R.K. Geloofsgemeenschappen Nieuwegein

caritasIk heb beloofd dat u in het nieuwe jaar 2018 veel meer te weten komt over Caritas. Wat tot nu toe veelal achter de schermen gebeurde mag best wat meer gezien worden. Want er wordt heel veel en heel goed werk gedaan. Deze keer vertel ik iets over de structuur: hoe is Caritas georganiseerd.

zien bewogen bewegenIn de Nieuwegeinse katholieke kerken is één werkgroep Diaconie en Caritas werkzaam voor alle drie de geloofsgemeenschappen. Het werk van de Werkgroep Diaconie en Caritas is gericht op de inwoners van Nieuwegein zonder onderscheid en is bedoeld voor mensen in onze omgeving die in de verdrukking zijn geraakt. Problematiek en achtergronden zijn zeer divers.

De Nieuwegeinse kerken zijn zeer begaan met parochianen en andere mensen uit deze gemeente die getroffen zijn door de gevolgen van de Coronacrisis. Dat kunnen zowel praktische problemen zijn zoals eenzaamheid als financiële ( hopelijk tijdelijke) problemen. Nu zijn bepaalde instanties als woningcorporaties nog coulant maar daar komt een einde aan. Daar de leden van de Werkgroep Diaconie en Caritas allen tot de risicogroep behoren, kunnen wij in deze periode geen huisbezoeken afleggen en kunnen wij ook geen hulp bieden met boodschappen doen of op kinderen passen: iets dat Hervormd Vreeswijk wel wil doen. Samen kunnen wij met financiële bijdragen misschien helpen het ontregelde leven op het juiste spoor te brengen! Wij hebben hulpverlenende instanties zoals de afdeling Schuldhulp verlening van de WIL, SUN Lekstroom, Sociaal Raadslieden, stichting Buurtgezinnen in kennis gesteld. Via eventuele hulpverleners kunnen wij worden ingeschakeld.

rouwverwerking logo

Wat biedt Rouwgroep Nieuwegein?

Lotgenoten ontmoeten

  • Je komt herkenning en erkenning tegen als je lotgenoten ontmoet. Dat is de basisgedachte van deze zes tot acht bijeenkomsten. Al meer dan 20 jaar begeleiden we deze groepen. Twee keer per jaar starten we een nieuwe groep.
  • Informatie en aanmelding via onze website (zie onderaan).

rouwverwerking logo

Doel inloopavond

In november 2019 zijn we gestart met deze nieuwe laagdrempelige activiteit. De gespreksavond is in principe een inloopavond en wordt altijd door 2 rouwbegeleiders begeleid. De avonden hebben als doel mensen met een verlieservaring (kort of langer geleden) met elkaar in contact te brengen. Mensen in rouw kunnen vaak na enige tijd hun verhaal niet meer goed kwijt aan de directe omgeving. Tijdens de gespreksavond wordt de mogelijkheid geboden om je verhaal te doen. Erkenning krijgen voor wat je hebt meegemaakt en herkenning horen in het verhaal van de ander kan helpend en helend werken.

Na de verplichte corona-stop starten we weer op 11 augustus 2020. In verband met coronamaatregelen kunnen maximaal 6 personen aan de bijeenkomst deelnemen en men is verplicht zich vooraf op te geven. (dus helaas nog geen vrije inloop)

Rouwgroep logo

Gespreksgroep: Omgaan met rouw

Op maandag 13 januari 2020 start er een nieuwe gespreksgroep. Rouwgroep Nieuwegein organiseert al bijna 20 jaar lotgenotengroepen.  Uit ervaring weten we dat het steunend kan zijn om met andere mensen te praten die ook een verlieservaring achter de rug hebben. Het delen kan helpen wat meer inzicht te krijgen in het rouwproces. In de groep is ruimte voor een ieders verhaal, voor het stellen van vragen en het delen van ervaringen. Elke bijeenkomst staat een ander thema centraal waarover we met elkaar in gesprek gaan. Uiteraard kunnen de deelnemers ook zelf onderwerpen inbrengen.
De gespreksgroep wordt begeleid door twee ervaren rouwbegeleiders van de Rouwgroep Nieuwegein.

wandelgroepnieuwegeinIn Nieuwegein wandelen we elke laatste vrijdagmiddag van de maand met lotgenoten die een verlieservaring achter de rug hebben.
Gaat vanaf 31 juli 2020 weer door na corona-stop

diakonie caritas

Jaarverslag 2019

Op 26 mei 2010 kwam de Parochie Heilige Drie-eenheid tot stand. Als vervolg hierop kwam er een fusie van de lokale Parochiële Caritas Instellingen (PCI-en), met als resultaat één parochiële PCI H. Drie-eenheid met in de diverse geloofsgemeenschappen een Caritas Werkgroep. In 2011 is die nieuwe situatie geëffectueerd. Sindsdien is ook in de gemeente Nieuwegein een Werkgroep Diaconie en Caritas officieel van start gegaan. De Werkgroep Diaconie en Caritas Nieuwegein functioneert zelfstandig en staat los van de parochie. Uiteraard zijn er verbindingen met het overkoepelende PCI-bestuur en met de drie geloofsgemeenschappen binnen de parochie.

Voornemen voor 2020

Mevegeinoord
Op dinsdag 4 februari is het project ‘Geinoord Met En Voor Elkaar’ van SV Geinoord van start gegaan. In het clubhuis komen 75-plussers, vrouwen en mannen, uit Nieuwegein bij elkaar om met elkaar te praten, spellen te doen, samen (aangepast) te bewegen en gezellig samen te lunchen. Dit alles is gratis en eventueel kunnen deelnemers zonder vervoer worden gehaald en thuisgebracht. Doelstelling is om de eenzaamheid te bestrijden en deze doelgroep een gezellige en actieve dag te bezorgen. En dat is op tijdens de eerste bijeenkomsten prima gelukt.

Je kunt gewoon elke dinsdag om 09.45 uur langs komen.

Diaconaal assistente: wat deed/doet ze

Diac assistent 1Afgelopen periode heb ik me bezig gehouden met het huisbezoek aan enkele medeparochianen en kennissen die een migrantenachtergrond hebben. Vaak gaat het om een fijn gesprek waarbij we elkaar bemoedigen in de dagelijkse dilemma’s, hoe ongemakkelijke dat ook is. Soms gaat het om iets concreets zoals spelen met de kinderen, even oppas voor een kind zodat de moeder naar het werkoverleg kan, samen naar een concert gaan, spraakoefeningen doen in het Nederlands waarbij geen perfecte taalbeheersing is vereist maar wat wel een oefeningskans biedt. Soms gaan deze mensen met mij mee naar de maandelijks ‘Woord van Leven’-bijeenkomst in de “Focolare Leefgemeenschap” in Vleuten om spiritueel verdieping te vinden.

Eet Mee logo

Samen eten is elkaar ontmoeten

Wist je dat goede gesprekken het makkelijkst starten aan de eettafel? Daarom matcht Eet Mee eetadressen met mensen uit de omgeving. Een huiselijke sfeer zorgt voor ontmoeting en verbinding; je leert elkaar vanzelf beter kennen. We maken een match op maat. Van jong tot oud, alleen of met vrienden: iedereen is welkom!

Wil je aanschuiven bij mensen thuis of kook je juist graag zelf voor gasten? Meld je aan als gast of als eetadres. We hebben speciale aandacht voor ouderen en mensen met een vluchtelingachtergrond. Eet Mee draagt zo ook bij aan het opbouwen van een nieuw netwerk en aan het oefenen van de Nederlandse taal.

proxima logoProxima Terminale Zorg Hospice & Thuis


We bereiden ons op veel zaken voor, maar hoe is het gesteld met de voorbereiding op het laatste traject van ons leven? Dat ligt minder in ons blikveld; we vinden het lastig om daar over na te denken of er aan herinnerd te worden. Herkent u dit? Toch kan er een moment komen dat u zich ook hierop moet voorbereiden. Bijvoorbeeld wanneer er beslist moet worden of u thuis wilt sterven of in een hospice.

Misschien heeft u thuis of in uw omgeving reeds de zorg voor een terminaal zieke.

past caf 4
Voorlopig geannuleerd vanwege coronavirus.
Iedereen met een psychische aandoening kan hier praten over geloofs- en zingevingsvragen. Kerken in Nieuwegein willen met dit pastoraal café de drempel verlagen en mensen de gelegenheid geven om hierover vragen te stellen.

Stichting leergeld logo Leergeld helpt. Alle kinderen en jongeren tot 18 jaar mogen meedoen!Want nu meedoen is straks meetellen!

Stichting Leergeld Nieuwegein biedt kansen aan kinderen en jongeren uit gezinnen met minimale financiële middelen, om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Zij kunnen hun sociale vaardigheden en kennis zo optimaal ontwikkelen om later als volwassenen volwaardig mee te kunnen doen in de samenleving.

© 3eenheidparochie 2012 - 2021          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top