Afdrukken
diakonie caritas

Jaarverslag 2020

Inleiding

Het jaar 2020 staat voor een belangrijk deel in het teken van de coronacrisis waarvan niemand weet wanneer en hoe die zal eindigen en of het leven daarna net zo ‘normaal’ zal worden als daarvoor. Wanneer mogen wij weer met ons allen naar de kerk en samen luisteren, bidden en zingen? En hoe zit het met de collectes en met andere samenkomsten binnen de geloofsgemeenschappen? Afgezien van deze onzekerheden blijkt dat de huidige pandemie niet tot meer aanvragen heeft geleid. Ook de toeslagen affaire bij de Belastingdienst heeft daarop tot nu toe geen effect. Daarentegen heeft de Stichting Urgente Noden (SUN Lekstroom) wel meer aanvragen.

Voornemen voor 2021

Nog meer bekendheid geven aan het werk van de werkgroep. Goed luisteren naar de mensen om ons heen. Het onderhouden en uitbreiden van contacten met professionele hulpverleners, de drie kerkcommissies, het pastoraal team en het parochiebestuur. Binnen de drie geloofsgemeenschappen bevinden zich wellicht mensen die hulp kunnen gebruiken. Hoe bereiken wij hen en hoe bereiken zij ons? Ook de recidieven mogen wij niet uit het oog verliezen. Het blijkt dat er veel mensen zijn die klem zitten tussen een snoeiharde markt en een bureaucratische overheid en die te maken hebben met gezondheidsklachten. Dat alles draagt ertoe bij dat zij in een vicieuze cirkel zitten of erin terugvallen. Soms is er meer nodig dan alleen voorzien in het materiële. Onze kracht zit hem in het doordringen tot de kern van de hulpvraag om zo tot een weloverwogen oordeel te komen. Wij kunnen dan hulpverleners op het spoor zetten van de voorliggende voorzieningen en eventuele fondsen. Ook willen wij samen met onze Diaconaal Assistent Agnes Vos participeren in M.O.V en jongeren betrekken bij ons werk bijvoorbeeld via voorbereiding vormelingen. Meer contact met het pastoraat en parochiebestuur is wenselijk bij inbedding van acties in de vieringen. We willen  het gevoel overbrengen dat iedereen, zowel jong als oud, erbij hoort en actief deel uitmaakt van onze gemeenschap.

Document 2020

Jaarverslag 2020 Werkgroep Diaconie en Caritas

Jaarverslag 2019

Inleiding

Op 26 mei 2010 kwam de Parochie Heilige Drie-eenheid tot stand. Als vervolg hierop kwam er een fusie van de lokale Parochiële Caritas Instellingen (PCI-en), met als resultaat één parochiële PCI H. Drie-eenheid met in de diverse geloofsgemeenschappen een Caritas Werkgroep. In 2011 is die nieuwe situatie geëffectueerd. Sindsdien is ook in de gemeente Nieuwegein een Werkgroep Diaconie en Caritas officieel van start gegaan. De Werkgroep Diaconie en Caritas Nieuwegein functioneert zelfstandig en staat los van de parochie. Uiteraard zijn er verbindingen met het overkoepelende PCI-bestuur en met de drie geloofsgemeenschappen binnen de parochie.

Voornemen voor 2020

Nog meer bekendheid geven aan het werk van de werkgroep. Goed luisteren naar de mensen om ons heen. Het onderhouden en uitbreiden van contacten met professionele hulpverleners, de drie kerkcommissies, het pastoraal team en het parochiebestuur. Binnen de drie geloofsgemeenschappen bevinden zich wellicht mensen die hulp kunnen gebruiken. Hoe komen wij die op het spoor? Ook de recidieven mogen wij niet uit het oog verliezen. Het blijkt dat er veel mensen zijn die klem zitten tussen een snoeiharde markt en een bureaucratische overheid en die te maken hebben met gezondheidsklachten. Dat alles draagt ertoe bij dat zij in een vicieuze cirkel zitten of erin terugvallen. Wij willen bekijken of en hoe we nazorg kunnen organiseren, soms is er meer nodig dan voorzien in het materiële en ook het gevoel overbrengen dat men erbij hoort, deel uitmaakt van onze gemeenschap..

Document 2019

Jaarverslag 2019 Werkgroep Diaconie en Caritas

Jaarverslag 2018

Inleiding

In 2018 bestond de Werkgroep Diaconie en Caritas (D&C) Nieuwegein 8 jaar. Er waren 25 aanvragen voor noodhulp. Twee kwamen er via Hans Oldenhof. Eén meldde zichzelf. De rest kwam voor het merendeel via de afdeling Schuld Hulpverlening van de W.I.L. en de Sociale Raadslieden. Er verliepen ook contacten via Vluchtelingenwerk vooral in het kader van gezinsherenigingen. Aan twee gezinsherenigingen hebben wij meegewerkt.
De inkomsten zijn afkomstig van de PCI-parochie H. Drie-eenheid. Daarnaast ontvangt de werkgroep nog opbrengsten uit collectes zoals de kerstcollecte en vanuit giften meestal voor een speciaal doel. De opbrengst van de kerstcollecte 2018 valt echter onder budget en besteding 2019 en wordt pas in 2019 verantwoord.

Voornemen voor 2019

Nog meer bekendheid geven aan het werk van de werkgroep. Goed luisteren naar de mensen om ons heen. Het onderhouden en uitbreiden van contacten met professionele hulpverleners, de drie kerkcommissies, het pastoraal team en het parochiebestuur. “Liturgie en diaconie versterken elkaar. Schoonheid en mystiek kunnen niet zonder dienst aan de naaste” uit Succesverhalen in de Kerk van Leo Fijen (2019).

Document 2018

Jaarverslag 2018 Werkgroep Diaconie en Caritas