R.K. Geloofsgemeenschappen Nieuwegein

diakonie caritas

Jaarverslag 2019

Op 26 mei 2010 kwam de Parochie Heilige Drie-eenheid tot stand. Als vervolg hierop kwam er een fusie van de lokale Parochiële Caritas Instellingen (PCI-en), met als resultaat één parochiële PCI H. Drie-eenheid met in de diverse geloofsgemeenschappen een Caritas Werkgroep. In 2011 is die nieuwe situatie geëffectueerd. Sindsdien is ook in de gemeente Nieuwegein een Werkgroep Diaconie en Caritas officieel van start gegaan. De Werkgroep Diaconie en Caritas Nieuwegein functioneert zelfstandig en staat los van de parochie. Uiteraard zijn er verbindingen met het overkoepelende PCI-bestuur en met de drie geloofsgemeenschappen binnen de parochie.

Voornemen voor 2020

Nog meer bekendheid geven aan het werk van de werkgroep. Goed luisteren naar de mensen om ons heen. Het onderhouden en uitbreiden van contacten met professionele hulpverleners, de drie kerkcommissies, het pastoraal team en het parochiebestuur. Binnen de drie geloofsgemeenschappen bevinden zich wellicht mensen die hulp kunnen gebruiken. Hoe komen wij die op het spoor? Ook de recidieven mogen wij niet uit het oog verliezen. Het blijkt dat er veel mensen zijn die klem zitten tussen een snoeiharde markt en een bureaucratische overheid en die te maken hebben met gezondheidsklachten. Dat alles draagt ertoe bij dat zij in een vicieuze cirkel zitten of erin terugvallen. Wij willen bekijken of en hoe we nazorg kunnen organiseren, soms is er meer nodig dan voorzien in het materiële en ook het gevoel overbrengen dat men erbij hoort, deel uitmaakt van onze gemeenschap..

Document:

Jaarverslag 2019 Werkgroep Diaconie en Caritas

Jaarverslag 2018

In 2018 bestond de Werkgroep Diaconie en Caritas (D&C) Nieuwegein 8 jaar. Er waren 25 aanvragen voor noodhulp. Twee kwamen er via Hans Oldenhof. Eén meldde zichzelf. De rest kwam voor het merendeel via de afdeling Schuld Hulpverlening van de W.I.L. en de Sociale Raadslieden. Er verliepen ook contacten via Vluchtelingenwerk vooral in het kader van gezinsherenigingen. Aan twee gezinsherenigingen hebben wij meegewerkt.

De inkomsten zijn afkomstig van de PCI-parochie H. Drie-eenheid. Daarnaast ontvangt de werkgroep nog opbrengsten uit collectes zoals de kerstcollecte en vanuit giften meestal voor een speciaal doel. De opbrengst van de kerstcollecte 2018 valt echter onder budget en besteding 2019 en wordt pas in 2019 verantwoord.

Voornemen voor 2019

Nog meer bekendheid geven aan het werk van de werkgroep. Goed luisteren naar de mensen om ons heen. Het onderhouden en uitbreiden van contacten met professionele hulpverleners, de drie kerkcommissies, het pastoraal team en het parochiebestuur. “Liturgie en diaconie versterken elkaar. Schoonheid en mystiek kunnen niet zonder dienst aan de naaste” uit Succesverhalen in de Kerk van Leo Fijen (2019).

Document:

Jaarverslag 2018 Werkgroep Diaconie en Caritas
© 3eenheidparochie 2012 - 2020          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top