen het Diaconaal Overleg IJsselstein (D.O.IJ.).

logo caritasDe diverse geloofsgemeenschappen in onze H. Drie-eenheidparochie hebben ieder hun eigen Caritas werkgroep. Hierdoor kan de werkgroep, op beperkte schaal en met beperkte middelen, mensen helpen, die, hoe dan ook, tijdelijk in financiële nood zijn geraakt.
Verzoeken om hulp bereiken de Caritas werkgroep vaak via de pastores en de wijkcontactpersonen, maar ook via Werk en Inkomen Lekstroom (WIL, de sociale dienst), welzijnsorganisatie Pulse, Stichting Urgente Noden (SUN), Stichting Leergeld, het Jeugdteam en Vluchtelingenwerk.
Deze organisaties zitten, net als de Caritas werkgroep IJsselstein, ook in het Armoedeoverleg, dat regelmatig met elkaar het armoedebeleid in IJsselstein bespreekt.
Ook medeparochianen, die mensen in een noodsituatie kennen in hun (directe) omgeving, kunnen hen op de werkgroep attenderen of naar ons toesturen. In alle gevallen staat daarbij de privacy van de betrokkenen bovenaan.

Zit u acuut in financiële nood? Dan kan de Caritas werkgroep bekijken hoe ze u het beste kan helpen.
Daartoe kunt u bellen met telefoonnummer 06 81 25 04 16 of via e-mail (klik op deze link).
U kunt daar ook nadere informatie krijgen, of schriftelijk dan wel mondeling via het parochiecentrum.

Wat doet de Caritas werkgroep IJsselstein?

Nadirkonyen is de naam van de wijk waarin het straatkinderenproject ligt. Dit betekent in het Ki-Turkana ‘scherp oog’ en het verwijst naar de kunst om in het donker de zelf gebrouwen drank over te gieten vanuit een kop in een fles, zonder ook maar een druppel te morsen. In het straatkinderen project bedoelen we met nadirkonyen ook scherp oog, maar dan een scherp oog voor kinderen.

Het centrum betekent voor de kinderen een nieuw thuis met mensen die om hen geven en zich inzetten voor hun toekomst. Een geboorterecht van ieder kind.

Diep in het noordwesten van Kenia ligt een gebied ter grootte van Nederland en België dat behoort aan de nomadisch levende Turkana-stam met Lodwar als districtsstad. Als antwoord op de problemen van de straatkinderen in Lodwar werd in 1991 een centrum opgericht door frater Hans Wennekes, oorspronkelijk uit IJsselstein afkomstig, waar deze 'kinderen zonder toekomst' een plek kregen om te rehabiliteren en zich te ontwikkelen. Veel mensen uit IJsselstein weten van het "straatkinderenproject" Nadirkonyen en hebben daar in het verleden middels diverse acties kennis mee kunnen maken.

Door het contact met Hans Wennekes zijn sinds 1997 nog 2 Nederlanders in actie gekomen in Lodwar. Ben en Annie Janssen. Zij hebben daar aan het begin gestaan van diverse projecten. "Meisjes naar school", een van de kleine projecten en onderwijs aan dove kinderen waar vooral Ben's aandacht naar uitgaat. Annie heeft het Ewoi programma opgezet, een hulpprogramma voor ouderen. Om continuïteit te waarborgen staan deze projecten onder supervisie van het diocees Lodwar.

De kansen voor meisjes om zich te ontwikkelen zijn klein. Gebrek aan schoolgeld is een groot probleem. Door de armoede moeten zij al vroeg meewerken om in de noodzakelijke levensbehoeften van het gezin te voorzien. Daarom: "Meisjes naar school" is een van de kleine projecten waar Ben Janssen's aandacht naar uitgaat in Lodwar.
Door de droogte, ondervoeding, slechte hygiëne, gebrek aan water en door infectieziekten zijn er veel dove kinderen in het Turkana gebied. Sinds mei 2002 is er een school voor deze dove kinderen in Lodwar, die Ben heeft opgericht. Meer klaslokalen en een internaat werden gerealiseerd in nauw overleg met de onderwijsinstelling van de overheid en het Bisdom. Dit om een goede organisatie voor de toekomst op te zetten en te waarborgen.
Het Ewoi Centrum werd opgezet om de armste ouderen te helpen in hun meest noodzakelijke levensbehoeften, medische zorg, voedsel en andere elementaire zaken. Ook in Lodwar heeft de tijd niet stil gestaan. Er zijn veel meer mensen met een baan en daardoor goede, soms zeer goede salarissen. De bovenlaag wordt rijker en daardoor de verschillen groter.
De staf van Ewoi centrum tracht familie en gemeenschap mede verantwoordelijk te laten zijn voor hun ouderen. Ook Small Christian Communities worden op hun verantwoordelijkheid aangesproken. Door middel van huisbezoeken en contacten met derden worden deze nu veel meer bij de zorg betrokken en wordt getracht samen te werken om zo het leven van de oudere leefbaarder te maken.
Voor een deel van de ouderen blijft extra hulp van het Ewoi centrum noodzaak.

oma kind TurkanaDoor de vele huisbezoeken die worden en werden verricht kwamen de huisbezoekster regelmatig op het spoor van ernstig meervoudig gehandicapte kinderen. Met de meest schrijnende gevallen werden zij geconfronteerd. Deze kinderen worden in veel gevallen verwaarloosd en tellen op geen enkele manier mee in familie of gemeenschap. De staf van het Ewoi centrum heeft het initiatief genomen om voor een aantal van deze kinderen een dagopvang te regelen. Uniek in deze Turkana gemeenschap.
Een ruimte in het kantoor werd aangepast en nu worden de kinderen 2x per week opgehaald en krijgen alle aandacht die nodig is, worden gewassen, medische aandacht, massage en er wordt met ze gespeeld gezongen etc. Het is wonderlijk om te zien hoe deze kinderen, die niets zelfstandig kunnen, reageren op deze aandacht. Ouders/verzorgers worden begeleid en regelmatig bezocht.

Wat doet DARA Europe?

FotoDARAEurope

Stichting Dara Europe is een IJsselsteinse stichting die Stellar Child Care Organisation in Andong, Cambodja ondersteunt.
SCCO is in 2012 begonnen met een kindercentrum als (tijdelijke) opvang voor kinderen die niet langer op een veilige manier bij hun familie in de krottenwijk Andong konden wonen.
SCCO ondersteunde deze kansarme kinderen door hen te voorzien van een veilige omgeving en kwalitatief onderwijs. Daarnaast groeide SCCO uit met Onderwijs- en familie-ondersteuningsprogramma’s in Andong.
In 2017, 2018 en 2019 heeft de parochie van de Heilige Drie-eenheid de projectdoelen van SCCO door middel van de Vastenaktie ondersteund. Wat zijn de nieuwste ontwikkelingen?

Banlo Bush SchoolPaul van Wezel was jarenlang werkzaam op de Paulusschool in IJsselstein totdat hij in 2001 naar Papua New Guinea vertrok. Sinds 2013 woont hij samen met zijn vrouw Mary in Aronis (niet ver van Madang) waar hij een schooltje runt voor kansarme kinderen van 4 tot 12 jaar. Doel is om ze na verloop van tijd succesvol door te laten stromen naar een reguliere school.
Via de Banlo Bulletins worden belangstellenden op de hoogte gehouden van het nieuws rondom Pauls school.

Klik op een bulletin als u deze online wilt lezen of wilt downloaden.
Banlo Bulletin 22 - maart 2023
Banlo Bulletin 21 - december 2022
Banlo Bulletin 20 - augustus 2022
© 3eenheidparochie 2012 - 2023          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top