R.K. Geloofsgemeenschappen Nieuwegein

Vitalisering Emmauskerk (bijeenkomst 1 oktober 2017)

Vitaliteit emmauskerk 1Een kleine vijftig mensen hadden gehoor gegeven aan de oproep om op 1 oktober door te praten over de vitaliteit van de Emmauskerk en de toekomst van onze Emmausgemeenschap. De basis daarvoor was al gelegd tijdens de jubileumviering, waar kerkgangers drie mogelijke toekomstmodellen konden meenemen. Die waren op hun beurt het resultaat van drie gesprekken, die alle lokale gemeenschappen binnen het grote verband van de Drie-eenheidsparochie in het voorjaar gevoerd hadden onder leiding van Marion Korenromp en Henk Brussel. Zo'n dertig Emmausgangers deden dat begeleid door Henk Brussel.

Henk hield op 1 oktober dan ook de inleiding waarin hij kort inging op de voorgeschiedenis en hoe het tot deze dialoog over de vitaliteit van de kerk gekomen was. Dat alles gebeurde in de hal, terwijl de deelnemers genoten van een broodje met melk of karnemelk, waardoor de sfeer informeel en ongedwongen was. Na de inleiding was het de beurt aan drie bestuursleden van de Emmauscommissie om de toekomstmodellen, voorzien van een mogelijke invulling, verder toe te lichten:
  • Grieta Felix ging nader in op model 1 Een tweede familie, die uitgaat van de gemeenschapszin en de verbondenheid die diep gevoeld wordt door de Emmausgemeenschap, zoals tijdens de vitaliteitsgesprekken bleek.
  • Jan Rennen belichtte model 2 Een open katholieke kerk, die aansluiting zoekt bij organisaties als Vluchtelingenwerk, ouderenwerk en dergelijke, terreinen waarop velen al 'in stilte' actief zijn.
  • Hans Huitema besprak model 3 Een groene kerk, die voortbouwt op wat er nu al binnen de Emmauskerk gebeurt, met als uitgangspunt paus Franciscus' Laudato si. Om de verschillen tussen de drie modellen te verhelderen vatte Brussel ze nog even 'zwart-wit' samen.
Daaruit kwam meteen een gesprek op gang over verschillende onderdelen van de modellen. Zo werd gewezen op het feit dat de gemeenschap onlosmakelijk verbonden is met de vieringen. En dat een vierende gemeenschap belangrijk is om inspiratie op te doen, voor je eigen gelovig leven, maar ook voor hoe je je verhoudt tot de grote wereld van nu.

Meerdere mensen wezen op het belang van de verschillende migrantengroepen met een andere culturele achtergrond, die een thuis hebben gevonden in de Emmauskerk. Natuurlijk hebben zij hun eigen vieringen in de eigen taal, maar velen komen ook naar de gewone zondagvieringen. “Sla bruggen en betrek hen nadrukkelijk bij de toekomstplannen”, was dan ook de oproep.

Vanuit verschillende kanten werden de jongeren ter sprake gebracht. Zij werden beschouwd als belangrijk voor de toekomst. Volgens Henk Brussel en sommige leden van de Emmauscommisie is dit een gepasseerd station en moeten we niet de illusie hebben dat we met het binnenhalen van de jongeren toekomst geven aan de kerk. Een visie die vanuit de gespreksdeelnemers fel werd bestreden: “Probeer het in elk geval. Geef jongeren de ruimte om zelf een viering te organiseren. Geef ze verantwoordelijkheid. Beknot ze niet met strenge regels.” Iemand verbonden aan de Stadsparochie Utrecht en betrokken bij de Emmauskerk via de KKI vertelde over de positieve ervaringen die gemaakt zijn met jongeren in Utrecht. De Emmauscommissie zegde toe in gesprek te zullen gaan met deze man en ook contact te leggen met Hedwig Mensink, jongerenpastor van de Drie-eenheidsparochie, over wat haar ervaringen zijn.

Een duidelijke voorkeur voor één van de drie modellen tekent zich niet af. Er wordt zelfs geopperd 'neem van alle drie modellen het beste en maak daar model 4 van'. Alle reden dus om deze bijeenkomst als een waardevolle eerste stap te beschouwen op weg naar het gezamenlijk bepalen van onze toekomst als Emmausgemeenschap. Binnenkort volgt een nieuwe bijeenkomst, waar hopelijk meer nieuwe ideeën worden ingebracht.
© 3eenheidparochie 2012 - 2022          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top