Hongerdoek God onder OnsHongerdoek uit Togo over de woorden van Jezus in Matteüs 25:
vers 35: Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op.
vers 36: ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.

De verkorting MOV staat voor Missie, Ontwikkelingssamenwerking en Vrede.
Er is al meer dan honderd jaar sprake van een sterke band van de katholieke kerk in Nederland met kerk en samenleving overzee. In het verleden kreeg deze vorm door de ondersteuning van paters, zusters en broeders, die als missionaris de kerk daar opbouwden. Een belangrijk deel van hun werk lag op diaconaal terrein: onderwijs, gezondheidszorg, landbouwontwikkeling en dergelijke. Tegenwoordig steunen we sociale projecten van de plaatselijke kerk in Afrika, Azië, Latijns Amerika en het Midden-Oosten. We laten ons inspireren door vormen van geloofsbeleving en samen kerk zijn elders. Ook zetten sociale ontwikkelingen elders in de wereld ons aan het denken over wat wij kunnen doen op het terrein van rechtvaardigheid, vrede en duurzame ontwikkeling. Wij doen dit onder het motto: mondiaal denken, locaal handelen.
Het beleid van het terrein van missie, ontwikkelings- en vredeswerk wordt gemaakt door de parochiële stuurgroep MOV, waar vrijwilligers die zich binnen de locale gemeenschappen inzetten voor deze zaken, deel van uitmaken. Samen wordt beleid gemaakt rond de MOV-collectes op het collecteschema.
In de parochie is afgesproken dat in ieder geval in het eerste weekend van de Advent gecollecteerd wordt voor een project van de Bisschoppelijke Adventsactie. Aan het collecteschema zijn door het parochiebestuur twee collectes toegevoegd: een collecte voor Cordaid/Mensen in Nood in februari en een collecte voor Solidaridad in het derde weekend van de Advent.
© 3eenheidparochie 2012 - 2022          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top