Het is de taak van het parochiebestuur om voorwaarden te scheppen, wegen aan te reiken, concreet beleid te ontwikkelen opdat de doelstelling van de parochie zo goed mogelijk gestalte krijgt. Het parochiebestuur is derhalve belast met de zorg voor alle denkbare beleidsterreinen van de parochie. Het parochiebestuur kiest als uitgangspunt dat wat lokaal kan, lokaal gedaan moet worden. Maar de missie reikt verder. We willen elkaar gelovig versterken door elkaar te inspireren.

voorzitterparochiebestuur Dsc 2647pastoor G.M.J. van der Vegt
Op 1 november 1991 werd pastoor Van der Vegt benoemd tot pastoor van de H. Johannes de Doperparochie te Mijdrecht en Wilnis.
Met ingang van 1 juli 2004 werd hij benoemd tot pastoor van de parochies H. Willibrord te Boerhaar, H. Willibrord te Boskamp, H. Theresia te Olst en Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Wijhe binnen het toenmalige parochieverband Zuid-West Salland.
Op 15 juni 2006 werd hij tevens benoemd tot pastoor van de parochies H. Nicolaas te Lettele en H. Nicolaas te Schalkhaar en met ingang van 1 januari 2007 tevens tot pastoor van de Deventer parochies H. Hart, H. Joannes Vianney, H. Lebuïnus, H. Maagd Maria Koningin en Z. Titus Brandsma.
Sinds 1 januari 2010 was hij pastoor van de Salvatorparochie te Utrecht, plebaan van de St. Catharinakathedraal en rector van de Sint Willibrorduskerk. Op 3 maart 2011 is hij benoemd tot Kanunnik van het Metropolitane Kapittel van het aartsbisdom Utrecht.
Per 1 september 2014 heeft de kardinaal hem benoemd tot pastoor van de parochie van de H. Drie-eenheid, waarna op 3 oktober 2014 de installatie volgde tijdens een vesperviering in de H. Nicolaas in IJsselstein.
 
dickvandenbosch2013Dick van den Bosch
Geboren 1946 te Utrecht. Getrouwd, 2 kinderen, 3 kleinkinderen, woont sinds 1974 in IJsselstein.
Dick is architect en heeft sinds 1978 een eigen architectenbureau. Hij heeft een rijke en langdurig ervaring als vrijwillig bestuurslid, onder andere bij de bibliotheek, het Fulco theater en het onderwijs. Dick mag graag piano spelen en lezen. Op sportief gebied is hij actief badmintonspeler en daarbij doet hij aan fitness.
Vanuit zijn deskundigheid is hij in het bestuur belast met de portefeuille bouwzaken. Vanuit zijn portefeuille is hij belast met het toezicht houden op de uitvoering van alle zaken die met groot onderhoud te maken hebben. Op verzoek van het bestuur neemt hij deel aan de bijeenkomsten van de bouwcommissie die belast is met de voorbereiding van de restauratie van de Nicolaasbasiliek.
 
janvlaar1Jan Vlaar
Geboren 1949 te Opmeer. Getrouwd, 4 kinderen, 9 kleinkinderen. Woonachtig te Linschoten. Jan werkt al ruim 30 jaar op het gebied van Personeelszaken en als manager, de laatste 9 jaren als zelfstandig ondernemer. Sinds 1990 actief in de lokale politiek - CDA lijsttrekker in Montfoort voor de verkiezingen van 2010. Sinds 2001 penningmeester van Yoppa. Jan was al jong gepassioneerd, met een oom die missionaris was in Oeganda - en altijd heeft hij met hartstocht gewerkt op het grensvlak van zakelijk en sociaal. In ons bestuur behartigt Jan natuurlijk de personeelszaken, maar daarnaast zal hij helemaal gaan voor het 'missionaire ondernemen' in onze parochie: hij is een doener die graag helpt om kerkelijke/maatschappelijke projecten zo op te zetten dat ze een klinkend succes worden.
De bisschop heeft Jan in juli 2013 tot vicevoorzitter van het parochiebestuur benoemd.
 
tonnievanwiggen2016Drs. A.T.M. (Tonnie) van Wiggen - Valkenburg MSc
Geboren 1958 te Vreeswijk, sinds 1980 getrouwd met Herman en woonachtig in Nieuwegein.
Als buitenpromovendus bij de Open Universiteit in Heerlen doet zij onderzoek op het gebied van job crafting (het mooier maken van het eigen werk, rekening houdend met de belangen van de organisatie, collega’s en klanten).
Zij is lid van het dameskoor van de Barbarakerk en gaat graag op zondag naar de vieringen in deze kerk. Ook zingt zij mee in het rouwkoor van de Barbara en bovendien geniet zij als koorzanger van de Vespervieringen voor mensen met een verstandelijke beperking in de Nicolaaskerk.
Tonnie is sinds 1 januari 2016 secretaris van het bestuur van de parochie H. Drie-eenheid.
 
petervanhoutert2015Peter van Houtert
Sinds 1 maart 2015 is Peter lid van het parochiebestuur belast met de portefeuille Communicatie en PR.
Peter is geboren in 1958 in Nijmegen. Hij is getrouwd, heeft twee volwassen kinderen en woont in IJsselstein.

Een tijd geleden had Peter een diepgaand gesprek met een zakenrelatie. Hij vertelde een mooi verhaal over het hebben van een taak in het leven. Dat werkte later door en de vraag wierp zich op: wat is mijn taak?
In die periode werd er ook iedere zondag gebeden voor mensen voor de vacatures in de pastoraatgroep, de kerkcommissie en het parochiebestuur. Dat leek Peter wel iets om als taak op te nemen.

 
armandhoppener2017Armand Höppener
Armand Höppener is 69 jaar, getrouwd met Hortense Bouvy. Wij hebben twee kinderen van 42 en 39 jaar en vier kleinkinderen.
Mijn hele leven in gezondheidszorg gewerkt. Eerst als psychiater en de langste tijd als bestuurder. Tot 2007 was ik bestuursvoorzitter van Altrecht. Daarna nog 4 jaar adviseur bij Inspectie gezondheidszorg.
Ik ben vanaf mijn studententijd al bezig geweest met maatschappelijke taken, zoals gemeenteraad Leiden, bestuurder in allerlei professionele organisaties, adviesorganen en andere activiteiten. Nu toezichthouder in enkele grote instelingen en meer bezig lokaal vice-voorzitter Adviesraad Sociaal Domein Nieuwegein, toezichthouder DE KOM.
Ik heb de afgelopen jaren de katholieke kerk als bestuurder en geïnteresseerde gelovige beter leren kennen als bestuurder Tabor, deelname aan kerkelijke activiteiten en in Logia.
Is 1 januari 2017 toegetreden tot het parochiebestuur met als extra aandachtsveld het begeleiden van het ontvlechtingsproces van de Tabor, Nieuwegein. 
 
GerardJacobs2017Gerard Jacobs
Per 1 april 2017 is Gerard Jacobs benoemd tot penningmeester van ons parochiebestuur.
Gerard is op 3 juli 1964 geboren in Blaricum en getrouwd met Ghita. Samen hebben zij vier prachtige, inmiddels volwassen kinderen en zijn al 11 jaar met veel plezier woonachtig in IJsselstein. Een gemeente waar Gerard zich graag voor inzet. Als vrijwilliger is hij ook penningmeester bij de Stichting Kerstboom en bij Stichting Restauratiefonds Sint Nicolaasbasiliek.
Gerard was 15 jaar een zelfstandig accountant, maar is nu werkzaam bij een regionaal accountantskantoor.
Ook is hij inmiddels 4 jaar lid van de Raad van Commissarissen bij Provides te IJsselstein.
Zijn hobby's zijn: mountainbiken, tennissen, hardlopen, gitaar spelen en hij houdt van actieve vakanties.


U kunt het bestuur bereiken op het postadres
Parochie van de H. Drie-eenheid
t.a.v. Parochiebestuur, Merelplein 2, 3435 CC Nieuwegein - Emmauskerk
of per e-mail: secretaris van het bestuur.

Verslag Parochieraad Pastoraatgroepvoorzitters op 29 oktober 2018 te Harmelen


Aanwezig: Pastoor Van der Vegt, Hans Oldenhof, Annemarie de Boer, Ad Driessen, Jacqueline van der Linden, Agnes van der Reep, Frank van Rooijen, Gerard Vendrig, Ronald Walsteijn, Gerard Wiltenburg, Jan Vlaar (voorzitter), Tonnie van Wiggen-Valkenburg (secretaris)

1 Opening

Pastoor Van der Vegt opent met een Maria-gebed.

2 Vaststelling agenda

De agenda wordt vastgesteld.

3 Verslag vergadering Parochieraad, gehouden op 29 mei 2018

Het verslag wordt met dank aan Tonnie vastgesteld.

4 Definitieve versie document andere organisatie Parochieraad, Parochie H. Drie-eenheid, d.d. 7 juni 2018

Deze vergadering van de Parochieraad Pastoraatgroepvoorzitters is de eerste vergadering conform de nieuwe overlegstructuur zoals besproken op 29 mei 2018 en vastgelegd in het document d.d. 7 juni 2018. Bewust is gekozen voor een splitsing naar inhoud (Pastoraatgroepvoorzitters) en zakelijke aangelegenheden (Kerkcommissievoorzitters) om meer gelegenheid te hebben in kleinere groepen op specifieke zaken in te gaan.

Hoewel het document voor sommige van de aanwezigen de indruk wekt dat de insteek top down is, is dit juist niet wat wordt beoogd. Pastoor Van der Vegt is, als pastoor van de parochie H. Drie-eenheid eindverantwoordelijk en het Pastoraal team draagt de verantwoordelijkheid voor het Beleidsplan, maar juist via deze Parochieraad Pastoraatgroepvoorzitters, en bijvoorbeeld via het project Vitaliteit of door te werken met netwerkbijeenkomsten van vormselvoorbereiders etc. wordt gestreefd naar interactie en ruimte gegeven aan de belangen van de verschillende geloofsgemeenschappen.

Met name op het terrein van Pastorale zorg en diaconie is er veel ruimte voor eigen invulling. De geloofsgemeenschappen zijn hierbij voor Pastoraal team en Parochiebestuur van enorm belang. Ten aanzien van Eucharistievieringen en de toediening van Sacramenten gelden echter vaste structuren. Toepassing hiervan in alle geloofsgemeenschappen van de parochie biedt duidelijkheid en voorkomt ruis.

Ruimte wordt door verschillende aanwezigen daadwerkelijk ervaren. Wel dringt men erop aan om goed onderscheid te maken in zaken die in netwerkbijeenkomsten aan de orde komen en zaken die in deze Parochieraad thuishoren; de zogenaamde beleidszaken op pastoraatsgebied. In dit verband wordt ook aangegeven dat men graag – voor de definitieve vaststelling van het beleidsplan – als Parochieraad Pastoraatgroepvoorzitters hierover wil meedenken. Beleidsplan bevindt zich momenteel in de concept-fase, in de brainstormfase door het Pastoraal team, zo meldt pastoor Van der Vegt.

Een ander punt is de aanwezigheid van leden van het Pastoraal team bij de vergaderingen van de Pastoraatgroepen. Nu team-leden niet meer (altijd) aanwezig zijn, wordt informatie over de zaken waar het team mee bezig is, gemist. Afgesproken wordt dat vast agendapunt voor de Parochieraad Pastoraatgroepvoorzitters wordt ‘Wat speelt er bij Pastoraal team,

Welke ontwikkelingen zijn er, hoe gaan we daar mee om?’. Hetzelfde geldt voor de verschillende Pastoraatgroepen.

Ingestemd wordt met de conclusie van de voorzitter, dat er meer interactie gewenst is en dat het aan de leden van deze Parochieraad is om hier handen-en-voeten aan te geven.

De volgende agendapunten zijn ingebracht door de Pastoraatgroep van de H. Nicolaas Basiliek te IJsselstein. Omdat ze alle drie dezelfde strekking hebben ‘de eenheid van de parochie H. Drie-eenheid’, worden ze in onderlinge samenhang besproken.

5 Eucharistisch centrum.

Wat kan de betekenis zijn van het Eucharistisch centrum voor onze hele parochie H. Drie-eenheid?

6 Feest Maria van Eiteren.

In hoeverre kan dit feest iets worden wat de hele parochie H. Drie-eenheid aangaat?

7 Oprichting parochiebreed herenkoor Gregoriaans.

Een initiatief van IJsselstein. Kan het kans van slagen hebben voor de hele parochie? Eén koor dat Gregoriaans zingt (heet in vaktermen schola) inzetbaar voor alle locaties van onze parochie via het centrale rooster.

De rol van het Eucharistisch centrum is, dat er iedere zondag op hetzelfde moment een Eucharistieviering is, het is de plaats waar locatie-overschrijdende activiteiten plaatsvinden (bijvoorbeeld afscheid Hans Oldenhof en presentatieviering van Zygfryd Nowara) en een parochiefeest (van alle parochianen) kan daar worden gevierd.

Eenheid met allemaal samen wordt niet zo ervaren. Veel mensen hechten wel aan een Eucharistieviering, maar als deze niet in de nabijheid van de eigen kerk is, dan onderneemt men niet de reis naar IJsselstein. Geloofsgemeenschappen zijn momenteel erg druk met eigen vitaliteitsprojecten. Praten over gezamenlijke vitaliteit zou daar t.z.t. een aanvulling op kunnen zijn. Er wordt al wel steeds meer ‘met elkaar’ gedaan door geloofsgemeenschappen.

We mogen trots zijn op wat er allemaal gebeurt binnen de parochie H. Drie-eenheid. Zowel in de individuele geloofsgemeenschappen als samen is het een uitdaging om meer uit te dragen wat de kerk allemaal te bieden heeft. Besloten wordt de volgende keer verder te praten over het onderwerp ‘Gezamenlijke identiteit’.

Het feest van OLV van Eiteren zou daar een voorbeeld van kunnen zijn, maar dit is tot nu toe erg lokaal. Dit breder maken is wellicht mogelijk, maar dan is wel een andere aanpak gewenst. Voor het parochiebrede Gregoriaanse koor hebben zich inmiddels enkele heren aangemeld.

8 Afscheid Hans Oldenhof

De afscheidsviering op zondag 28 oktober 2018 is door Hans erg gewaardeerd; met name de processie, waarmee een beeld werd gegeven van alle initiatieven op diaconiegebied, is heel goed ontvangen door de mensen. De rol van Hans was enerzijds het verbinden tussen de verschillende activiteiten en met het team, maar anderzijds zeker ook spirituele inspiratie. Zorg van Hans is dat dit wegvalt nu diaconie anders wordt georganiseerd.

9 Rondvraag en Sluiting

Er zijn vragen over ‘het werken met de parochiedatabase’. Tonnie gaat samen met Henk Kok een workshop organiseren voor leden van kerkcommissies en pastoraatgroepen.

Volgende Parochieraad Pastoraatgroepvoorzitters is in mei 2019 bij de Emmaus te Nieuwegein. Afgesproken wordt dat agendapunten eerder zullen worden aangemeld en verspreid, om de gelegenheid te bieden ze met de eigen achterban te bespreken.

Brief van het Bisdom m.b.t. gratis VOG’s voor vrijwilligers die werken met kinderen en met mensen met een verstandelijke beperking, wordt nogmaals verspreid door Tonnie.

Jan dankt Harmelen voor de gastvrijheid en de aanwezigen voor de open gedachtewisseling en gaat over tot sluiting van de vergadering.

H3E, Parochieraad Pastoraatgroepvoorzitters, verslag 2018-10-29
De parochieraad is de vergadering van de voorzitters van de kerkcommissies en de voorzitters van de pastoraatgroepen. Het is het belangrijkste adviesorgaan van het parochiebestuur.

De voorzitter van de vergadering is de voorzitter van het pastorale team, het secretariaat van de vergaderingen wordt gevoerd door de secretaris van het parochiebestuur. De andere leden van het parochiebestuur kunnen de vergaderingen bijwonen, zodat ook zaken uit hun portefeuilles goed kunnen worden besproken en toegelicht.

De parochieraad komt minimaal 2x per jaar bijeen. De hoofdtaak van de raad is: het adviseren van het parochiebestuur over alle pastorale en beheersmatige onderwerpen, die in de parochie aan de orde zijn.
De eerste maanden van het jaar 2018 staan voor het parochiebestuur van de H. Drie-eenheid vooral in het teken van het verkennen. Het zoeken naar de meest adequate manier van met elkaar werken, het overleggen of zaken wellicht beter anders kunnen worden georganiseerd of opgezet. Gesproken wordt bijvoorbeeld ook over vitaliteit vanuit het parochiebestuur zelf. Sommige zaken zijn al wat meer uitgewerkt, andere bevinden zich nog in de reflectiefase. Je zou ook kunnen zeggen in de onderhandenwerk fase.

Ieder jaar stelt het parochiebestuur van de H. Drie-eenheid een verslag op voor het Bisdom van de werkzaamheden die in het afgelopen jaar zijn uitgevoerd. Dit verslag is een beknopte verantwoording in woorden van de activiteiten van het parochiebestuur. Op 15 februari 2018 heeft het parochiebestuur het verslag over 2017 vastgesteld en aan het Bisdom gestuurd.

Op enkele onderwerpen blikken we terug. Het hele jaarverslag kunt u hier downloaden of opvragen bij de secretaris via telefoonnummer (030) 606 51 24.

verslagAls u hier klikt, kunt u het verslag lezen van de werkzaamheden van het parochiebestuur H. Drie-eenheid in de periode 1 augustus 2015 tot en met 31 december 2016 .

Omdat de overstap is gemaakt naar een kalenderjaar, is dit verslag over een langere periode.
De naam parochie van de H. Drie-eenheid symboliseert heel treffend wie we zijn, en waar het bestuur voor wil staan. Onze parochie bestaat uit afzonderlijke geloofsgemeenschappen, die allemaal een eigen identiteit hebben. Die willen we behouden en versterken. Uitgangspunt van de fusie is: wat lokaal kan, moet lokaal gedaan worden.

© 3eenheidparochie 2012 - 2018          --- Disclaimer ---       --- Privacy verklaring --- ↑ Top