Van deze AVG-verklaringen zijn een groot aantal algemeen. Deze zijn aangeleverd door de bisdommen in Nederland en dienen ter informatie en om te gebruiken om een eigen specifieke verklaring op te stellen. De overige verklaringen zijn al toegespitst op onze parochie.

Verklaringen / Richtlijnen

Algemeen Reglement Bescherming Persoonsgegevens Parochies 2018

wet bescherming persoonsgegevens Uitgave bisdommen Nederland
d.d. 14 mei 2019 (herziening)
Klik hier om dit reglement in te zien.

Privacyverklaring Parochies: Drie-eenheidparochie (Bisdom Utrecht) 2019

privacyverklaring Uitgave parochie
d.d. januari 2019
Klik hier om deze privacyverklaring in te zien.

Privacyverklaringen (Inter)Parochiële Caritasinstellingen

Caritas logo


Uitgave bisdommen Nederland
d.d. december 2019
Klik hier om deze privacyverklaring in te zien.

Uitgave PCI Parochie
Klik hier om deze privacyverklaring in te zien.

Reglement Bescherming Persoonsgegevens PCI Parochie
Klik hier om deze privacyverklaring in te zien.

Handleiding parochiesecretariaten omgaan met vragen over persoonsgegevens

prive Uitgave bisdommen Nederland
d.d. maart 2019
Klik hier om de handleiding in te zien.

Vijf concrete vragen komen aan bod:
 • Wat moet er gebeuren bij een verzoek tot inzage in persoonsgegevens?
 • In welk geval kunnen persoonsgegevens worden gewijzigd?
 • Hoe wordt omgegaan met een verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens?
 • Hoe gaat u om met een bezwaar tegen publicatie van een foto?
 • Welke aandachtspunten gelden voor persoonsgegevens van kinderen?

Handleiding datalekken R.K. parochies

datalekken persoonsgegevens Uitgave bisdommen Nederland
d.d. mei 2019
Klik hier om de handleiding in te zien.

Een aantal concrete onderwerpen uit deze handleiding:
 • Wat is een datalek?
 • Hoe herken ik een datalek?
 • Welke stappen moeten er genomen worden bij een datalek?
 • Wat moet waar worden gemeld?
 • Wie moeten er worden geïnformeerd?
Aantal stappen vanuit de Autoriteit Persoonsgegevens:
Klik hier om naar de betrokken website te gaan.
Dit betreft de volgende vijf stappen:
 • Zorg voor overzicht op de situatie.
 • Neem onmiddellijk maatregelen om de schade te beperken. En schat de risico's in.
 • Bepaal of er sprake is van een datalek en of u het datalek wel of niet moet melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).
 • Neem als parochie ook contact op met de AVG-contactpersoon van uw bisdom.
 • Bepaal of u het datalek wel of niet moet melden aan de betrokken personen. Zo ja doe dit zo snel mogelijk.Registreer het beveiligingsincident of het datalek in uw datalekregister.

Richtlijn audio/video-opnames parochies 2018

audio video camera Uitgave bisdommen Nederland
d.d. 14 mei 2018
Klik hier om de richtlijn in te zien.

De hoofdregels zijn:
 • Met uitzondering van de celebrant(en), misdienaars, acolieten en lectoren worden van individuele personen geen detailopnamen gemaakt.
 • Informeer misdienaars, acolieten en lectoren over het feit dat opnamen worden gemaakt en zij herkenbaar in beeld komen.
 • Voor opnamen van kinderen onder de 16 jaar is altijd toestemming van de ouders noodzakelijk.
 • Zonder toestemming van betrokene(n) mogen opnamen niet op sociale media worden geplaatst.
 • Alleen personen op het priesterkoor mogen herkenbaar in beeld komen.
 • Bij uitreiken van de communie mogen geen opnamen worden gemaakt.

Richtlijn foto's parochies 2018

fotocamera Uitgave bisdommen Nederland
d.d. 14 mei 2018
Klik hier om de richtlijn in te zien.
d.d. 24 februari 2019
Klik hier voor een overzichtelijk stroomschema.

De hoofdregels zijn:
 • U mag zonder toestemming een foto plaatsen bij een verslag van een parochieactiviteit als de foto hoort bij het nieuwsbericht.
 • U heeft schriftelijke toestemming van een ouder of verzorger nodig als u een foto wilt gebruiken waarop een kind staat. (Als u een foto gebruikt op de website of in het parochieblad zonder dat deze bij een nieuwsverslag hoort, vraag de betrokkene dan om toestemming.
 • Een zorgvuldige communicatie kan klachten voorkomen. Meldt het daarom aan aanwezigen als er foto’s worden gemaakt.
 • Ga zorgvuldig om met vragen of klachten over het gebruik van foto’s. Verwijder foto’s desgevraagd binnen 24 uur van de website.

Richtlijn beveiligingscamara's parochies 2018

beveiligingscamera Uitgave bisdommen Nederland
d.d. 14 mei 2018
Klik hier om de richtlijn in te zien.

De hoofdregels zijn:
 • Een camera mag alleen in eigen gebouwen en op eigen terrein. Dummy camera’s zijn toegestaan.
 • In beeld brengen van openbare ruimte mag alleen als dat uit beveiligingsoogpunt onvermijdelijk is.
 • Beelden mogen alleen bekeken worden door personen die daartoe uitdrukkelijk zijn aangesteld.
 • Beelden worden maximaal 4 weken bewaard.
 • Camera’s moeten duidelijk zichtbaar zijn, zo nodig vergezeld van een waarschuwingsmelding.

Richtlijn e-mail/digitale bestanden parochies 2018

e mail Uitgave bisdommen Nederland
d.d. 14 mei 2018
Klik hier om de richtlijn in te zien.

De hoofdregels zijn:
 • Voor publicatie van een privé-emailadres is toestemming van betrokkene nodig.
 • Bij een groepsmail worden de adressen van de deelnemers in de BCC (Blind Copy) gezet.
 • Meld de vertrouwelijkheid van e-mails aan de ontvangers van de mail.
 • Is een ontvangen mail niet voor u bestemd, meldt dat dan aan de afzender.
 • Is een ontvangen bijlage niet voor u bestemd, meldt dat dan aan de afzender.
 • Houd ontvangen persoonsgegevens geheim, bewaar ze veilig en verstrek ze niet aan derden.
 • Is een bijlage niet meer nodig, verwijder die dan.

Disclaimer Parochie van de H. Drie-eenheid 2018

disclaimer De informatie op de internetpagina’s van de parochie van de H. Drie-eenheid is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor particuliere, niet-commerciële doeleinden. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. De parochie behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Hoewel de samenstellers zorgvuldigheid in acht nemen bij het samenstellen en onderhouden van deze internetpagina’s en daarbij gebruik maken van bronnen die betrouwbaar worden geacht, kunnen zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Zij wijzen elke aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van die informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Als op deze pagina’s wordt verwezen (gelinkt) naar websites van anderen, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden informatie, producten of diensten door ons wordt aanbevolen. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van de internetpagina’s waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door ons niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

De samenstellers gaan bij afbeeldingen zorgvuldig te werk om de rechthebbende te achterhalen. Meent u aanspraak te kunnen maken op één van de beelden, dan verzoeken wij u om contact op te nemen met de eigenaar van de site.

Overname van informatie (tekst en/of afbeeldingen) is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van de rechthebbenden. Voor vragen over copyright en gebruik van informatie op deze site kunt u contact opnemen met de eigenaar.
© 3eenheidparochie 2012 - 2019          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top