R.K. Geloofsgemeenschappen Nieuwegein

Altaar Barbara 2
Als onderdeel van de Drie-eenheidparochie heeft deze deelgemeenschap een 'kerkcommissie' die tevens fungeert als pastoraatgroep.
De Barbaracommissie is te bereiken via email.

De samenstelling van de Barbaracommissie is:  
Voorzitter Joop den Hartog e-mail: Barbaracommissie
Vice voorzitter Cees Steenman e-mail: Barbarakerk
Secretaris Tineke Steen e-mail: Barbaracommissie
Penningmeester Johan Olthof e-mail: Barbaracommissie
Lid Ali Elbertse  
Lid Johan Lindenaar  
Lid John Schoordijk  
Lid Jan Verweij  
Korte samenvatting van de vergadering van de Barbaracommissie op 30 oktober 2019.

 • De vergadering van 30 oktober betrof een extra vergadering om een aantal actuele onderwerpen te bespreken.

 • Er is een nieuw vergaderschema goedgekeurd voor 2020. Er zal iedere maand worden vergaderd bij voorkeur op vrijdag en dan overdag.

Korte samenvatting vergadering Barbaracommissie op 21 augustus 2019

 • Het programma voor de Barbaradag op 13 oktober 2019 is vastgesteld met speciale aandacht voor het vrijwilligerswerk.

 • Informatie over de De Allerzielenviering zal worden gepubliceerd in de Molenkruier.

Korte samenvatting vergadering Barbaracommissie van 1 mei 2019

 • De vergadering stond onder leiding van de nieuwe voorzitter Joop den Hartog.

 • De Barbarakerk, een Rijksmonument zal vanaf 10 uur geopend zijn op de Open Monumentendag op 14 september. Er worden rondleidingen gegeven.

Korte terugblik van de vergadering van de Barbaracommissie op 13 maart 2019

 • Het vitaliteitsplan Barbara is gepresenteerd tijdens een bijeenkomst in Harmelen waar aan alle geloofsgemeenschappen in de parochie deelnamen.

 • De Barbaracommissie zal de komende tijd het vitaliteitsplan in concrete activiteiten uitwerken.

Korte terugblik van de vergadering van de Barbaracommissie op 16 januari 2019

 • Op verzoek van het PB is er een risico inventarisatie gemaakt van de kerk en omgeving.

 • Gesproken is over een nieuwe werkverdeling liturgierooster. De indeling van de koren en organisten in het kader van de ontvlechting de verantwoordelijkheid van de geloofsgemeenschappen. Ook de plaatsing op de website moeten de kerkcommissies zelf verzorgen.

Korte terugblik van de vergadering van de Barbaracommissie d.d. 19 december 2018

 • Het plan van aanpak Vitaliteit Vreeswijk: vitaliteitsprojekt, vieren ontmoeten en verhalenverslag van de werkgroep Vitaliteit is goedgekeurd en zal aan het parochiebestuur worden aangeboden. Beide projectleiders hebben inmiddels gereageerd op het rapport.

 • De begroting 2019 is goedgekeurd. De penningmeester zal de begroting Barbara indienen bij de penningmeester van het parochiebestuur.

Korte terugblik op de vergadering van de Barbaracommissie op 10 oktober 2018

 • Naar de vesperviering in de Basiliek in IJsselstein zal een delegatie van de Barbarakerk worden bijgewoond.

 • De afspraken worden gemaakt voor de Barbaradag op 14 oktober 2018. Na de viering wordt iedereen uitgenodigd in het Dorpshuis Vreeswijk waar onder anderen een presentatie wordt gegeven over het project vitaliteit.

Korte terugblik op de vergadering van de Barbaracommissie op 14 augustus 2018

 • De brief over een actiever beleid diaconie is besproken.

 • Het eindrapport vitaliteit is aangeboden aan de vitaliteitscommissie.

Terugblik op de vergadering van de Barbaracommissie op dinsdag 15 mei 2018

 • Een delegatie van het Parochiebestuur was in deze vergadering aanwezig.

 • De door de Barbaracommissie en het parochiebestuur aangegeven onderwerpen van gesprek zijn aan de orde geweest.

Terugblik op de vergadering van de Barbara commissie op dinsdag 20 maart 2018

 • Een afvaardiging van de Barbaracommissie en enige parochianen hebben diverse bijeenkomsten bijgewoond in het kader van het vitaliteit project. Ook de komende maanden is de Barbaracommissie actief in dit projekt.

 • Voor de werkgroep diaconie en Caritas is de Barbaracommissie op zoek naar een geschikte kandidaat om namens de Barbara zitting te nemen in de werkgroep.

Terugblik op de vergadering van de Barbara commissie op zaterdag 13 januari 2018

 • Er is gesproken over de vergoeding koren bij uitvaarten.

 • De Barbaradag is vastgesteld op zondag 14 oktober 2018.

Korte terugblik op de vergadering van de Barbara commissie op dinsdag 28 november 2017

 • In de vergadering van 28 november waren aanwezig de voorzitter van het bestuur van de parochie H.Drie-eenheid en de portefeuillehouder bouwzaken.

 • Het projekt ontvlechting is besproken. Er wordt door de vice voorzitter en de secretaris van het parochiebestuur vaart gezet achter de ontvlechting. In twee werkgroepen Beleid en Bedrijfsvoering. De einddatum van 31 december 2017 wordt zeker gehaald waarna de geloofsgemeenschappen in Nieuwegein per 1 januari 2018 zelfstandig gaan werken op financieel en administratief gebied.

Korte terugblik op de vergadering van de Barbaracommissie op 5 september 2017

 • De Barbaracommissie zal op de Barbaradag (zondag 15 oktober 2017) een presentatie houden voor de parochianen over de conclusies van het vitaliteitsonderzoek en de stand van zaken met betrekking tot de ontvlechting van de Tabor.

 • Over de financiële ontvlechting van de Tabor en het vaststellen van de parochiegrenzen zijn nog geen concrete besluiten genomen.

Korte terugblik op de vergadering van de Barbaracommissie op 8 augustus 2017

 • Uitvoerig is gesproken over de trage gang van zaken in de voortgang van de ontvlechting van de Tabor;

 • In de vacature 'liturgieboekjes maken' is inmiddels voorzien met een nieuwe vrijwilliger;

Korte terugblik op de vergadering van de Barbaracommissie op 30 mei 2017

 • Gesproken is over de voortgang van de financiële ontvlechting. Er moet op korte termijn begonnen worden met het verzenden van brieven aan leveranciers om de adressering aan te passen.

 • De nieuwe penningmeester zal zich op de hoogte stellen van een de financiële gang van zaken in de Barbarakerk.

Korte terugblik op de vergadering van de Barbarcommissie van 21 februari 2017

 • De BC heeft een aspirant commissielid kunnen verwelkomen die zich oriënteert op de functie van penningmeester.

 • Over de ontvlechting van de Tabor Nieuwegein is de vergadering op de hoogte gebracht van de stand van zaken en de gesprekken die de komende weken worden gevoerd met Armand Hὂppener lid van het PB die de ontvlechting zal begeleiden. Tevens is er een afspraak gemaakt met de nieuwe penningmeester van het parochiebestuur.

Korte terugblik op de vergadering van de Barbaracommissie van 23 november 2016

 • Het verslag van het liturgisch beraad, samengesteld uit afvaardigingen van de koren en de kosters, werd nader toegelicht door de voorzitter van dit beraad.

 • Inzicht werd gegeven over het programma van de volwassenencatechese. Het programma voor 2017 komt in BIJeen te staan en zal voornamelijk bestaan uit 1 daags activiteiten.

© 3eenheidparochie 2012 - 2021          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top