WJDHome c katholieklevenNu er meer kan en mag in de samenleving als het gaat om corona, komt er ook weer perspectief op de Wereldjongerendagen.
Het vooruitzicht om de Wereldjongerendagen (WJD) samen te vieren ziet er positief uit. De internationale WJD zijn een jaar opgeschoven en vinden in 2023 plaats in Portugal.
Maar ook daarvoor is er al heel wat te beleven. Zo is de inschrijving voor de WJD@Home op Ameland geopend.

Als er geen internationale WJD is, wordt er altijd een WJD gehouden in de bisdommen. Paus Franciscus verplaatste die datum van Palmzondag in het voorjaar naar het feest van Christus Koning in het najaar. Op 21 november 2021 wordt die WJD voor het eerst op die nieuwe datum gevierd in de bisdommen. Het feest van Christus Koning is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Daarna begint de Advent.

Daarna zijn jongeren uitgenodigd voor de landelijke WJD@Home in het weekend van 14-16 januari 2022. De WJD@Home worden gehouden op Ameland voor jongeren van 15-30 jaar. De laatste keer dat de WJD@Home op Ameland werden gehouden was in 2019. Er waren toen 140 deelnemers. De WJD@Home zijn de perfecte opstap naar de WJD in 2023 in Portugal, omdat je er nieuwe vrienden kunt maken en oude bekenden weer ziet. Meer info vind je hier. Opgeven voor 4 januari 2022.

Jaarverslag 2020 Aartsbisdom Utrecht sDe bisdomstaf van het Aartsbisdom Utrecht heeft het Jaarverslag 2020 gepubliceerd en onder de parochies verspreid. De coronaviruspandemie speelde in het kerkelijk leven van 2020 een grote rol, zo blijkt ook uit het slotwoord van vicaris-generaal mgr. Hoogenboom: “Terugblikkend op het jaar 2020 moet worden gezegd dat de coronaviruspandemie en de in dat verband getroffen noodzakelijke maatregelen een grote weerslag hebben gehad op het parochieleven in de breedste zin van het woord.”

Familie RuthDe Familiemusical Ruth van KISI – God’s singing kids gaat na één jaar corona uitstel op 19 september in première in de Maaspoort te ’s-Hertogenbosch. Daarna wordt deze musical op 25 september opgevoerd in Aalsmeerderbrug en op 2 oktober in Veenendaal. Een jonge cast en crew van 100 personen brengt deze musicalproductie tot leven.

Voertuigzegening IMG 20210711 AnnemarieAfgelopen zondag 11 juli  was er weer gelegenheid om alles wat wielen en wieltjes heeft te laten zegenen.Voertuigzegening IMG 20210711 pastoor

Op voorspraak van de H. Christoffel, patroon voor alle mensen die op reis zijn en gaan, bewaar en behoed alle mensen die van dit voertuig gebruik maken.
Geef hen wijsheid en inzicht in het deelnemen aan het verkeer op een verantwoorde manier.
Zegen hun reis en geef hen een behouden thuiskomst. Door Christus onze Heer. Amen

Meditatief een collage maken

Gevoelens Misschien rust je uit van een heel druk en hectisch jaar. Misschien probeer je je gevoelens van gemis, afvlakking en leegte nog even vol te houden. Hoe dan ook graag bieden we je inspiratie. Als mens willen we graag dingen zien. We houden van plaatjes. Van de afbeeldingen in oeroude grotten tot Instagram, Facebook, YouTube, Tiktok… En ook als we niets zien, dagdromen we wel. Het is van alle tijden. Verbeeldingskracht kent iedereen. Op je eigen verbeeldingskracht mag je nu een beroep doen om een collage te maken.

Zomerwandelingen: met aandacht erop uit!

wandelenVoor deze zomer nodigen we u uit om een wandeling te maken, alleen of met elkaar, met een tekst of opdracht ter bezinning. U kunt hier zelf mee aan de slag, of uw ervaringen en overdenkingen uitwisselen met anderen. De teksten ter overdenking zijn hieronder te vinden. Een aantal voorbeelden voor wandelingen bieden we u hier aan, maar uiteraard kunt u zelf elke wandeling maken die u graag wilt doen. Fietsen kan natuurlijk ook, wij bieden u tevens enkele fietstochten aan.

AartsbisdomDe Nederlandse bisschoppen komen voor de Rooms-Katholieke Kerk met een update van het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ die ingaat op zaterdag 26 juni. In de update wordt een aantal versoepelingen aangekondigd. Nu er weer meer kan en mag in de maatschappij als het gaat om corona, zien de bisschoppen ook mogelijkheden om de maatregelen voor de R.-K. Kerk aan te passen.

Voor meer informatie over de versoepelingen klik hier.

Cantorcursus binnen ons bisdom

KoormuziekIn de afgelopen jaren, en vooral het afgelopen jaar, is de functie van de taak cantor, steeds nadrukkelijker in beeld gekomen. Met name door de maatregelen rondom de corona pandemie, hebben we binnen ons bisdom met regelmaat een cantor in vieringen de liturgische muziek zien verzorgen. Het is niet uit te sluiten dat de cantor ook in de toekomst een belangrijke rol zal blijven spelen.

Van belang is dat een cantor, niet slechts de zanger is die een gecoloreerd repertoire presenteert, maar juist goed onderlegd is op de functie van liturgische onderdelen en inspeelt op de muzikale ondersteuning van het liturgische moment.

De kerkelijke instelling Sint Caecilia Aartsbisdom heeft daarom de intentie om, wanneer mogelijk, in de loop van dit jaar een cantorcursus te organiseren. Hierin komt onder andere aan de orde: de rol in liturgie, liturgische achtergrond, werken met een muziekinstallatie, verbanden tussen tekst en melodie, en elementen van stemvorming.

Bij voldoende interesse zal in de loop van 2021 de cantorcursus worden vastgesteld in onderling overleg. De kosten bedragen € 125,-  (inclusief lesmaterialen).

Oriëntatie- en basiscursus Koordirectie

Dit najaar start de Kerkelijk instelling Sint Caecilia aartsbisdom met de oriëntatie- en basiscursus koordirectie (2021 -2022) op verschillende locaties binnen het bisdom Utrecht. De cursus bestaat uit vijftien zaterdagen van 10.00 – 14.00 uur met een frequentie van ongeveer een keer per twee weken, te beginnen in de laatste maanden van dit jaar, docent is Ronald de Haan

De cursus is bedoeld voor aankomende, alsmede huidige, koordirigenten die zich graag verder willen bekwamen in het leiden van liturgische koren. Het aanbod van de cursus is gericht op het ontwikkelen van (basis) slagtechnische vaardigheden, alsmede het benoemen van aspecten waar een dirigent in de praktijk mee te maken krijgt: voorbereiding, muzikaal beleid en een verantwoorde programmering binnen de liturgie. Verder wordt er ingegaan op een verdieping en kennismaking van liturgisch repertoire en eenvoudige algemene muziekleer.

Gedurende de cursus zal er viermaal een koorpracticum plaatsvinden, waarbij het niveau van elke cursist afzonderlijk leidend is. De cursus wordt afgesloten met een deelnamecertificaat en een rapportage. 

Voor aanmelding en verdere informatie kunt u terecht bij bureausecretaris Marcus de Haard, Maliebaan 40, 3581 CR Utrecht. Tel: 06-49957318. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

2021 Foto tunnel BIJEEN jan. feb. 021Inleiding
Al gloort er licht aan het eind van de tunnel, de onzekerheid blijft voorlopig. Misschien mijmer je al over de tijd na de lockdown, heb je zelfs al een lijstje gemaakt met wat je straks hoopt te gaan doen. Maar voorlopig is het nog even volhouden. Misschien kan een heilige je hierbij behulpzaam zijn?

Door de geschiedenis heen zijn heiligen een voorbeeld voor mensen. Niets menselijks is een heilige vreemd. Zij waren zelf immers ooit mensen van vlees en bloed, net als jij. Hun leven is, ondanks de moeilijkheden, toch zeer waardevol gebleken in de ogen van God en de mensen. Daarom zijn ze inspirerend. Door je in hun leven te verdiepen herken je misschien iets van hun leven in je eigen levensverhaal of levensoriëntatie. Je kunt dus gerust wat hulp en steun van een heilige inroepen.

Als mens willen we graag dingen zien. We houden van plaatjes. Van de afbeeldingen in oeroude grotten tot Instagram, Facebook, YouTube, Toktok……
En ook als we niets zien, dagdromen we wel. Het is van alle tijden. Verbeeldingskracht kent iedereen.
Op je eigen verbeeldingskracht mag je nu een beroep doen om een collage te maken.
Via deze link kun je alvast een resultaat zien.

Wat heb je nodig?

VNB sluitBelangrijk besluit omtrent toekomst VNB (woensdag 25 november 2020).

De stichting VNB Nationale Bedevaarten heeft sinds 1 maart 2020 geen bedevaarten meer kunnen organiseren en uitvoeren. De coronacrisis is hier debet aan. Het jaar 2020 moet als een verloren jaar worden beschouwd. Daar komt bij, dat de vooruitzichten voor 2021 evenmin rooskleurig zijn.

AartsbisdomIn de parochies en andere instellingen van de Rooms Katholieke Kerk zijn met ingang van 1 juni 2020 de publieke liturgievieringen hervat. In gezamenlijkheid hebben de Nederlandse bisschoppen op 20 mei 2020 het protocol ‘Kerkelijk Leven op anderhalve meter’ vastgesteld. Nadat de algemene regels versoepeld werden zijn er nieuwe protocollen gemaakt die vanaf 1 juli 2020 gelden.

Het protocol dat via de bisdommen naar de parochies en instellingen wordt gestuurd, bestaat uit drie delen. Het eerste deel richt zich tot alle gelovigen en geeft richtlijnen om in de kerken op een veilige en waardige wijze de liturgie samen te kunnen vieren. Het tweede deel is gericht aan de bedienaren met betrekking tot de uitvoering van hun specifieke taken in de liturgie. Het derde deel is toegespitst op het veilig gebruik van de kerkgebouwen met regels voor de inrichting en logistiek binnen het kerkgebouw, passend bij de richtlijnen vanuit het RIVM en bij het eigene van de liturgie.

Perspectief op samen vieren
De bisschoppen benadrukken het belang om in de parochies en instellingen zorgvuldig te werk te gaan om zo goed mogelijk de veiligheid in de kerkgebouwen te kunnen waarborgen. Zij zijn blij dat de H. Mis weer samen gevierd kan worden.

Protocolfactsheet:
Kerkelijk leven op anderhalve meter.

Dit factsheet hoort bij alle drie onderstaande protocollen (vanaf 10 juli):
Protocol kerkelijk leven op anderhalve meter gelovigen.
Protocol kerkelijk leven op anderhalve meter bedienaren.
Protocol kerkelijk leven op anderhalve meter kerkgebouwen.

Reserveren voor vieringen.
Vanaf 1 juli 2020 kunnen er vieringen plaats vinden met niet meer dan 100 mensen. Dit alles binnen richtlijnen van RIVM.
In Rome is de nieuwe exhortatie ‘Gaudete et Exsultate’ van paus Franciscus voorgesteld.
Het standpunt van Tertio-hoofdredacteur Emmanuel Van Lierde.

gemeenschap der heiligenHeilig worden. Koestert u die ambitie? Of kent u mensen in uw omgeving bij wie dat op hun bucketlist prijkt? Wellicht zijn er maar weinig West-Europese tijdgenoten te vinden die bewust heiligheid nastreven. En toch is naar Bijbelse maatstaven iedereen juist daartoe geroepen. Wees heilig, want Ik, de Heer uw God, ben heilig (Leviticus 11, 44; 19, 2; 20, 26 en 1 Petrus 1, 16). Het is dan ook een hoofdopdracht van de Kerk om mensen te helpen richting heiligheid.

Hier leest u het hele document.
Zoals u wellicht weet, kan via de website mail worden gestuurd naar een contactpersoon (lid pastoresteam, parochiebestuur, werkgroepen). Er kunnen geen bijlagen worden meegezonden. 

Omdat de ontvangers van deze mail steeds meer last kregen van spam is de Captcha-functie ingebouwd. Dat is een code om zo veel als mogelijk spam te voorkomen.

ledenadministratieEen actuele ledenadministratie is voor parochies en geloofsgemeenschappen van levensbelang. Zoals bij verhuizingen, maar ook bij het overlijden van een parochiaan.
De parochie maakt hiervoor gebruik van SILA (Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie), die samenwerkt met de Basisregistratie Personen (BRP) van de overheid.

In 2016 nam de Tweede Kamer echter een motie aan die er waarschijnlijk reeds in 2018 toe leidt dat er door de gemeenten geen adreswijzigingen meer zullen worden verstrekt aan SILA. 

Inmiddels is bekend geworden dat de internetconsultatie heeft geleid tot het laten voortbestaan van SILA. Klik voor meer informatie op deze link.

U kunt uw mutaties via deze website blijven doorgeven. Het betreft een inschrijfformulier, een wijzigingsformulier en een afmeldformulier.U kunt de formulieren vinden op de startpagina aan de rechterzijde van het scherm.
© 3eenheidparochie 2012 - 2021          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top