R.K. Geloofsgemeenschap H. Nicolaas - IJsselstein

BIJeen rond leven en geloof

De werkgroep 'In de leer gaan' heeft tien jaar lang overal in de parochie bijeenkomsten georganiseerd over geloofsonderwerpen.
In het begin waren dat vooral cursussen. 'Putten uit de Bron': daar leerde je (opnieuw) hoe het katholieke geloof in elkaar zit. Je kon ook op Bijbelcursus. Er waren avonden over de betekenis van communie en vormsel, waaraan veel ouders en parochianen deelnamen.

Geloven gaat verder

Tijden veranderen. Geloof en 'cursus' gaan niet meer zo goed samen. Het klinkt te streng. Alsof er examens aan vastzitten. Er zijn andere bijeenkomsten voor de cursussen in de plaats gekomen. Kloosterweekenden, een bijbelmaaltijd, meditatieavonden, excursies naar een beeldentuin of naar onbekende kerkelijke plekken in Utrecht, een muzikale middag rondom Maria en tijdelijke groepjes rondom actuele thema’s als barmhartigheid, levenseinde en echt geluk.

Ontmoeting en verdieping
Bij die ommezwaai past een nieuwe, laagdrempelige naam. Voortaan heten we de werkgroep ‘BIJeen rond leven en geloof'. Omdat we het belangrijk vinden elkaar echt te ontmoeten. We geloven dat onze R.K. traditie ons leven kan verrijken, verdiepen en richting geven.

Namens de werkgroep,
Marion Korenromp

Dopen Icoon
Nadat ouders een dopeling aangemeld hebben, ontvangen zij van ons een uitnodiging om twee voorbereidingsbijeenkomsten bij te wonen.
Deze vinden plaats in de maand of enkele maanden voorafgaand aan de doop en worden door twee leden van onze werkgroep verzorgd.

De eerste avond heeft als titel: "Gij hebt mij geweven in de schoot van mijn moeder" en gaat over het mysterie van het leven, doopmotieven en de geloofsachtergrond van het dopen.
De tweede bijeenkomst gaan we in gesprek over wat God betekent voor ons. We brengen dit in verbinding met het leven en de doop, en gaan na hoe dit ons leven kan inspireren. Dit onder de titel: "Ik doop u in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest".

Uiteraard houden we ons tijdens de bijeenkomsten aan de op dat moment geldende maatregelen.

De werkgroep doopvoorbereiding bestaat uit:
Nicole Horsman-Gielen (coördinator) en Henny Westland.

Als u belangstelling heeft om zelf actief te worden bij de doopvoorbereiding, belt/mailt u dan met het secretariaat of met Nicole Horsman
 

Documenten bij de voorbereiding van een kinderdoopviering

* Doopboekje
* Extra teksten BewarenBewarenBewarenBewaren
Voor mensen die op latere leeftijd gedoopt willen worden, of willen (her)beginnen in de katholieke kerk is een speciaal programma,
"Putten uit de bron" genaamd.
Informatie hierover kunt u inwinnen bij pastor M. Korenromp
Het is voor katholieke ouders een oude gewoonte hun kind te laten dopen in de eerste maanden van zijn of haar leven.

Maar dat gebeurt niet altijd. Soms zijn er privéomstandigheden die dat verhinderen. Soms weet je als ouder niet of je wel bij een kerk wilt horen. Soms is er een wens dat de kinderen hun doop zelf bewust kunnen meemaken.

Tientallen jaren bereidden de R.K. basisscholen kinderen onder schooltijd op hun eerste communie voor.
Dat was een goede gewoonte, waardoor velen in contact kwamen met de kern van het christelijk geloof.
Eind schooljaar 2013/2014 besloten de R.K. basisscholen daarmee te stoppen. De reden daarvan is eenvoudig: in de daaraan voorafgaande 10 jaren was het aantal communicanten zo teruggelopen, dat er per klas vaak nog maar één of twee kinderen daadwerkelijk de stap zetten.

Vormsel duifIn het schooljaar 2020-2021 wordt de mogelijkheid geboden voor kinderen in groep 8 van het basisonderwijs om het sacrament van het vormsel te ontvangen.
Vanwege het aantal te vormen kinderen zijn een aantal geloofsgemeenschappen samengevoegd.

De datum voor de eerste ouderavond is op maandag 7 september 2020 om 19.30 uur in de Emmauskerk in Nieuwegein, Merelplein 2.
Tijdens die avond kunt u kennismaken met Petra van Kooten. Zij zal de kinderen begeleiden tijdens de voorbereidingen. U krijgt dan de eerste uitleg en informatie.
Deze voorbereidingen zullen plaatsvinden in 5 bijeenkomsten.

De viering van het toedienen van het Vormsel is ook uitgesteld. De nieuwe datum wordt mettertijd bekend gemaakt en zal in de Nicolaaskerk in Nieuwegein zijn.
De opgave hiervoor ontvangen wij graag per mail op het catechesesecretariaat van de parochie, of per post op dit adres:
Secretariaat kindercatechese - H. Drie-eenheid,
T.a.v. mevrouw Rita de With, p/a Secretariaat H. Victor, Dorp 147 - 3405 BC Benschop.

Mocht u geen uitnodiging hebben ontvangen en wilt u uw kind wel opgeven, dan kunt u hier het inschrijfformulier downloaden en mailen naar het secretariaat van de kindercatechese van onze parochie.
Na aanmelding ontvangt u een bevestiging en verdere informatie over het programma, alsmede over de hoogte van de voor de deelname gevraagde financiële bijdrage.

Namens pastoraatgroep IJsselstein,
Annemarie de Boer
Op de eerste plaats, van harte proficiat met de stap om voor de RK Kerk te gaan trouwen. Een belangrijke stap in uw leven.

Het huwelijk is een belangrijk moment in een mensenleven. Voor de RK Kerk gaat het zelfs om een sacrament, een heilig moment. Daarom wil ze een grote zorgvuldigheid in acht nemen bij de aanvraag van het huwelijk. Wanneer man en vrouw beiden katholiek zijn en geen ander burgerlijk of kerkelijk huwelijk achter de rug hebben, is er geen probleem. Wanneer dat voor één van beide partners anders is, moet er verlof worden aangevraagd bij de bisschop. Dat vraagt veel extra tijd, in het geval van een eerder huwelijk soms meer dan een jaar. Daarom vragen wij jullie nu volledig je gegevens op te schrijven, opdat wij jullie bij je wens tot een kerkelijk huwelijk zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Wanneer er een ‘hobbel’ blijkt, volgt nog vóór de bevestiging van de aanvraag een gesprek met de pastoor van onze parochie.

Wij willen U graag helpen in de aanloop naar de trouwdatum.
Wat moet er gebeuren?

Voorkant compr GelovenNuGeloven Nu is niet te vangen in één woord. Het is geen methode of cursus - maar toch steek je er veel van op. En de groepen zijn geen 'praatgroepen' - maar toch wordt er gepraat. Bijbelverhalen staan centraal, maar het gaat over het heden.
Laten we het maar niet moeilijker maken dan het is; want eigenlijk zegt de naam alles al. Geloven. Nu. Hoe doe je dat? Hoe sta jij in je geloof? En hoe bevalt je dat? Voor iedereen die iets meer wil leren over wat het geloven in het dagelijks leven kan betekenen.
Tijdens de bijeenkomsten van Geloven Nu komen geloofs- en levensvragen aan de orde in een besloten groep. Prachtig uitgegeven boekjes leiden de groep een seizoen lang door bekende en minder bekende bijbelverhalen. Elk jaar verschijnt er een nieuw deel van Geloven Nu. In Nederland en Vlaanderen zijn ruim 120 groepen actief en dat aantal groeit gestaag.

© 3eenheidparochie 2012 - 2021          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top