Ik heb beloofd dat u in het nieuwe jaar 2018 veel meer te weten komt over Caritas. Wat tot nu toe veelal achter de schermen gebeurde mag best wat meer gezien worden. Want er wordt heel veel en heel goed werk gedaan. Deze keer vertel ik iets over de structuur: hoe is Caritas georganiseerd.
caritas1
In elke geloofsgemeenschap bestaat een werkgroep Caritas, in Nieuwegein hebben de drie gemeenschappen samen een werkgroep. Er zijn dus zes groepen. Deze doen het plaatselijke werk: het geven van noodhulp en het financieel steunen van projecten die ten goede komen aan mensen aan de arme kant van de samenleving. Deze mensen hoeven niet katholiek te zijn; Caritas is het laatste vangnet voor iedereen. Het gaat dus om noodsituaties, waarbij de overheid of andere instanties niets mogen of willen of kunnen doen. Per jaar zijn er in de hele parochie samen de laatste tijd ongeveer honderd van zulke situaties, waarbij op Caritas een beroep wordt gedaan. De projecten, die we steunen, kunnen zijn opgezet vanuit de parochie maar ook door anderen. Op de begroting van 2018 is voor deze noodhulp en projecten samen het bedrag van € 74.700,- gereserveerd. Een mooi bedrag waarmee je veel kunt doen.

Waar komt het geld vandaan? Uit collectes en giften en vooral uit rente van vermogen. Dit vermogen wordt in de parochie beheerd door het bestuur van de Parochiële Caritas Instelling.
De bestuursleden hiervan worden benoemd door de aartsbisschop nadat het parochiebestuur de voordracht heeft goedgekeurd.
Het P.C.I.-bestuur bestaat uit vier leden en ondergetekende is geestelijk adviseur. Dit bestuur benoemt de leden van de werkgroepen en keurt jaarlijks de plaatselijke begrotingen goed. Over aanvragen tot € 500,- mag de plaatselijke werkgroep zelf beslissen, als het maar binnen de begroting blijft. Gaat het over meer, dan moet het overkoepelende bestuur toestemming geven. Twee kaar per jaar komen de werkgroepen en het bestuur allemaal samen.
Het P.C.I.-bestuur doet ook een jaarlijkse afdracht aan de Diocesane Kerkelijke Caritas Instelling (zie www.dkci-utrecht.nl). Deze heeft vier diaconaal werkers en een secretaresse in dienst, die in ons bisdom het Caritaswerk ondersteunen. Voor ons is dat dr. Trees Versteegen.

Belangrijk is nog te weten dat de P.C.I. een zelfstandige rechtspersoon is binnen de parochie. Het geld moet ten goede komen aan de armen. Het is dus verboden om geld over te maken aan de parochie voor bijvoorbeeld een restauratie of een salaris. Want dat moet de parochie zelf betalen. Een tijd lang leidden de werkgroepen een tamelijk slapend bestaan. Maar al jaren neemt de armoede in ons land toe. De kerken kaarten de armoede aan bij de landelijke politiek. En plaatselijk worden acute noden gelenigd. Ook namens u!

Hans Oldenhof
© 3eenheidparochie 2012 - 2021          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top