R.K. Geloofsgemeenschap H. Nicolaas - IJsselstein

eerste communie bloemenDe viering van de Eerste H. Communie vindt plaats op zondag 23 april 2023 om 11.00 uur.

Inmiddels is de voorbereiding voor 11 kinderen begonnen. De voorbereiding is volledig in handen van ouders en de geloofsgemeenschap. Tijdens de viering van 11.00 uur op zondag 26 maart zal een van de communicanten gedoopt worden en zullen alle communicanten zich voorstellen.
Sacramenten 3De definitie van een sacrament is: “een sacrament is een zichtbaar teken, door Jezus Christus ingesteld, aan zijn Kerk toevertrouwd, waarin God zijn genade (kracht) aanduidt én geeft.” (Zie katechismus van de RK Kerk. No 1113- 1134.) Je wordt door een sacrament steeds sterker aan Jezus Christus verbonden. Omdat een sacrament wordt toegediend om te doen wat de Kerk vraagt aan de bedienaar, word je ook steeds sterker verbonden met de kerkgemeenschap, op de lokale plek waar je woont. Vandaar dat een sacrament ook wordt toegediend in een gewijd/geconsacreerd kerkgebouw.

Doopkapel-webEr zijn vele redenen om een kind te laten dopen. Veel ouders willen hun dankbaarheid uiten voor dit nieuwe leven en wensen en bidden dat het kind gezond en sterk mag opgroeien. Ook beseffen ze dat dit nieuwe leven kwetsbaar is. Velen hopen dan door het doopsel een bijzondere bescherming te krijgen voor hun kind. Anderen spreken de hoop uit dat hun kind tot een gelovige volwassene mag uitgroeien. Door de doop wordt het kind dan ook verbonden met het mysterie van God en opgenomen in de kerk van Christus.

EucharistieVan oudsher komen christenen op de zondag samen om God te danken in de Eucharistie (betekent letterlijk ook dankzegging). Zondags vieren wij het feest van Jezus Christus. De wortels van de eucharistie liggen in het Joodse volk, waaruit Jezus is voortgekomen. Het viert Sabbat, een dag van feestelijk danken voor Gods goede schepping omdat dit volk zich geroepen weet om Gods medewerker te zijn om Zijn aarde tot een goede voltooiing te brengen.

Wanneer iemand ziek is of aan huis gebonden, is het goed mogelijk thuis de Communie te ontvangen. U kunt aan uw wijkcontactpersoon van uw wijk vragen de Communie thuis te brengen.
In overleg kan dit ook gebeuren door iemand anders, één van de huisgenoten of een familielid.
In het Parochiecentrum is een communiedoosje beschikbaar, waarvoor een borgsom van € 20,- gevraagd wordt.

Vormsel-duifMet het doopsel vormt het min of meer één geheel. De doop wordt doorgaans in het eerste levensjaar toegediend, als eerste opname in Christus' kerk. Uiteraard is dit geen bewuste keuze en ervaring van de dopeling zelf. Het vormsel, zo zou je kunnen zeggen, maakt het doopsel af: dan ervaar je zelf de Geestkracht die God in Christus schenkt, dan kies je zelf bewust voor het geloof.
Het Vormsel is de afronding van het Doopsel. In het sacrament van de vormsel wordt de belofte die bij de doop vaak door ouders gedaan is door de vormeling beaamd. Ter bekrachtiging wordt de Geest van God, die ook Jezus bezielde, afgesmeekt over de vormelingen. Dit sacrament maakt ons tot mondige christenen die Jezus met overtuiging willen volgen. De bisschop of zijn plaatsvervanger dient het Vormsel toe onder handoplegging en zalving met de heilige olie (Chrisma). Daarbij zegt hij: 'Ontvang het zegel van de Heilige Geest, de Gave Gods'.

biechtChristen-zijn is een relatie hebben met God. Christen-zijn is ook een relatie hebben met mensen. In beide relaties gaat het wel eens mis, soms zelfs heel ernstig.

In de biecht kan men zich vrij uitspreken in een vertrouwelijk gesprek met een priester die 'in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest' vergeving mag schenken. Een priester luistert als het ware naar je ziel, naar je diepste bedoelingen. Hij zal proberen je te helpen zoeken naar de oplossing. Daarna volgen de woorden van vergeving, de absolutie. En de penitentie, de opdracht om kracht te verzamelen de gemaakte fout niet nog eens te maken en wanneer anderen door jouw daden benadeeld zijn, relaties te herstellen.

Een persoonlijk biechtgesprek kan louterend werken.
Er zijn vaste biechttijden in de Nicolaasbasiliek op zaterdagmorgen van 9.00 - 10.00 uur. (Behalve van 15 t/m 29 september 2018, i.v.m. afwezigheid van de pastoor.)

Verder kunt u voor een biechtgesprek contact opnemen met de priester in het pastorale team of met een van de assistent-priesters in de geloofsgemeenschappen.
U kunt altijd een afspraak maken met pastoor Van der Vegt.Bewaren

trouwring1Als mensen met elkaar trouwen, sluiten ze een verbond. Als ze ook voor de kerk trouwen en het sacrament van het huwelijk vieren, laten ze iets zien van hoe Gods verbond met de mensen altijd was en is: een band van liefde tot het uiterste. Bijzonder aan het sacrament van het huwelijk is dat de man en vrouw het aan elkáár in hun ja-woord toedienen. De priester of diaken is de officiële getuige namens de kerkgemeenschap en zegent het huwelijk in.

ZiekenzalvingIn het Evangelie zien we hoe Jezus ontroerd werd door het lijden en het verdriet van de mensen. Ook zelf heeft Hij lijden en angst gekend. Daarom is het sacrament van de ziekenzalving het sacrament van Jezus' nabijheid in het lijden, het verdriet en de angst van mensen. In de zalving met olie wordt zijn kracht en liefde in dit lijden binnengebracht en  wordt dit lijden geplaatst in het perspectief van zijn overwinning op lijden en dood.

priesterwijdingSinds een aantal jaren vindt de priesterwijding in het Aartsbisdom Utrecht weer plaats in de Catharinakathedraal in Utrecht.

Naast priesters zijn er in onze parochie ook diakens en pastoraal werk(st)ers werkzaam. Evenals de priester is de diaken een gewijd ambtsdrager. De pastoraal werk(st)er is een relatief nieuw en waardevol ambt, waarvoor geen wijding is vereist.

sacramenten 2Naast de sacramenten zijn er ook sacramentalia of sacramentaliën (enkelvoud : sacramentale). Dit zijn zegeningen en handelingen binnen de Katholieke Kerk om het leven te heiligen, in navolging van de sacramenten. Het onderscheid tussen sacramenten en sacramentalia is dat sacramenten door Jezus Christus zelf zijn ingesteld voor het eeuwige heil en sacramentalia niet direct door Christus ontstonden, maar door de kerkelijke traditie. Christus refereerde wel naar vele sacramentaliën en gebruikt ze zelf ook (bijvoorbeeld exorcisme), maar Hij stelde ze niet zelf in als middelen tot het eeuwig heil.

© 3eenheidparochie 2012 - 2023          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top