R.K. Geloofsgemeenschappen Nieuwegein

  • Het parkeren rond de Emmaus loopt in de naaste toekomst misschien gevaar. De twee kantoorpanden tegenover ons worden omgebouwd tot woningen. De toekomstige bewoners zullen dan op avonden en in het weekend ook graag hun auto’s en fietsen parkeren op het Merelplein en aan de Geelgors. En dat zijn precies de dag- en weekdelen waarop wij als kerk ook de meeste parkeerruimte nodig hebben. De tot nu toe ontwikkelde plannen houden naar ons oordeel te weinig rekening met ons. Daarom hebben we als Emmauscommissie samen met ons parochiebestuur een bezwaarschrift ingediend. Daarop is zowel door de projectontwikkelaar als door de Gemeente gereageerd met een goed gesprek. Men onderkent onze zorg en er wordt bekeken hoe er aan onze zorg recht kan worden gedaan. Wij wachten nieuwe voorstellen nog af.

  • De ontvlechting van de Tabor in drie afzonderlijke geloofsgemeenschappen is in een versnelling gekomen nu de vice voorzitter en secretaris van het parochiebestuur het proces ter hand genomen hebben. De secretaris van het bestuur zal daar zelf een bericht over verzorgen.

  • Op de derde plaats hebben we uitgebreid gesproken over de bijeenkomst van zondag 1 oktober over onze toekomst en vitaliteit. Verheugend was de goede opkomst en de durf om zich ook uit te spreken. Daarbij werd duidelijk dat velen niet kunnen geloven dat er geen aanwas meer mogelijk is van jongere mensen. Er is de commissie gevraagd om hier toch eerst nog eens werk van te maken en dat gaan we ook doen. Daarnaast concludeerden we dat we er goed aan doen om vast te gaan werken aan versterking van onze onderlinge gemeenschap en met name aan het omzien naar en de zorg voor elkaar. Naar aanleiding hiervan kwam ook de vraag op tafel of we wel voldoende aandacht schenken aan onze vrijwilligers. Dit wordt een agendapunt van de commissie.

  • Vervolgens constateerden we dat er zeker draagvlak is om op basis van een hechte gemeenschap – die zelf weer gedragen wordt door onze gemeenschap met en rond de Heer - uitwerking te geven aan gemeenschappelijke punten uit model 2 (“open katholieke kerk”) en 3 (“groene kerk”): onze zorg voor noden in onze eigen omgeving middels kerspakkettenactie en voedselbank. Ook hier gaan we werk van maken.
Hans Huitema, voorz.
© 3eenheidparochie 2012 - 2019          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top