R.K. Geloofsgemeenschappen Nieuwegein

caritasWat tot nu toe veelal achter de schermen gebeurde mag best wat meer gezien worden. Want er wordt heel veel en heel goed werk gedaan. Deze keer vertel ik iets over de structuur: hoe is Caritas georganiseerd.

In elke geloofsgemeenschap bestaat een werkgroep Caritas, in Nieuwegein hebben de drie gemeenschappen samen een werkgroep. Er zijn dus zes groepen. Deze doen het plaatselijke werk: het geven van noodhulp en het financieel steunen van projecten die ten goede komen aan mensen aan de arme kant van de samenleving. Deze mensen hoeven niet katholiek te zijn; Caritas is het laatste vangnet voor iedereen. Het gaat dus om noodsituaties, waarbij de overheid of andere instanties niets mogen of willen of kunnen doen.

zien bewogen bewegenCARITAS WERKGROEP NIEUWEGEIN

 In de Nieuwegeinse katholieke kerken is één Caritas werkgroep werkzaam voor alle drie de geloofsgemeenschappen (Nicolaaskerk,  Emmauskerk en Barbarakerk). Het werk van de Werkgroep is gericht op de inwoners van Nieuwegein zonder onderscheid en is bedoeld voor mensen in onze omgeving die in de verdrukking zijn geraakt. De problematiek en achtergronden daarvan zijn zeer divers.

caritas logoActies Werkgroep Diaconie en Caritas Nieuwegein betreffende enkele jaarlijks terugkerende activiteiten. Stand van zaken voor 2021.

rouwverwerking logo

Wat biedt Rouwgroep Nieuwegein?

Lotgenoten ontmoeten

  • Je komt herkenning en erkenning tegen als je lotgenoten ontmoet. Dat is de basisgedachte van deze zes tot acht bijeenkomsten. Al meer dan 20 jaar begeleiden we deze groepen. Twee keer per jaar starten we een nieuwe groep.
  • Informatie en aanmelding via onze website (zie onderaan).

rouwverwerking logo

Doel inloopavond

In november 2019 zijn we gestart met deze nieuwe laagdrempelige activiteit. De gespreksavond is in principe een inloopavond en wordt altijd door 2 rouwbegeleiders begeleid. De avonden hebben als doel mensen met een verlieservaring (kort of langer geleden) met elkaar in contact te brengen. Mensen in rouw kunnen vaak na enige tijd hun verhaal niet meer goed kwijt aan de directe omgeving. Tijdens de gespreksavond wordt de mogelijkheid geboden om je verhaal te doen. Erkenning krijgen voor wat je hebt meegemaakt en herkenning horen in het verhaal van de ander kan helpend en helend werken.

wandelgroepnieuwegeinIn Nieuwegein wandelen we elke laatste vrijdagmiddag van de maand met lotgenoten die een verlieservaring achter de rug hebben. Iedereen die een dierbaar persoon heeft verloren, is welkom

diakonie caritas

Jaarverslag 2020

Inleiding

Het jaar 2020 staat voor een belangrijk deel in het teken van de coronacrisis waarvan niemand weet wanneer en hoe die zal eindigen en of het leven daarna net zo ‘normaal’ zal worden als daarvoor. Wanneer mogen wij weer met ons allen naar de kerk en samen luisteren, bidden en zingen? En hoe zit het met de collectes en met andere samenkomsten binnen de geloofsgemeenschappen? Afgezien van deze onzekerheden blijkt dat de huidige pandemie niet tot meer aanvragen heeft geleid. Ook de toeslagen affaire bij de Belastingdienst heeft daarop tot nu toe geen effect. Daarentegen heeft de Stichting Urgente Noden (SUN Lekstroom) wel meer aanvragen.

Voornemen voor 2021

Mevegeinoord
Op dinsdag 4 februari is het project ‘Geinoord Met En Voor Elkaar’ van SV Geinoord van start gegaan. In het clubhuis komen 75-plussers, vrouwen en mannen, uit Nieuwegein bij elkaar om met elkaar te praten, spellen te doen, samen (aangepast) te bewegen en gezellig samen te lunchen. Dit alles is gratis en eventueel kunnen deelnemers zonder vervoer worden gehaald en thuisgebracht. Doelstelling is om de eenzaamheid te bestrijden en deze doelgroep een gezellige en actieve dag te bezorgen. En dat is op tijdens de eerste bijeenkomsten prima gelukt.

Je kunt gewoon elke dinsdag om 09.45 uur langs komen.

Diaconaal assistente: wat deed/doet ze

Diac assistent 1Afgelopen periode heb ik me bezig gehouden met het huisbezoek aan enkele medeparochianen en kennissen die een migrantenachtergrond hebben. Vaak gaat het om een fijn gesprek waarbij we elkaar bemoedigen in de dagelijkse dilemma’s, hoe ongemakkelijke dat ook is. Soms gaat het om iets concreets zoals spelen met de kinderen, even oppas voor een kind zodat de moeder naar het werkoverleg kan, samen naar een concert gaan, spraakoefeningen doen in het Nederlands waarbij geen perfecte taalbeheersing is vereist maar wat wel een oefeningskans biedt. Soms gaan deze mensen met mij mee naar de maandelijks ‘Woord van Leven’-bijeenkomst in de “Focolare Leefgemeenschap” in Vleuten om spiritueel verdieping te vinden.

Eet Mee logo

Samen eten is elkaar ontmoeten

Wist je dat goede gesprekken het makkelijkst starten aan de eettafel? Daarom matcht Eet Mee eetadressen met mensen uit de omgeving. Een huiselijke sfeer zorgt voor ontmoeting en verbinding; je leert elkaar vanzelf beter kennen. We maken een match op maat. Van jong tot oud, alleen of met vrienden: iedereen is welkom!

Wil je aanschuiven bij mensen thuis of kook je juist graag zelf voor gasten? Meld je aan als gast of als eetadres. We hebben speciale aandacht voor ouderen en mensen met een vluchtelingachtergrond. Eet Mee draagt zo ook bij aan het opbouwen van een nieuw netwerk en aan het oefenen van de Nederlandse taal.

proxima logoProxima Terminale Zorg Hospice & Thuis


We bereiden ons op veel zaken voor, maar hoe is het gesteld met de voorbereiding op het laatste traject van ons leven? Dat ligt minder in ons blikveld; we vinden het lastig om daar over na te denken of er aan herinnerd te worden. Herkent u dit? Toch kan er een moment komen dat u zich ook hierop moet voorbereiden. Bijvoorbeeld wanneer er beslist moet worden of u thuis wilt sterven of in een hospice.

Misschien heeft u thuis of in uw omgeving reeds de zorg voor een terminaal zieke.

past caf 4
Iedereen met een psychische aandoening kan hier praten over geloofs- en zingevingsvragen. Kerken in Nieuwegein willen met dit pastoraal café de drempel verlagen en mensen de gelegenheid geven om hierover vragen te stellen.

Stichting leergeld logo Leergeld helpt. Alle kinderen en jongeren tot 18 jaar mogen meedoen!Want nu meedoen is straks meetellen!

Stichting Leergeld Nieuwegein biedt kansen aan kinderen en jongeren uit gezinnen met minimale financiële middelen, om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Zij kunnen hun sociale vaardigheden en kennis zo optimaal ontwikkelen om later als volwassenen volwaardig mee te kunnen doen in de samenleving.

© 3eenheidparochie 2012 - 2021          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top