Meer nog dan door de gewijde en toegewijde ambtsdragers worden de geloofsgemeenschappen van de parochie gedragen door toegewijde en toegeruste vrijwilligers.
Voor deze vrijwilligers bestaan diverse mogelijkheden tot verdere toerusting en bekwaming. Voor nadere informatie kan men terecht bij het pastorale team.
AriensinstituutUw aandacht wordt gevraagd voor de verschillende opleidingen die het Aartsbisdom Utrecht vanaf september aanbiedt. Over deze opleidingen (tot priester, tot diaken, tot catecheet en tot diaconaal assistent) zijn ook folders gemaakt die aan de parochiesecretariaten zijn  toegezonden. Het is de bedoeling dat deze in de parochiekerken komen te liggen. De folders zijn tevens te downloaden van www.ariensinstituut.nl/opleidingen. In zijn brief vraagt kardinaal Eijk om aandacht voor deze opleidingsinitiatieven, in het belang van de parochies: “Ik doe een dringend beroep op u om met prioriteit binnen uw parochie of parochiële caritas instelling kandidaten te werven voor deze vier opleidingen,” aldus kardinaal Eijk. Zo is het “van groot belang dat er voor nu en de toekomst vrijwilligers toegerust worden die een ondersteunende en verbindende rol op het terrein van catechese, caritas en diaconie kunnen vervullen en die op deze terreinen ook zelf actief zijn.” De brief kunt u hier downloaden.
© 3eenheidparochie 2012 - 2021          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top