Verslag Parochieraad Pastoraatgroepvoorzitters op 29 oktober 2018 te Harmelen


Aanwezig: Pastoor Van der Vegt, Hans Oldenhof, Annemarie de Boer, Ad Driessen, Jacqueline van der Linden, Agnes van der Reep, Frank van Rooijen, Gerard Vendrig, Ronald Walsteijn, Gerard Wiltenburg, Jan Vlaar (voorzitter), Tonnie van Wiggen-Valkenburg (secretaris)

1 Opening

Pastoor Van der Vegt opent met een Maria-gebed.

2 Vaststelling agenda

De agenda wordt vastgesteld.

3 Verslag vergadering Parochieraad, gehouden op 29 mei 2018

Het verslag wordt met dank aan Tonnie vastgesteld.

4 Definitieve versie document andere organisatie Parochieraad, Parochie H. Drie-eenheid, d.d. 7 juni 2018

Deze vergadering van de Parochieraad Pastoraatgroepvoorzitters is de eerste vergadering conform de nieuwe overlegstructuur zoals besproken op 29 mei 2018 en vastgelegd in het document d.d. 7 juni 2018. Bewust is gekozen voor een splitsing naar inhoud (Pastoraatgroepvoorzitters) en zakelijke aangelegenheden (Kerkcommissievoorzitters) om meer gelegenheid te hebben in kleinere groepen op specifieke zaken in te gaan.

Hoewel het document voor sommige van de aanwezigen de indruk wekt dat de insteek top down is, is dit juist niet wat wordt beoogd. Pastoor Van der Vegt is, als pastoor van de parochie H. Drie-eenheid eindverantwoordelijk en het Pastoraal team draagt de verantwoordelijkheid voor het Beleidsplan, maar juist via deze Parochieraad Pastoraatgroepvoorzitters, en bijvoorbeeld via het project Vitaliteit of door te werken met netwerkbijeenkomsten van vormselvoorbereiders etc. wordt gestreefd naar interactie en ruimte gegeven aan de belangen van de verschillende geloofsgemeenschappen.

Met name op het terrein van Pastorale zorg en diaconie is er veel ruimte voor eigen invulling. De geloofsgemeenschappen zijn hierbij voor Pastoraal team en Parochiebestuur van enorm belang. Ten aanzien van Eucharistievieringen en de toediening van Sacramenten gelden echter vaste structuren. Toepassing hiervan in alle geloofsgemeenschappen van de parochie biedt duidelijkheid en voorkomt ruis.

Ruimte wordt door verschillende aanwezigen daadwerkelijk ervaren. Wel dringt men erop aan om goed onderscheid te maken in zaken die in netwerkbijeenkomsten aan de orde komen en zaken die in deze Parochieraad thuishoren; de zogenaamde beleidszaken op pastoraatsgebied. In dit verband wordt ook aangegeven dat men graag – voor de definitieve vaststelling van het beleidsplan – als Parochieraad Pastoraatgroepvoorzitters hierover wil meedenken. Beleidsplan bevindt zich momenteel in de concept-fase, in de brainstormfase door het Pastoraal team, zo meldt pastoor Van der Vegt.

Een ander punt is de aanwezigheid van leden van het Pastoraal team bij de vergaderingen van de Pastoraatgroepen. Nu team-leden niet meer (altijd) aanwezig zijn, wordt informatie over de zaken waar het team mee bezig is, gemist. Afgesproken wordt dat vast agendapunt voor de Parochieraad Pastoraatgroepvoorzitters wordt ‘Wat speelt er bij Pastoraal team,

Welke ontwikkelingen zijn er, hoe gaan we daar mee om?’. Hetzelfde geldt voor de verschillende Pastoraatgroepen.

Ingestemd wordt met de conclusie van de voorzitter, dat er meer interactie gewenst is en dat het aan de leden van deze Parochieraad is om hier handen-en-voeten aan te geven.

De volgende agendapunten zijn ingebracht door de Pastoraatgroep van de H. Nicolaas Basiliek te IJsselstein. Omdat ze alle drie dezelfde strekking hebben ‘de eenheid van de parochie H. Drie-eenheid’, worden ze in onderlinge samenhang besproken.

5 Eucharistisch centrum.

Wat kan de betekenis zijn van het Eucharistisch centrum voor onze hele parochie H. Drie-eenheid?

6 Feest Maria van Eiteren.

In hoeverre kan dit feest iets worden wat de hele parochie H. Drie-eenheid aangaat?

7 Oprichting parochiebreed herenkoor Gregoriaans.

Een initiatief van IJsselstein. Kan het kans van slagen hebben voor de hele parochie? Eén koor dat Gregoriaans zingt (heet in vaktermen schola) inzetbaar voor alle locaties van onze parochie via het centrale rooster.

De rol van het Eucharistisch centrum is, dat er iedere zondag op hetzelfde moment een Eucharistieviering is, het is de plaats waar locatie-overschrijdende activiteiten plaatsvinden (bijvoorbeeld afscheid Hans Oldenhof en presentatieviering van Zygfryd Nowara) en een parochiefeest (van alle parochianen) kan daar worden gevierd.

Eenheid met allemaal samen wordt niet zo ervaren. Veel mensen hechten wel aan een Eucharistieviering, maar als deze niet in de nabijheid van de eigen kerk is, dan onderneemt men niet de reis naar IJsselstein. Geloofsgemeenschappen zijn momenteel erg druk met eigen vitaliteitsprojecten. Praten over gezamenlijke vitaliteit zou daar t.z.t. een aanvulling op kunnen zijn. Er wordt al wel steeds meer ‘met elkaar’ gedaan door geloofsgemeenschappen.

We mogen trots zijn op wat er allemaal gebeurt binnen de parochie H. Drie-eenheid. Zowel in de individuele geloofsgemeenschappen als samen is het een uitdaging om meer uit te dragen wat de kerk allemaal te bieden heeft. Besloten wordt de volgende keer verder te praten over het onderwerp ‘Gezamenlijke identiteit’.

Het feest van OLV van Eiteren zou daar een voorbeeld van kunnen zijn, maar dit is tot nu toe erg lokaal. Dit breder maken is wellicht mogelijk, maar dan is wel een andere aanpak gewenst. Voor het parochiebrede Gregoriaanse koor hebben zich inmiddels enkele heren aangemeld.

8 Afscheid Hans Oldenhof

De afscheidsviering op zondag 28 oktober 2018 is door Hans erg gewaardeerd; met name de processie, waarmee een beeld werd gegeven van alle initiatieven op diaconiegebied, is heel goed ontvangen door de mensen. De rol van Hans was enerzijds het verbinden tussen de verschillende activiteiten en met het team, maar anderzijds zeker ook spirituele inspiratie. Zorg van Hans is dat dit wegvalt nu diaconie anders wordt georganiseerd.

9 Rondvraag en Sluiting

Er zijn vragen over ‘het werken met de parochiedatabase’. Tonnie gaat samen met Henk Kok een workshop organiseren voor leden van kerkcommissies en pastoraatgroepen.

Volgende Parochieraad Pastoraatgroepvoorzitters is in mei 2019 bij de Emmaus te Nieuwegein. Afgesproken wordt dat agendapunten eerder zullen worden aangemeld en verspreid, om de gelegenheid te bieden ze met de eigen achterban te bespreken.

Brief van het Bisdom m.b.t. gratis VOG’s voor vrijwilligers die werken met kinderen en met mensen met een verstandelijke beperking, wordt nogmaals verspreid door Tonnie.

Jan dankt Harmelen voor de gastvrijheid en de aanwezigen voor de open gedachtewisseling en gaat over tot sluiting van de vergadering.

H3E, Parochieraad Pastoraatgroepvoorzitters, verslag 2018-10-29
© 3eenheidparochie 2012 - 2021          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top