Parochiebestuur H. Drie-eenheid is op zoek naar een nieuwe secretaris en een nieuw bestuurslid communicatie

De verantwoordelijkheid voor de parochie H. Drie-eenheid berust bij het parochiebestuur. Dit bestuur bestaat uit een voorzitter (de pastoor), een vicevoorzitter en een secretaris, die samen de algemene zaken behartigen en uit specialisten op het gebied van financiën, communicatie, bouwzaken, diaconie en liturgie (opleiding en vorming). Er is een goede collegiale samenwerking tussen parochiebestuursleden en de leden van het pastoraal team, die onder leiding van de pastoor de verantwoordelijkheid dragen voor de pastorale zaken.

Bestuursleden in Rooms Katholieke parochies worden door het Bisdom benoemd voor twee termijnen van vier jaar. De secretaris en het bestuurslid communicatie naderen binnenkort het einde van deze periode en wij zijn daarom op zoek naar opvolgers.

Taken en talenten secretaris

  1. Planning, convocatie, agenda en verslaglegging vergaderingen parochiebestuur.
  2. Interne en externe communicatie namens het parochiebestuur (meestal digitaal).
  3. Archivering documenten parochiebestuur (afhankelijk inhoud papier en/of digitaal).
  4. Organiseren van bijeenkomsten.

Het werk van de secretaris richt zich met name op de dagelijkse gang van zaken. Daarom zijn organisatorische talenten het belangrijkst.

Taken en talenten bestuurslid communicatie

  1. Hoofdredactie website en nieuwsbrief van de parochie.
  2. Hoofdredactie parochieblad BIJeen.
  3. Toezien op naleving AVG.
  4. Adviseren medebestuursleden en leden pastoraal team over goede communicatie.

De werkzaamheden van het bestuurslid communicatie bestaan vooral uit het onderhouden van contacten met alle communicatie vrijwilligers in de parochie. Daarvoor zijn communicatieve talenten het belangrijkst.

Belangstelling

Ben je praktiserend Rooms Katholiek, onderschrijf je de leer van de Kerk en voer je een levensstaat die daarmee overeenstemt? Zie je het als een roeping om je talenten in te zetten voor de parochie H. Drie-eenheid en haar acht geloofsgemeenschappen en heb je hiervoor zo’n zes uur per week tijd? Bel dan met de vicevoorzitter Tonnie van Wiggen-Valkenburg (06-31 38 53 90).

© 3eenheidparochie 2012 - 2023          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top