Het is de taak van het parochiebestuur om voorwaarden te scheppen, wegen aan te reiken, concreet beleid te ontwikkelen opdat de doelstelling van de parochie zo goed mogelijk gestalte krijgt. Het parochiebestuur is derhalve belast met de zorg voor alle denkbare beleidsterreinen van de parochie. Het parochiebestuur kiest als uitgangspunt dat wat lokaal kan, lokaal gedaan moet worden. Maar de missie reikt verder. We willen elkaar gelovig versterken door elkaar te inspireren.

voorzitterparochiebestuur Dsc 2647pastoor G.M.J. van der Vegt
Op 1 november 1991 werd pastoor Van der Vegt benoemd tot pastoor van de H. Johannes de Doperparochie te Mijdrecht en Wilnis.
Met ingang van 1 juli 2004 werd hij benoemd tot pastoor van de parochies H. Willibrord te Boerhaar, H. Willibrord te Boskamp, H. Theresia te Olst en Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Wijhe binnen het toenmalige parochieverband Zuid-West Salland.
Op 15 juni 2006 werd hij tevens benoemd tot pastoor van de parochies H. Nicolaas te Lettele en H. Nicolaas te Schalkhaar en met ingang van 1 januari 2007 tevens tot pastoor van de Deventer parochies H. Hart, H. Joannes Vianney, H. Lebuïnus, H. Maagd Maria Koningin en Z. Titus Brandsma.
Sinds 1 januari 2010 was hij pastoor van de Salvatorparochie te Utrecht, plebaan van de St. Catharinakathedraal en rector van de Sint Willibrorduskerk. Op 3 maart 2011 is hij benoemd tot Kanunnik van het Metropolitane Kapittel van het aartsbisdom Utrecht.
Per 1 september 2014 heeft de kardinaal hem benoemd tot pastoor van de parochie van de H. Drie-eenheid, waarna op 3 oktober 2014 de installatie volgde tijdens een vesperviering in de H. Nicolaas in IJsselstein.
 
dickvandenbosch2013Dick van den Bosch
Geboren 1946 te Utrecht. Getrouwd, 2 kinderen, 3 kleinkinderen, woont sinds 1974 in IJsselstein.
Dick is architect en heeft sinds 1978 een eigen architectenbureau. Hij heeft een rijke en langdurig ervaring als vrijwillig bestuurslid, onder andere bij de bibliotheek, het Fulco theater en het onderwijs. Dick mag graag piano spelen en lezen. Op sportief gebied is hij actief badmintonspeler en daarbij doet hij aan fitness.
Vanuit zijn deskundigheid is hij in het bestuur belast met de portefeuille bouwzaken. Vanuit zijn portefeuille is hij belast met het toezicht houden op de uitvoering van alle zaken die met groot onderhoud te maken hebben. Op verzoek van het bestuur neemt hij deel aan de bijeenkomsten van de bouwcommissie die belast is met de voorbereiding van de restauratie van de Nicolaasbasiliek.
 
janvlaar1Jan Vlaar
Geboren 1949 te Opmeer. Getrouwd, 4 kinderen, 9 kleinkinderen. Woonachtig te Linschoten. Jan werkt al ruim 30 jaar op het gebied van Personeelszaken en als manager, de laatste 9 jaren als zelfstandig ondernemer. Sinds 1990 actief in de lokale politiek - CDA lijsttrekker in Montfoort voor de verkiezingen van 2010. Sinds 2001 penningmeester van Yoppa. Jan was al jong gepassioneerd, met een oom die missionaris was in Oeganda - en altijd heeft hij met hartstocht gewerkt op het grensvlak van zakelijk en sociaal. In ons bestuur behartigt Jan natuurlijk de personeelszaken, maar daarnaast zal hij helemaal gaan voor het 'missionaire ondernemen' in onze parochie: hij is een doener die graag helpt om kerkelijke/maatschappelijke projecten zo op te zetten dat ze een klinkend succes worden.
De bisschop heeft Jan in juli 2013 tot vicevoorzitter van het parochiebestuur benoemd.
 
tonnievanwiggen2016Drs. A.T.M. (Tonnie) van Wiggen - Valkenburg MSc
Geboren 1958 te Vreeswijk, sinds 1980 getrouwd met Herman en woonachtig in Nieuwegein.
Als buitenpromovendus bij de Open Universiteit in Heerlen doet zij onderzoek op het gebied van job crafting (het mooier maken van het eigen werk, rekening houdend met de belangen van de organisatie, collega’s en klanten).
Zij is lid van het dameskoor van de Barbarakerk en gaat graag op zondag naar de vieringen in deze kerk. Ook zingt zij mee in het rouwkoor van de Barbara en bovendien geniet zij als koorzanger van de Vespervieringen voor mensen met een verstandelijke beperking in de Nicolaaskerk.
Tonnie is sinds 1 januari 2016 secretaris van het bestuur van de parochie H. Drie-eenheid.
 
petervanhoutert2015Peter van Houtert
Sinds 1 maart 2015 is Peter lid van het parochiebestuur belast met de portefeuille Communicatie en PR.
Peter is geboren in 1958 in Nijmegen. Hij is getrouwd, heeft twee volwassen kinderen en woont in IJsselstein.

Een tijd geleden had Peter een diepgaand gesprek met een zakenrelatie. Hij vertelde een mooi verhaal over het hebben van een taak in het leven. Dat werkte later door en de vraag wierp zich op: wat is mijn taak?
In die periode werd er ook iedere zondag gebeden voor mensen voor de vacatures in de pastoraatgroep, de kerkcommissie en het parochiebestuur. Dat leek Peter wel iets om als taak op te nemen.

 
armandhoppener2017Armand Höppener
Armand Höppener is 69 jaar, getrouwd met Hortense Bouvy. Wij hebben twee kinderen van 42 en 39 jaar en vier kleinkinderen.
Mijn hele leven in gezondheidszorg gewerkt. Eerst als psychiater en de langste tijd als bestuurder. Tot 2007 was ik bestuursvoorzitter van Altrecht. Daarna nog 4 jaar adviseur bij Inspectie gezondheidszorg.
Ik ben vanaf mijn studententijd al bezig geweest met maatschappelijke taken, zoals gemeenteraad Leiden, bestuurder in allerlei professionele organisaties, adviesorganen en andere activiteiten. Nu toezichthouder in enkele grote instelingen en meer bezig lokaal vice-voorzitter Adviesraad Sociaal Domein Nieuwegein, toezichthouder DE KOM.
Ik heb de afgelopen jaren de katholieke kerk als bestuurder en geïnteresseerde gelovige beter leren kennen als bestuurder Tabor, deelname aan kerkelijke activiteiten en in Logia.
Is 1 januari 2017 toegetreden tot het parochiebestuur met als extra aandachtsveld het begeleiden van het ontvlechtingsproces van de Tabor, Nieuwegein. 
 
GerardJacobs2017Gerard Jacobs
Per 1 april 2017 is Gerard Jacobs benoemd tot penningmeester van ons parochiebestuur.
Gerard is op 3 juli 1964 geboren in Blaricum en getrouwd met Ghita. Samen hebben zij vier prachtige, inmiddels volwassen kinderen en zijn al 11 jaar met veel plezier woonachtig in IJsselstein. Een gemeente waar Gerard zich graag voor inzet. Als vrijwilliger is hij ook penningmeester bij de Stichting Kerstboom en bij Stichting Restauratiefonds Sint Nicolaasbasiliek.
Gerard was 15 jaar een zelfstandig accountant, maar is nu werkzaam bij een regionaal accountantskantoor.
Ook is hij inmiddels 4 jaar lid van de Raad van Commissarissen bij Provides te IJsselstein.
Zijn hobby's zijn: mountainbiken, tennissen, hardlopen, gitaar spelen en hij houdt van actieve vakanties.


U kunt het bestuur bereiken op het postadres
Parochie van de H. Drie-eenheid
t.a.v. Parochiebestuur, Merelplein 2, 3435 CC Nieuwegein - Emmauskerk
of per e-mail: secretaris van het bestuur.
verslagAls u hier klikt, kunt u het verslag lezen van de werkzaamheden van het parochiebestuur H. Drie-eenheid over 2018.
Als bestuur van de parochie H. Drie-eenheid krijgen wij regelmatig vragen over hoe wij de vitaliteit van onze parochie zien.

Drieslag
Het Parochiebestuur van de H. Drie-eenheid gaat uit van drie speerpunten: Kerntaken, Innovatief pastoraat en Nabijheid. Onder Kerntaken verstaan wij de werkzaamheden van de priesters in onze parochie, bijvoorbeeld Eucharistievieringen en Sacramenten. Bij Innovatief Pastoraat denken wij onder andere aan de activiteiten van onze pastoraal werksters, bijvoorbeeld Jongerenwerk en Themabijeenkomsten. Nabijheid staat wat het Parochiebestuur betreft voor de Eigen kracht van onze acht geloofsgemeenschappen.

BelastingdienstFiscus helpt mee

Als u een schenking wilt doen voor een goed doel, zoals bijvoorbeeld voor onze parochie en/of geloofsgemeenschappen dan is het goed te weten, dat dit sinds 1 januari 2014 'fiscaal vriendelijk' mogelijk is. Doet u dit in de vorm van een periodieke gift dan kunt u meer geven aan uw kerk. En dat kost u niets extra! Gewone giften zijn slechts aftrekbaar tussen 1 en 10% van het verzamelinkomen. Periodieke giften hebben geen onder- en bovengrens. Dat betekent dat elke periodiek gegeven euro direct aftrekbaar is en er ook geen plafond is voor de hoogte van de aftrekpost.
Een simpel rekenvoorbeeld:
Bij een gewone gift van € 120,- per jaar is de belasting teruggave nihil. Doet u het in de vorm van een periodieke schenking dan is dat aftrekbaar. Stel u schenkt dan € 200,- dan is dat netto (als voorbeeld bij belastingtarief van 40%) ook € 120,- De kerk onvangt dus meer terwijl het u niets extra’s kost.

ANBI status van onze parochie H. drie-eenheid

Verslag Parochieraad Pastoraatgroepvoorzitters op 29 oktober 2018 te Harmelen


Aanwezig: Pastoor Van der Vegt, Hans Oldenhof, Annemarie de Boer, Ad Driessen, Jacqueline van der Linden, Agnes van der Reep, Frank van Rooijen, Gerard Vendrig, Ronald Walsteijn, Gerard Wiltenburg, Jan Vlaar (voorzitter), Tonnie van Wiggen-Valkenburg (secretaris)

1 Opening

Pastoor Van der Vegt opent met een Maria-gebed.

2 Vaststelling agenda

De agenda wordt vastgesteld.

3 Verslag vergadering Parochieraad, gehouden op 29 mei 2018

Het verslag wordt met dank aan Tonnie vastgesteld.

4 Definitieve versie document andere organisatie Parochieraad, Parochie H. Drie-eenheid, d.d. 7 juni 2018

Deze vergadering van de Parochieraad Pastoraatgroepvoorzitters is de eerste vergadering conform de nieuwe overlegstructuur zoals besproken op 29 mei 2018 en vastgelegd in het document d.d. 7 juni 2018. Bewust is gekozen voor een splitsing naar inhoud (Pastoraatgroepvoorzitters) en zakelijke aangelegenheden (Kerkcommissievoorzitters) om meer gelegenheid te hebben in kleinere groepen op specifieke zaken in te gaan.

parochieraadHet verslag van de vergadering op 29 mei 2018 in Cabauw is hier beschikbaar.

Het verslag van de vergadering op 21 november 2017 in Montfoort is hier beschikbaar.

Het verslag van de vergadering op 31 mei 2017 is 
hier beschikbaar.

Het verslag van de vergadering 23 november 2016 is hier beschikbaar.

Als u
hier klikt kunt u het verslag lezen van de vergadering van de parochieraad van 8 juni 2016.


De parochieraad is de vergadering van de voorzitters van de kerkcommissies en de voorzitters van de pastoraatgroepen. Het is het belangrijkste adviesorgaan van het parochiebestuur.

De voorzitter van de vergadering is de voorzitter van het pastorale team, het secretariaat van de vergaderingen wordt gevoerd door de secretaris van het parochiebestuur. De andere leden van het parochiebestuur kunnen de vergaderingen bijwonen, zodat ook zaken uit hun portefeuilles goed kunnen worden besproken en toegelicht.

De parochieraad komt minimaal 2x per jaar bijeen. De hoofdtaak van de raad is: het adviseren van het parochiebestuur over alle pastorale en beheersmatige onderwerpen, die in de parochie aan de orde zijn.
De eerste maanden van het jaar 2018 staan voor het parochiebestuur van de H. Drie-eenheid vooral in het teken van het verkennen. Het zoeken naar de meest adequate manier van met elkaar werken, het overleggen of zaken wellicht beter anders kunnen worden georganiseerd of opgezet. Gesproken wordt bijvoorbeeld ook over vitaliteit vanuit het parochiebestuur zelf. Sommige zaken zijn al wat meer uitgewerkt, andere bevinden zich nog in de reflectiefase. Je zou ook kunnen zeggen in de onderhandenwerk fase.

© 3eenheidparochie 2012 - 2019          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top