Afdrukken

Dinsdagavond Meditatie Emmauskerk

meditatie leefgroep

Een wekelijks half uur van ontmoeting en bezinning in de Emmauskerk (voorheen bij de Missionaire Leefgroep SVD Nieuwegein).
Zittend in een kring lezen we inspirerende teksten uit de Schrift en de geloofstradities. Het zijn teksten die ons laten nadenken over hoe en wat wij zelf geloven.  Aan de hand van enkele gerichte vragen zijn we vrij om ons eigen inzicht met de anderen te delen. Niets is verplicht. Er is ruimte voor stilte, soms met ondersteuning door muziek.

Voorlopig zijn er geen fysieke bijeenkomsten. De meditaties worden wel wekelijks gepubliceerd.

Wanneer: Elke dinsdagavond om 19.30 uur; kerk open vanaf 19.15 uur; na afloop ontmoeting voor een kop koffie of thee.
Opgeven: niet nodig, u kunt komen wanneer het u uitkomt. Het gaat het hele jaar door. Er zijn geen kosten.
Contact: e-mail Agnes van der Reep.
Adres: Emmauskerk, Merelplein 2, 3435 CC Nieuwegein

Hieronder vindt u de laatste vier meditaties.
De teksten zijn vrij lang, maak dus gebruik van de getoonde inhoudsopgave met linken naar de verschillende datums.
De meest recente meditatie staat bovenaan.Meditatie van 04 mei 2021

globale vrede
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: “ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet.”
(Johannes 14, 27)
 
Op deze dag, waarin het ons weer duidelijk wordt hoe vreselijk oorlog is, hoe gewone mensen lijden onder het geweld van hogerhand, hoeveel mensen doodgaan, vermorzeld worden binnen het systeem van macht en machtsmisbruik, daarin krijgen we deze lezing. En ofschoon we nu in een van de vredigste tijden leven van de beschreven geschiedenis, is die vrede van Jezus toch niet de vrede die we op dit moment beleven in de wereld.
Wat is daar anders aan? Vrede is niet de afwezigheid van oorlog, vrede is niet afzien van vechten. Maar het is ook niet berusten in onrecht, of over jezelf heen laten lopen. Vandaag gaan we eens kijken naar de verschillende betekenissen die vrede kan hebben, en dan met name binnen het christendom.

Zegen
In The Oxford Bible Commentary staat (de vertaling is van mijn hand): De vrede die Jezus aan zijn leerlingen geeft, is een soort zegening, vooruitlopend op de vrede die hij geven zal na zijn opstanding, als de leerlingen de Heilige Geest zullen ontvangen. Op deze manier legt de evangelist de nadruk op de spirituele aanwezigheid van Jezus en zijn Geest tussen de leerlingen onderling. Dit voorkomt dat hun harten verontrust zijn. Die bleven wel verontrust bij de grote vrede van Rome: wel bezet zijn, maar geen oorlog meer tegen het land.
Klaarblijkelijk zorgt de vrede die Jezus ons wenst ervoor dat we, ongeacht de omstandigheden waarin wij leven, vrede kunnen bewaren in ons eigen hart. Vrede kunnen bewaren met de mensen die ons lief zijn.
Bert Altena schrijft in een overdenking op zijn eigen site: waarom kan de vrede die de wereld geeft niet tippen aan de vrede die Jezus geeft? Omdat de vrede van Jezus meer is dan de gewapende vrede. De vrede van Christus is geen afgedwongen vrede, vanuit een machtspositie, maar de vrede van het kruis, van de overgave, van de kwetsbaarheid. Als je vrede wilt, moet je je niet voorbereiden op oorlog, maar wees dan bereid om met elkaar in gesprek te gaan en te blijven. .. Zoek de vrede, door bruggen te slaan in plaats van muren te bouwen, die richting. Of is dat naïef?
Een tweede reden die de vrede van Jezus anders maakt, is, dat dit een vrede is die ons geschonken wordt. Mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Zijn vrede is niet de uitkomst van een politiek beredeneerd proces of het resultaat van menselijke inspanningen. Het is een vrede die hij alleen ons schenken kan. (…) Laat duidelijk zijn, onze vredesinspanningen zijn en blijven belangrijk, zeker in een onvolmaakte wereld. De vrede van Jezus (…) is de vrede die als het ware van binnenuit onze gebrekkige vredespogingen vult en kracht kan geven.
 
Liefde
Op de site van de wijkgemeente Immanuel te Driebergen staat een overweging met een prachtig beeld dat we direct kunnen gebruiken: Ik neem u mee naar een beeld uit uw eigen jeugd. Misschien hebt u een vader en moeder gehad die van elkaar hielden en elkaar in het bijzijn van hun kinderen durfden te omhelzen en te knuffelen. Als u dat niet bij uw eigen ouders hebt gezien, dan wellicht bij andere. Wanneer een vader en een moeder elkaar stevig beetpakken, dan willen kleine kinderen zich altijd binnendringen in die gesloten cirkel van intimiteit. Dat is een automatische reactie van het kind. Dat is geen aangeleerd gedrag, daar gaat ook geen uitnodiging van vader of moeder aan vooraf, het kind wurmt zich gewoon tussen hen in net zolang totdat hij het voor elkaar heeft, omdat het in hun liefdesband opgenomen wil zijn. Het is toch zijn vader en moeder! Daar, tussen hen in, is de plek van de vrede.
In de hemel vormen de Vader en de Zoon net zo’n cirkel van intimiteit als uw vader en moeder vroeger. (…). En wie Jezus liefheeft en naar zijn woorden luistert, wordt uitgenodigd tussen de Vader en de Zoon in te komen staan. Sterker nog: de Vader en de Zoon zullen in de Geest bij ons komen wonen en wij worden in hun cirkel van intimiteit opgenomen. En wat dan op ons neerdaalt is de vrede van Christus.
Wanneer wij ons dit beeld eigen maken, snap je onmiddellijk dat het hier om een vrolijke en uitbundige vrede gaat, volstrekt zuiver en die geen enkele ander doel heeft dan liefde liefde te laten zijn. Geen gewapende vrede, geen vrede die de inspanning vraagt van het nauwkeurig naleven van de vredesbepalingen maar vrede die ontspanning geeft en ons voor elkaar ontsluit.
 
Gebed (toegeschreven aan Franciscus, maar is zeker niet van hem)
Heer, maak mij een instrument van Uw vrede.
Laat mij liefde brengen waar haat heerst,
laat mij vergeven wie mij beledigde,
laat mij verzoenen wie in onmin leven,
laat mij geloof brengen aan wie twijfelt,
laat mij waarheid brengen aan wie dwaalt,
laat mij hoop brengen aan wie wanhoopt,
laat mij licht brengen aan wie in duisternis is,
laat mij vreugde brengen aan wie bedroefd zijn.

 
Laat mij niet zoeken getroost te worden,
maar te troosten;

niet begrepen te worden,
maar te begrijpen;
niet bemind te worden,
maar te beminnen.
Want het is toch door te geven,
dat men ontvangt;
door te verliezen,
dat men vindt;
door te vergeven,
dat men vergiffenis ervaart;
door te sterven,
dat men verrijst tot het eeuwige leven.
Amen.

 StFrancis vrede

 

Meditatie van 27 april 2021

Zacheus 1
Aandacht

Iemand echt aandacht geven is leven geven. Is de andere brengen bij zijn eigen levenskern. Is het beste in haar of hem oproepen. Aan iemand denken en zijn naam weten, brengt zomaar geluk in iemands leven. Nu de corona pandemie al meer dan een jaar aanhoudt en voor velen de eenzaamheid een steeds groter stempel op hun leven drukt groeit het verlangen naar aandacht. Voordat we bij Jezus te rade gaan enkele gedachten over aandacht. Wat doet aandacht?

Aandacht helpt
je ontvangt warme steun.
je wordt niet alleen gelaten.
je mag spreken over wat je voelt.
je angsten,  je verdriet,  je onzekerheid,
je hoop mogen geuit worden.
 
Aandacht is als het gebed:
het gebed dat je ontvangt:
anderen die voor je bidden,
een kaars opsteken, stilstaan bij jou.
het gebed dat je uitspreekt:
voor die eenzame zieke,
de vertwijfelde en onzekere, 
de  wanhopige.
Maar oprechte aandacht laat je ook vrij:
soms wil je alleen zijn
soms moet je alleen zijn.
Je eigen pijn, Je eigen vragen
niet ontvluchten,
maar doorleven,
uitzweten soms.
         
Teveel aandacht verstikt,
houdt je af van jezelf
leidt je slechts af,
leidt niet naar binnen.
Teveel aandacht verwent.
    
Aandacht die helpt maakt niet
afhankelijk. Ze geeft je kracht
om je eigen weg te gaan.
 
De aandachtige Jezus
Jezus ging Jericho in en trok door de stad. Er was daar een man die Zacheüs heette, een rijke hoofdtollenaar. Hij wilde Jezus zien, om te weten te komen wat voor iemand het was, maar dat lukte hem niet vanwege de menigte, want hij was klein van stuk. Daarom liep hij snel vooruit en klom in een vijgenboom om Jezus te kunnen zien wanneer hij voorbijkwam. Toen Jezus daar langskwam, keek hij naar boven en zei: “Zacheüs, kom vlug naar beneden, want vandaag moet ik in jouw huis verblijven.” Zacheüs kwam meteen naar beneden en ontving Jezus vol vreugde bij zich thuis. Allen die dit zagen zeiden morrend tegen elkaar: “Hij is het huis van een zondig mens binnengegaan om onderdak te vinden voor de nacht.” Maar Zacheüs was gaan staan en zei tegen de Heer: “Kijk, Heer, de helft van mijn bezittingen geef ik aan de armen, en als ik iemand iets heb afgeperst vergoed ik het viervoudig.”  Jezus zei tegen hem: “Vandaag is dit huis redding ten deel gevallen, want ook hij is een zoon van Abraham. De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was.” (Lucas 19: 1 – 10)

Zacheüs is vanwege zijn beroep niet bepaald geliefd in zijn omgeving. Hij is eigenlijk een eenzame man, maar hij is  ook een zoekende en dat maakt hem nieuwsgierig naar die persoon van Jezus.  Diep van binnen zou hij Hem wel eens willen ontmoeten. Hij zal zeker getwijfeld hebben of dat wel mogelijk zou zijn. Jezus beantwoord met: een uitdrukkelijke en zeer persoonlijke aandacht. Die aandacht brengt in Zacheüs iets op gang.   Hij doet een belofte die helemaal tegen de traditie van een tollenaar ingaat.
 
Marinus van de Berg geeft ons
een mooie overweging over aandacht

Aandacht is eerbiedig
Ze dringt niet op
Ze kan wachten
Ze laat vertrouwen groeien

Aandacht is ontvankelijk

Ze stelt zich open
Ze leeft zich in
Ze kan ontvangen

Aandacht is tijd

Ze neemt de tijd
Ze jaagt niet op
Ze overhaast zich niet

Aandacht is attent

Ze ziet het kleine
Ze vergeet het niet
Ze doet wat ze zegt

Aandacht is trouw

Ze blijft komen
Ze houdt de lange duur vol
Ze komt in moeilijke tijden

Aandacht is aanwezigheid

Ze kent de waarde van “er zijn”
Ze weet stil te zijn
Ze is eenvoudig

Aandacht heelt onze wonden

Aandacht versterkt onze innerlijke kracht
Aandacht schept gemeenschap

Gelukkig de mens die aandacht schenkt en die aandacht ontvangt.

 aandachtig luisteren
Vriendschap
Als ik toevallig voor je deur sta te huilen, zou jij mij troosten?
Als ik je bel en vraag om mij te halen omdat er iets gebeurd is,
zou je dan komen?
Als ik op een dag aan het eind ben gekomen van mijn leven,
wil je dan deel uitmaken van die laatste dag?
Als ik een schouder nodig heb om op uit te huilen,
zou je me dan de jouwe geven?
Zo kun je zien wie je echte vrienden zijn,
en dat je gewoon met iemand kunt praten en zij er voor je zijn.
Weet je wat de relatie is tussen je twee ogen?
Ze knipperen samen, ze bewegen samen.
Ze huilen samen, ze zien dingen samen, ze slapen samen.
Maar ze zien elkaar nooit; dat is wat vriendschap is. 
 Meditatie van 20 april 2021

brood des levens
Levend Brood

Jezus sprak:
“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u:
wat Mozes u gaf was niet het brood uit de hemel; het echte brood uit de hemel
wordt u door mijn Vader gegeven;
want het brood van God daalt uit de hemel neer en geeft leven aan de wereld.”
Zij zeiden tot Hem:
“Heer, geef ons te allen tijde dat brood.”
Jezus sprak tot hen: “Ik ben het brood des levens: wie tot Mij komt zal geen honger meer hebben,
en wie in Mij gelooft zal nooit meer dorst krijgen.”
Johannes 6, 32-35
 
Het is niet zo’n vreemde gedachte dat de mensen die Jezus als een profeet gingen zien, ook verwachtten dat hij net als de profeten die hem voor gingen ook wondertekens zou verrichten. Tekens die zijn verbondenheid met de Eeuwige duidelijk zouden maken. In het evangelie van Johannes zijn er wel degelijk wonderen te vinden, maar niet zo overvloedig als bij de andere evangelisten. Jezus spreekt daar meer over zijn rol als Zoon van de Vader en wat daar allemaal bij komt kijken. Hij zegt bij Johannes dingen als: Ik ben de weg, Ik ben de wijnstok, Ik ben de goede herder. Hij zet mensen aan het denken.
Als het gaat om nooit meer honger of dorst als je naar Hem toekomt: dat is mogelijk een kwestie van geloof. Want ikzelf, en ook mensen die ik ken, hebben toch af en toe het gevoel gehad dat dit voedsel en deze drank ons onthouden werd. We stonden ‘droog’. De verbinding leek verbroken.


Ik Ben
Dit is de titel van een boekje van Gerard Zuidberg en Marie-José Janssen. Jezus heeft in dit evangelie zeven uitspraken gedaan die starten met ‘Ik Ben’. Een citaat hieruit: Jezus presenteert zich: als je met mij in zee gaat, zul je leven vinden en wel leven zoals het echt bedoeld is, leven in innige verbondenheid met God. Het is als brood, dat dagelijks leven geeft. En het is een geschenk uit de hemel: je zult leven! In feite verbindt Jezus zich met de Tora (dit is de bijbel zoals die gekend is binnen het Joodse geloof): zoals de Tora brood voor het leven is, zo zal Jezus zichzelf geven als brood ten leven.
Jezus is zich ervan bewust dat dit woord consequenties heeft: zoals de graankorrel alleen maar vrucht brengt en brood kan worden, wanneer zij zich overgeeft aan de aarde en sterft. Hij weet dat zijn gave aan ieder die hem wil volgen zijn eigen leven is. Hij zegt in feite: eet dan maar van dit levende boord, ontvang mij maar in je leven, en je zult op het spoor komen van
God ,die mijn Vader is. Voor wie zich met Jezus verbinden, wordt hij een godsgeschenk: God geeft zich via hem aan mensen.
Maar je moet hem wil durven en willen ontvangen. En dat betekent: zijn weg in jouw leven toelaten, zodat je gaat doen wat hij gedaan heeft: jezelf geven en delen tot de dood toe. Het is geen goedkope wegcijfertheorie. Wanneer je deelt waar je ten diepste van leeft, kan dat je de kop kosten. Dat zij dan zo.


Huub Oosterhuis
Huub Oosterhuis heeft een lied geschreven (te vinden in de liedbundel Gezangen voor Liturgie, nummer 548) dat te maken heeft met christelijk leven. Op muziek gezet door B. Huijbers kan het als we dit overdenken heel wat losmaken…
Wie zijn leven niet geven,
niet wil delen met zovelen,
met een ander,
gaat verloren.
Wie wil geven wat hij heeft,
die zal leven, opgegeten,
die zal weten
dat hij leeft.
 
Nog een stukje tekst uit Ik Ben
‘Zie mij, ken mij, leef met mij,’ zijn dat niet onze echte vragen? Het is voor ons leven broodnodig dat er mensen zijn die ons kennen en waarderen, die met ons leven.(…) Om ons diepste verlangen en de vervulling daarvan gaat het Jezus in het evangelie van Johannes. Hij reikt ons aan wat voor Hem zinvol leven is. Verbonden zijn met de Vader, met God en in Hem met ons mensen. Dat is zijn leven. Dat is zijn dagelijks brood.
 

Gebeden
Ik noem uw Naam
Gij zijt mijn God
mijn dagelijks brood
mijn overvloed.

(Van: Cor Rademaker, Amsterdam 1973)
 
Lieve God,
Wij zijn maar gewone mensen,
die luisteren naar verhalen over U.
En wij luisteren naar verhalen over uw Zoon,
die vertelt dat Hij brood voor ons is;
dat Hij de weg is naar een leven
voor altijd bij U.
Help ons die verhalen te begrijpen, God,
en laat ons zien hoe wij de juiste keuzes kunnen maken.

Wij geloven dat U ons altijd helpt.
Help ons dan ook om ons leven te leven
met Jezus als vriend op ons levenspad.
Amen.

(Uit: www.kinderwoorddienst.nl)
 
Wij bidden om het brood des levens
voor alle volgelingen van Jezus Christus,

voor allen die zeggen te geloven in zijn boodschap,
voor hen die vastzitten aan de oude tradities
en geen nieuwe wegen kunnen aanvaarden,
voor hen die onverschillig zijn geworden en aan de zijlijn staan.
Dat zij de kracht krijgen in zijn geest verder te gaan.
Heer, schenk ons uw geest van kracht opdat wij in staat zijn
steeds in beweging te zijn
op de weg die Jezus ons gewezen heeft.
Amen

(Uit: www.theobaldusparochie.nl)
 brood des levens


Meditatie van 13 april 2021

Nikodemus bij christus
Deze keer niet precies de evangelielezing van vandaag (Johannes 3, 1-8), aan het begin iets erbij, aan het eind iets eraf. En de lezing is bovendien in stukjes gehakt, omdat er verschillende thema’s aan de orde komen.
Er was een farizeeër, een van de Joodse leiders, met de naam Nikodemus. Hij kwam in de nacht naar Jezus toe. ‘Rabbi,’ zei hij, ‘wij weten dat u een leraar bent die van God gekomen is, want alleen met Gods hulp kan iemand de wondertekenen doen die u verricht.”
Nikodemus is een belangrijke Jood. Misschien voor zijn eigen veiligheid bezoekt hij Jezus ’s nachts. Hij heeft een groot inzicht; Jezus komt van God.


Jezus zei: ”Waarachtig, ik verzeker u: alleen wie opnieuw wordt geboren ,kan het koninkrijk van God zien.” “Hoe kan iemand geboren worden als hij al oud is?” vroeg Nikodemus. “Hij kan toch niet voor de tweede keer de moederschoot ingaan en weer geboren worden?” Jezus antwoordde: Waarachtig, ik verzeker u: niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest. Wat geboren is uit een mens is menselijk, en wat geboren is uit de Geest is geestelijk.
Twee keer geboren worden. Een keertje gewoon als alle mensen. Een keertje als gelovige in Jezus. Geboren worden als mens gebeurt met het water waarin wij leven in de baarmoeder. Geboren worden in de Geest is een ander verhaal.

 
Wees niet verbaasd dat ik zei dat jullie allemaal opnieuw geboren moeten worden. De wind waait waarheen hij wil; je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de Geest geboren is.” 
In de Studiebijbel staat: Iemand kan alleen een nieuw mens worden als God het initiatief neemt tot een nieuw geboorte. Dat doet God uit en door de Geest, die net als de wind waait waar heen hij wil. Dan pas kan iemand inzien dat Jezus, de Mensenzoon, uit de hemel is neergedaald en getuigt van wat hij bij God gezien en gehoord heeft.
 

Uit www.gewijderuimte.org heb ik ook een tekst gepakt die mij aanzet tot nadenken en waardoor mijn leven lichter wordt: Nikodemus was een logisch, weldenkend man. Hij was bereid tijd te geven aan Jezus’ woorden en ze te overwegen. Maar nu speelde zijn logisch denken tegen hem. Het idee opnieuw te moeten geboren worden hinderde hem en hij zag echt niet in hoe hij dat kon klaarspelen. Dat was het nu juist: Jezus vroeg hem niet iets te doen. Zoals een baby niet door eigen kracht geboren wordt, zo nodigde Jezus hem, en ons, uit om de zorg los te laten en op een ontspannen manier te beseffen dat God ons draagt. Onze oorsprong ligt in God; het is dezelfde God die ons leven geeft. Wie ingaat op zijn uitnodiging om te leven, komt tot leven.
 
De tijd tussen Pasen en Pinksteren
Met Pasen zei Jezus: ‘Ontvang de Heilige Geest.’ De Geest kwam niet voor het eerst met Pinksteren. In de Psalmen lezen we al van mensen die heel vertrouwelijk met God optrekken. Maar met Pinksteren kwam er extra kracht voor de discipelen om getuigen te zijn en Gods blijde boodschap door te geven. Als je dan heel Handelingen doorleest, dan besef je aan het eind dat het daar niet stopte. (…)In de vroege kerktijd is de Vijftigdagentijd heel belangrijk geweest. Het was een vreugdetijd. De mensen baden staand in plaats van knielend in deze weken. Er mocht niet gevast worden, ook geen inhaalvasten. Het is de tijd van de verschijningen. Jezus ontmoet de discipelen diverse keren vanaf Pasen met als climax de Hemelvaart.
www.zuiderkerk.info
 

Gebeden voor deze tijd
 Allerhoogste,
Uw Woord wordt belichaamd in Jezus Christus.
Hij heeft het evangelie handen en voeten gegeven
en ons duidelijk gemaakt hoe wij uw wil vervullen:

door te kiezen voor het leven
en oog te hebben voor elkaar.
Neem daarom alle krampachtigheid van ons weg,
opdat wij zijn leven, sterven en verrijzen aandachtig bestuderen
en als vrije mensen kunnen leven in zijn Geest.

Amen.
 
Schenk ons uw Geest, verborgen
God, zodat wij de grootheid van uw liefde
en uw wonderlijke nabijheid erkennen.

Laat ons dit mysterie overwegen en vieren
opdat we steeds meer toegewijd worden aan U
en zelf uw grote daden zullen verrichten voor onze naasten. Amen.

 
Schepper en Bestuurder van alles wat er is,
Wij danken U voor al het goede
dat U in uw wijsheid tot stand hebt gebracht.

In uw liefde blijft U voortdurend bezig met het werk van uw handen.
Blijf ons inspireren,
Zo bidden wij U,
Opdat wij in uw Geest de aarde beheren,
U dienen en voor elkaar zo goed zijn als U.

Amen
 
(Alle gebeden komen uit:
Groeien in geloven, bijbel en gebed voor iedere dag.
Auteur: Mark-Robin Hoogland)
 jezus christus de icoon leraar