R.K. Geloofsgemeenschap H. Nicolaas - IJsselstein

ZiekenzalvingIn het Evangelie zien we hoe Jezus ontroerd werd door het lijden en het verdriet van de mensen. Ook zelf heeft Hij lijden en angst gekend. Daarom is het sacrament van de ziekenzalving het sacrament van Jezus' nabijheid in het lijden, het verdriet en de angst van mensen. In de zalving met olie wordt zijn kracht en liefde in dit lijden binnengebracht en  wordt dit lijden geplaatst in het perspectief van zijn overwinning op lijden en dood.

Veel mensen zien de ziekenzalving nog steeds als het 'laatste sacrament' en stellen het ontvangen ervan daarom zo lang mogelijk uit: tot het laatste moment, als het stervensuur heel dichtbij is. Ze zien het dan als het 'laatste Oliesel', als het sacrament van  degenen die in het uiterste levensgevaar verkeren. Maar de ziekenzalving is niet de laatste dienst, die wij als geloofsgemeenschap aan onze medemens geven. Het Sacrament der zieken wil een mens juist helpen, troosten en sterken in een periode van ziekte of wanneer de ouderdom tot een last wordt.
Je kunt daarom beter spreken van het sacrament van bemoediging voor zieken en ouderen.

In de ziekenzalving ontvangt de zieke de genade van de heilige Geest. De inhoud van het sacrament vinden we verwoord in de Brief van Jakobus:“Is iemand van u ziek? Laat hij de oudsten van de gemeente roepen; zij moeten een gebed over hem uitspreken en hem zalven met olie in naam van de Heer. En het gelovige gebed zal de zieke redden en de Heer zal hem oprichten” (Jak. 5,14-15).  Zo kan een mens ook in zijn ziekte of zwakte overeind blijven.

Geen haastwerk

Het is goed dat er bijtijds gesproken kan worden over het ontvangen van dit sacrament. Zo kan de zieke zich bewust voorbereiden op het ontvangen van de ziekenzalving en kunnen ook de  partner en eventuele kinderen erbij betrokken worden. Steeds weer blijkt hoe belangrijk ook voor de naasten de ziekenzalving kan zijn in hun verdriet om de zieke mens.

Voorts is het goed om te bedenken dat het sacrament van de ziekenzalving geen haastwerk is. Het gaat immers om een sacrament, dat de zieke aangeboden wordt en dat de zieke mag ontvangen op een moment dat hij of zij er zelf aan toe is en het bewust wil ontvangen. Een goede voorbereiding kan hier behulpzaam bij zijn.

Gemeenschappelijke viering

Het sacrament van de ziekenzalving wordt toegediend door de priester. Zijn aanwezigheid geeft aan dat het sacrament van de ziekenzalving geen privégebeuren is tussen twee mensen. De priester vertegenwoordigt de hele geloofsgemeenschap en het verdient daarom ook de voorkeur als dit mogelijk is, het sacrament te vieren te midden van die geloofsgemeenschap. In een gezamenlijke viering, waarbij partner of kinderen betrokken zijn. Samen met de eigen dierbaren en met de grotere gemeenschap ervaart men des te sterker de kracht en de verbondenheid als gelovigen met elkaar in Christus. Samen vormen wij het Lichaam van Christus. In de meeste lokale geloofsgemeenschappen wordt er met een zekere regelmaat een gemeenschappelijke dienst van de ziekenzalving aangeboden.*

Tijdige afspraak

Als het om welke reden ook niet mogelijk is om de ziekenzalving in een gemeenschappelijke viering te ontvangen is het belangrijk dat men tijdig, liefst zo vroeg mogelijk een priester vraagt. Dit kan het beste via een verzoek bij het eigen secretariaat.  In goed overleg met alle betrokkenen - de priester, de zieke, de partner en eventueel de kinderen - kan dan een afspraak gemaakt worden.

Ziekenzegen

Soms zal niet de ziekenzalving, maar de ziekenzegen de aangewezen manier zijn om Gods kracht af te smeken over de zieke mens of door ouderdom verzwakte mens. Het geeft hem of haar hulp en steun, en vertrouwen op God. Dit ritueel past ook heel goed wanneer de zieke, al of niet in een gemeenschappelijke viering, het Sacrament van de Ziekenzalving al heeft ontvangen. De ziekenzegening kan gegeven worden door een diaken, pastoraal werk(st)er of door een andere medegelovige die kan optreden namens de kerkgemeenschap.

Tot besluit

Tenslotte zijn er ook nog andere mogelijkheden om als gelovigen de zieke medemens nabij te zijn. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan het brengen van de H. Communie en verder aan een schriftlezing, een gedicht, een gebed, een tientje van de rozenkrans, een kruisje op het voorhoofd. Het gaat immers om een gemeenschappelijke zorg van ons allen; van de geloofsgemeenschap. Zo mogen zieken en stervenden zich gesterkt en geborgen weten door een gemeenschap van liefde.

Het pastoraal team

* N.B.
Eens in de twee jaar heeft er op een middag een gezamenlijke viering van de ziekenzalving plaats. De eerstvolgende is op donderdag 4 april 2019. Opgeven vóór 28 maart via dit formulier, dat u kunt uitprinten, invullen en inleveren in de brievenbus van het parochiecentrum, St. Nicolaasstraat 12.

Overlijden en ziekenzalving -zegen

Een kerkelijke uitvaart wordt veelal geregeld door de uitvaartonderneming. Deze neemt voor u contact op met de kerk en de pastor via het parochieel meldpunt.
Op zondagen worden er door pastores (ook emeriti) en vrijwilligers in ons parochieverband geen begrafenissen in onze kerken en kerkhoven of crematievieringen in het crematorium verzorgd.
Voor de melding van overlijden of voor vragen over ziekenzalving of -zegen kunt u ook bellen met het parochieel meldpunt.
Contactpersonen (meldpunt):
Janny van Heiningen-Broekman
Adriaan de Jongh.
tel. 06 13 44 13 53 tussen 08.00 uur en 21.00 uur
Contact per mail: meldpunt uitvaarten

 

© 3eenheidparochie 2012 - 2020          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top