R.K. Geloofsgemeenschappen Nieuwegein

altaartafel emmaus
Als onderdeel van de Drie-eenheidparochie heeft deze deelgemeenschap een 'kerkcommissie' die tevens fungeert als pastoraatgroep.
De Emmauscommissie is te bereiken via email

De samenstelling van de Emmauscommissie is:
Voorzitter mevr. Agnes van der Reep e-mail: emmauscommissie
Secretaris mevr. Lydia Janssen e-mail: secretaris emmaus
Penningmeester dhr. John Drijfholt e-mail: penningmeester emmaus
Lid (Beheer en Bouwzaken) dhr. Hans de Vries e-mail: emmausbeheer
Lid (Liturgie) mevr. José de Vries  
Lid (Gemeenschapsopbouw) mevr. Koos Wong-Brekhof  
Lid dhr. Henk van Putten  
 
 
 
 • Er is kort gesproken over een vraag of wij in de Emmaus werkzaamheden hebben voor jongeren van Studio 10, dagopvang voor gehandicapten. Daarover wordt bij de zapgroep geïnformeerd.

 • Op 4 april 2017 gaan Henk van Putten en Hans Huitema palmtakjes knippen bij de Barbara ten behoeve van Emmaus en het Antoniusziekenhuis.

 • Het parkeren rond de Emmaus loopt in de naaste toekomst misschien gevaar. De twee kantoorpanden tegenover ons worden omgebouwd tot woningen. De toekomstige bewoners zullen dan op avonden en in het weekend ook graag hun auto’s en fietsen parkeren op het Merelplein en aan de Geelgors. En dat zijn precies de dag- en weekdelen waarop wij als kerk ook de meeste parkeerruimte nodig hebben. De tot nu toe ontwikkelde plannen houden naar ons oordeel te weinig rekening met ons. Daarom hebben we als Emmauscommissie samen met ons parochiebestuur een bezwaarschrift ingediend. Daarop is zowel door de projectontwikkelaar als door de Gemeente gereageerd met een goed gesprek. Men onderkent onze zorg en er wordt bekeken hoe er aan onze zorg recht kan worden gedaan. Wij wachten nieuwe voorstellen nog af.

 • Er is gesproken over het uitdelen (op 19 en 26 februari 2017) van de boodschappenbriefjes voor de inzameling voor de voedselbank op 5 maart 2017 én van de aanmeldbriefjes voor de Groene wereldmaaltijd op 10 maart 2017.

 • De ontvlechting van de Tabor vroeg vervolgens veel aandacht omdat we op korte termijn een penningmeester moeten aanwijzen die tekenbevoegdheid krijgt van het bestuur. Buiten de huidige commissie weten we nog geen goede kandidaat te vinden. Daarom zal Hans de Vries, die al tekenbevoegdheid heeft voor een aantal zaken, dit er voorlopig bij nemen op voorwaarde dat iemand met hem meegaat om de gesprekken over de financiële ontvlechting van de Tabor te voeren. Henk van Putten is daartoe bereid.

Evaluatie Kerstmis en Oudjaar:

 • Gezinsviering 24 december 18.30 uur: De opkomst was met 88 kerkgangers weer lager dan vorig jaar. Er was geen koor. De samenzang ging moeizaam; er werd weinig meegezongen.
 • Viering 24 december 20.30 uur: Een goede viering. De kerk was niet geheel vol. Jammer dat de voorbede van de Syrische vluchteling alleen in het Arabisch werd uitgesproken. Maar een proef in de sacristie om hem ook in het nederlands voor te laten lezen wees uit dat die ook niet verstaanbaar was.
 • Viering 25 december 11.15 uur: Geen opmerkingen.
 • Oudejaarsviering 31 december 19.00 uur: De oecomenische viering werd als zeer inspirerend ervaren. Jammer dat de opkomst vanuit de Emmausgemeenschap laag was.

 • We hebben gesproken over de voorgenomen ontvlechting van de Tabor. Als aparte laag van bestuur zal die opgeheven worden terwijl de drie geloofsgemeenschappen direct onder het bestuur van de parochie (H. Drieëenheid) gaan vallen. Daarbij willen we – de drie geloofsgemeenschappen Barbara, Emmaus en Nicolaas - wel drie belangrijke gemeenschappelijke diensten in stand houden: de ledenadministratie, de financiële administratie en de communicatie. De ontvlechting zal vooral consequenties hebben voor het beheer van binnengekomen gelden en de verantwoording van uitgaven.

 • We begonnen met een verhelderend gesprek met onze pastoor over hoe hij aankijkt tegen de Emmauskerk en de Emmausgemeenschap. Het parochiebestuur is erg ingenomen met het gebouw en wil niet voor niets zijn secretariaat daar per 1 april 2017 onderbrengen. De Emmaus biedt volgens de pastoor goede mogelijkheden voor een soort stadskerk met alternatieve mogelijkheden. Hij zelf vindt het gebruik van het eiland naast de kerk als een soort etalage een heel goed idee en vraagt zich af of daar voldoende ruchtbaarheid aan gegeven wordt in Nieuwegein.

© 3eenheidparochie 2012 - 2019          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top