R.K. Geloofsgemeenschappen Nieuwegein

Vesperlof 1

Mariavesper met aanbidding van het Heilig Sacrament

Vesperlof of vespers
De naam “vespers” komt van het Latijnse woord “vesper”, dat avond betekent. De vespers zijn het kerkelijk avondgebed. We spreken ook van vesperlof indien daarbij ook uitstelling van het Allerheiligste plaatsvindt.

Het bidden van de vespers gaat terug op het gebed in de synagoge tijdens het avondoffer in de tempel in de tijd voor Christus. We zien die verwijzing naar het avondoffer in Ps. 141,2: Mijn gebed zal voor U als wierook zijn, mijn geheven handen als een offer in de avond.

Van Jezus zelf staat in de evangeliën dat Hij deelnam aan de diensten in de synagoge. Ook de apostelen en de eerste Christenen sloten zich aan bij de tijden van het Joodse gebed. Uit deze avondgebeden ontwikkelden zich de vespers.

Vesperlof 2In de begintijd van het christendom namen alle gelovigen eraan deel, in latere eeuwen werden deze liturgische gebeden voornamelijk door kloosterlingen en priesters verricht. Het Tweede Vaticaans Concilie wilde alle gelovigen uitnodigen om weer deel te nemen aan de vespers en andere kerkelijke gebedstijden. Door deel te nemen aan de vespers sluiten wij ons dus aan bij het wereldwijde eeuwenoude gebed van de Kerk.

De vespers zijn in de eerste plaats een dankzegging aan God voor de voorbije dag. Omdat Jezus in de avond zijn kruisoffer volbracht, zijn de vespers ook een herdenking van dit offer, en dus een soort avondoffer. Dat wordt ook door het wierookoffer tijdens het Magnificat tot uitdrukking gebracht. In het Magnificat herdenken wij de verlossing door Christus.

Op zondag 26 mei is er ter afsluiting van de Mariamaand in de Barbarakerk in Nieuwegein een Mariavesper met aanbidding van het Heilig Sacrament. Pastoor van de Vegt gaat hier in voor. Het Herenkoor van de geloofsgemeenschap van de Barbara zingt in de Vesperlof mooie vierstemmige liederen en ondersteunt de samenzang.

Het Vesperlof begint op 26 mei 2019 om 19.00 uur.
U bent hiervoor van harte uitgenodigd.
© 3eenheidparochie 2012 - 2019          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top