Sacramenten 3De definitie van een sacrament is: “een sacrament is een zichtbaar teken, door Jezus Christus ingesteld, aan zijn Kerk toevertrouwd, waarin God zijn genade (kracht) aanduidt én geeft.” (Zie katechismus van de RK Kerk. No 1113- 1134.) Je wordt door een sacrament steeds sterker aan Jezus Christus verbonden. Omdat een sacrament wordt toegediend om te doen wat de Kerk vraagt aan de bedienaar, word je ook steeds sterker verbonden met de kerkgemeenschap, op de lokale plek waar je woont. Vandaar dat een sacrament ook wordt toegediend in een gewijd/geconsacreerd kerkgebouw.

De R.K. Kerk kent in totaal zeven sacramenten:
 • Doopsel;
 • Heilige Communie;
 • Vormsel;
 • Biecht of Sacrament van de verzoening;
 • Ziekenzalving;
 • Priesterwijding;
 • Huwelijk.
Doopsel, eucharistie en vormsel vormen samen de sacramenten van de christelijke initiatie. Doopsel, vormsel en de priesterwijding kunnen slechts eenmaal in het leven worden ontvangen; zij laten immers een eeuwigdurend merkteken in de ziel achter.

Het heilig oliesel (ziekenzalving) gecombineerd met de (laatste) communie (het viaticum) en/of de (laatste) biecht wordt het laatste sacrament of sacrament van de zieken (vóór Vaticanum II: sacrament der stervenden of laatste sacramenten) genoemd.

Bedienaren van de sacramenten
Dat zijn gewijde personen (in de R.K. Kerk mannen) als diaken, priester en bisschop.
 • De bisschop kan alle sacramenten geldig en geoorloofd toedienen binnen de grenzen van zijn eigen bisdom.
  Het sacrament van de wijding tot diaken, priester en bisschop is voorbehouden aan de bisschop binnen zijn eigen bisdom. Wordt hij gevraagd om de wijding toe te dienen buiten zijn eigen bisdom, moet hij schriftelijke toestemming hebben van de lokale bisschop, waar de wijding wordt toegediend.
 • Een priester kan krachtens zijn priesterwijding uit handen van de bisschop dopen, biecht-horen, eucharistie opdragen, huwelijken sluiten, en de ziekenzalving toedienen. Het sacrament van het vormsel kan hij alleen toedienen met toestemming van zijn bisschop in bijzondere gevallen.
  Bij het sacrament van de biecht is naast de priesterwijding ook de faculteit ( schriftelijke toestemming) nodig van de bisschop, waaronder de priester werkt. Soms wordt deze faculteit niet aan de priester gegeven om persoonlijke redenen. Deze mag dan niet biecht-horen.
 • Een diaken kan krachtens zijn wijding alleen geldig en geoorloofd dopen en preken.
Pastoraal werkenden
 • Zij krijgen van de lokale bisschop de zending om kerkelijk werk te doen.
 • Zij kunnen niet geldig noch geoorloofd een van de 7 sacrament toedienen.
 • Wel kunnen zij bij een zieke bidden en de ziekenzegen geven. Dit is geen ziekenzalving als sacrament.
 • In sommige delen van de wereld krijgen pastoraal werkenden de toestemming om te dopen. Of deze toestemming gegeven wordt, is afhankelijk van de lokale bisschop. In ons bisdom is deze toestemming niet (meer) gegeven aan pastoraal werkenden.
Blijft staan dat in een noodsituatie iedereen kan dopen met de intentie om te dopen (nooddoop) bij voorbeeld in een ziekenhuis als een kind geboren wordt met weinig levenskansen. Dan kan de vader of moeder water nemen en 3 maal over het hoofdje uitgieten met de woorden: (naam) ik doop je in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Als de levenskansen verbeterd zijn en het kind thuis is, kan in de kerk de doop “ingehaald” worden, dat wil zeggen alle handelingen die normaal bij de doop gebeuren, worden dan door de priester of diaken gedaan, maar de begieting over het hoofd met water wordt dan overgeslagen, want dit is al gedaan bij de nooddoop.
© 3eenheidparochie 2012 - 2021          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top