Het is de taak van het parochiebestuur om voorwaarden te scheppen, wegen aan te reiken, concreet beleid te ontwikkelen opdat de doelstelling van de parochie zo goed mogelijk gestalte krijgt. Het parochiebestuur is derhalve belast met de zorg voor alle denkbare beleidsterreinen van de parochie. Het parochiebestuur kiest als uitgangspunt dat wat lokaal kan, lokaal gedaan moet worden. Maar de missie reikt verder. We willen elkaar gelovig versterken door elkaar te inspireren.

voorzitterparochiebestuur Dsc 2647pastoor G.M.J. van der Vegt
Op 1 november 1991 werd pastoor Van der Vegt benoemd tot pastoor van de H. Johannes de Doperparochie te Mijdrecht en Wilnis.
Met ingang van 1 juli 2004 werd hij benoemd tot pastoor van de parochies H. Willibrord te Boerhaar, H. Willibrord te Boskamp, H. Theresia te Olst en Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Wijhe binnen het toenmalige parochieverband Zuid-West Salland.
Op 15 juni 2006 werd hij tevens benoemd tot pastoor van de parochies H. Nicolaas te Lettele en H. Nicolaas te Schalkhaar en met ingang van 1 januari 2007 tevens tot pastoor van de Deventer parochies H. Hart, H. Joannes Vianney, H. Lebuïnus, H. Maagd Maria Koningin en Z. Titus Brandsma.
Sinds 1 januari 2010 was hij pastoor van de Salvatorparochie te Utrecht, plebaan van de St. Catharinakathedraal en rector van de Sint Willibrorduskerk. Op 3 maart 2011 is hij benoemd tot Kanunnik van het Metropolitane Kapittel van het aartsbisdom Utrecht.
Per 1 september 2014 heeft de kardinaal hem benoemd tot pastoor van de parochie van de H. Drie-eenheid, waarna op 3 oktober 2014 de installatie volgde tijdens een vesperviering in de H. Nicolaas in IJsselstein.
 
dickvandenbosch2013Dick van den Bosch
Geboren 1946 te Utrecht. Getrouwd, 2 kinderen, 3 kleinkinderen, woont sinds 1974 in IJsselstein.
Dick is architect en heeft sinds 1978 een eigen architectenbureau. Hij heeft een rijke en langdurig ervaring als vrijwillig bestuurslid, onder andere bij de bibliotheek, het Fulco theater en het onderwijs. Dick mag graag piano spelen en lezen. Op sportief gebied is hij actief badmintonspeler en daarbij doet hij aan fitness.
Vanuit zijn deskundigheid is hij in het bestuur belast met de portefeuille bouwzaken. Vanuit zijn portefeuille is hij belast met het toezicht houden op de uitvoering van alle zaken die met groot onderhoud te maken hebben. Op verzoek van het bestuur neemt hij deel aan de bijeenkomsten van de bouwcommissie die belast is met de voorbereiding van de restauratie van de Nicolaasbasiliek.
 
janvlaar1Jan Vlaar
Geboren 1949 te Opmeer. Getrouwd, 4 kinderen, 9 kleinkinderen. Woonachtig te Linschoten. Jan werkt al ruim 30 jaar op het gebied van Personeelszaken en als manager, de laatste 9 jaren als zelfstandig ondernemer. Sinds 1990 actief in de lokale politiek - CDA lijsttrekker in Montfoort voor de verkiezingen van 2010. Sinds 2001 penningmeester van Yoppa. Jan was al jong gepassioneerd, met een oom die missionaris was in Oeganda - en altijd heeft hij met hartstocht gewerkt op het grensvlak van zakelijk en sociaal. In ons bestuur behartigt Jan natuurlijk de personeelszaken, maar daarnaast zal hij helemaal gaan voor het 'missionaire ondernemen' in onze parochie: hij is een doener die graag helpt om kerkelijke/maatschappelijke projecten zo op te zetten dat ze een klinkend succes worden.
De bisschop heeft Jan in juli 2013 tot vicevoorzitter van het parochiebestuur benoemd.
 
tonnievanwiggen2016Drs. A.T.M. (Tonnie) van Wiggen - Valkenburg MSc
Geboren 1958 te Vreeswijk, sinds 1980 getrouwd met Herman en woonachtig in Nieuwegein.
Als buitenpromovendus bij de Open Universiteit in Heerlen doet zij onderzoek op het gebied van job crafting (het mooier maken van het eigen werk, rekening houdend met de belangen van de organisatie, collega’s en klanten).
Zij is lid van het dameskoor van de Barbarakerk en gaat graag op zondag naar de vieringen in deze kerk. Ook zingt zij mee in het rouwkoor van de Barbara en bovendien geniet zij als koorzanger van de Vespervieringen voor mensen met een verstandelijke beperking in de Nicolaaskerk.
Tonnie is sinds 1 januari 2016 secretaris van het bestuur van de parochie H. Drie-eenheid.
 
petervanhoutert2015Peter van Houtert
Sinds 1 maart 2015 is Peter lid van het parochiebestuur belast met de portefeuille Communicatie en PR.
Peter is geboren in 1958 in Nijmegen. Hij is getrouwd, heeft twee volwassen kinderen en woont in IJsselstein.

Een tijd geleden had Peter een diepgaand gesprek met een zakenrelatie. Hij vertelde een mooi verhaal over het hebben van een taak in het leven. Dat werkte later door en de vraag wierp zich op: wat is mijn taak?
In die periode werd er ook iedere zondag gebeden voor mensen voor de vacatures in de pastoraatgroep, de kerkcommissie en het parochiebestuur. Dat leek Peter wel iets om als taak op te nemen.

 
armandhoppener2017Armand Höppener
Armand Höppener is 69 jaar, getrouwd met Hortense Bouvy. Wij hebben twee kinderen van 42 en 39 jaar en vier kleinkinderen.
Mijn hele leven in gezondheidszorg gewerkt. Eerst als psychiater en de langste tijd als bestuurder. Tot 2007 was ik bestuursvoorzitter van Altrecht. Daarna nog 4 jaar adviseur bij Inspectie gezondheidszorg.
Ik ben vanaf mijn studententijd al bezig geweest met maatschappelijke taken, zoals gemeenteraad Leiden, bestuurder in allerlei professionele organisaties, adviesorganen en andere activiteiten. Nu toezichthouder in enkele grote instelingen en meer bezig lokaal vice-voorzitter Adviesraad Sociaal Domein Nieuwegein, toezichthouder DE KOM.
Ik heb de afgelopen jaren de katholieke kerk als bestuurder en geïnteresseerde gelovige beter leren kennen als bestuurder Tabor, deelname aan kerkelijke activiteiten en in Logia.
Is 1 januari 2017 toegetreden tot het parochiebestuur met als extra aandachtsveld het begeleiden van het ontvlechtingsproces van de Tabor, Nieuwegein. 
 
GerardJacobs2017Gerard Jacobs
Per 1 april 2017 is Gerard Jacobs benoemd tot penningmeester van ons parochiebestuur.
Gerard is op 3 juli 1964 geboren in Blaricum en getrouwd met Ghita. Samen hebben zij vier prachtige, inmiddels volwassen kinderen en zijn al 11 jaar met veel plezier woonachtig in IJsselstein. Een gemeente waar Gerard zich graag voor inzet. Als vrijwilliger is hij ook penningmeester bij de Stichting Kerstboom en bij Stichting Restauratiefonds Sint Nicolaasbasiliek.
Gerard was 15 jaar een zelfstandig accountant, maar is nu werkzaam bij een regionaal accountantskantoor.
Ook is hij inmiddels 4 jaar lid van de Raad van Commissarissen bij Provides te IJsselstein.
Zijn hobby's zijn: mountainbiken, tennissen, hardlopen, gitaar spelen en hij houdt van actieve vakanties.


U kunt het bestuur bereiken op het postadres
Parochie van de H. Drie-eenheid
t.a.v. Parochiebestuur, Merelplein 2, 3435 CC Nieuwegein - Emmauskerk
of per e-mail: secretaris van het bestuur.
De eerste maanden van het jaar 2018 staan voor het parochiebestuur van de H. Drie-eenheid vooral in het teken van het verkennen. Het zoeken naar de meest adequate manier van met elkaar werken, het overleggen of zaken wellicht beter anders kunnen worden georganiseerd of opgezet. Gesproken wordt bijvoorbeeld ook over vitaliteit vanuit het parochiebestuur zelf. Sommige zaken zijn al wat meer uitgewerkt, andere bevinden zich nog in de reflectiefase. Je zou ook kunnen zeggen in de onderhandenwerk fase.

Financiën
Een onderwerp dat al wel zijn beslag heeft gekregen is de vervanging van Ineke Overbeek. Ineke heeft op 16 maart 2018 haar afscheidsreceptie gehouden en stopt dus ook met de werkzaamheden die zij verrichtte voor het parochiebestuur. Dank aan Ineke voor al wat zij gedurende vele jaren voor de parochie H. Drie-eenheid heeft gedaan. In de vervanging van Ineke is intussen voorzien. Dit wordt verder ingevuld in combinatie met de invoering van Exact Online. De applicatie die door het Bisdom momenteel wordt uitgerold voor de financiële administraties van de parochies.
Ook rond is de goedkeuring van de begroting 2018 door het Bisdom.

Secretariaten
In de opstartfase is een bijeenkomst voor iedereen in de parochie die zich bezighoudt met archivering. Als parochiebestuur krijgen we regelmatig vragen hoe hiermee om te gaan. Samen te vatten in: wat mag/moet je bewaren en hoe mag/moet je bewaren. Op 24 mei 2018 gaan Frank van Rooijen, streekarchivaris en daarnaast diaken binnen de parochie H. Drie-eenheid en Henk Kok, ICT adviseur van het parochiebestuur H. Drie-eenheid hier nader op in.

Website
Modernisering van de website van de parochie is een ander onderwerp waarover momenteel eerste oriënterende gesprekken worden gevoerd.

Kortom, veel initiatieven. Zodra een en ander wat meer is uitgekristalliseerd, komen we erop terug.

Parochieraad

Op 29 mei 2018 is in de vergadering van de Parochieraad van de H. Drie-eenheid ingestemd met het voorstel van het Parochiebestuur en het Pastoraal Team om de Parochieraad te gaan splitsen in twee gremia: Kerkcommissievoorzitters en Pastoraatsgroepvoorzitters. Dit om meer gericht te kunnen vergaderen en zodoende bedrijfskundige en pastorale zaken adequater aan te kunnen pakken. Er is vanuit Pastoraal Team en Parochiebestuur heel veel waardering voor de inzet van de geloofsgemeenschappen en ook voor de vele inspanningen rondom de vitaliteitsprocessen. Kleinere groepen bieden meer mogelijkheden tot het delen van initiatieven vanuit de geloofsgemeenschappen. Onderwerpen kunnen in de onderscheiden Parochieraden worden besproken en indien relevant kan in Pastoraal Team c.q. Parochiebestuur vervolgens nader besloten worden.

Jaarrekening 2017

Ook zijn in de Parochieraad de complimenten geuit voor de zorgvuldige wijze waarop de geloofsgemeenschappen omgaan met de Financiën. De opbrengsten van de Kerkbalans 2017 – die overigens helemaal ten goede komen aan de eigen geloofsgemeenschap - zijn zonder meer goed te noemen. Zeker als gekeken wordt naar de vele acties die door verschillende geloofsgemeenschappen in 2017 zijn gevoerd om restauratiewerkzaamheden te kunnen bekostigen.

Meer lezen over Parochieraad 29 mei 2018: Zie website H. Drie-eenheid of bel de secretaris.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

In de Secretariatenbijeenkomst van de parochie op 24 mei 2018 is uitgebreid ingegaan op het thema Archivering (en ook op de consequenties van de AVG). Vrijwilligers die een rol hebben m.b.t. de AVG zijn inmiddels uitgebreid geïnformeerd via mail en de website is aangepast. In de volgende BIJeen gaan we verder in op de AVG en de parochianen van de H. Drie-eenheid.

Nieuwe voorzitter Kerkcommissie H. Nicolaas in Jutphaas Nieuwegein.

Het Parochiebestuur van de H. Drie-eenheid heeft per 1 juli 2018 Ronald Walsteijn benoemd tot voorzitter van de Kerkcommissie van de H. Nicolaas. Ronald (1959) is geboren en getogen in Jutphaas en heeft een sterke binding met de geloofsgemeenschap van de H. Nicolaas. Hij wil zijn energie graag besteden aan het behouden van de vele mooie zaken. Ook staat hij open voor de noodzakelijke veranderingen om de geloofsgemeenschap vitaal te houden. Ronald is gewend om met vrijwilligers om te gaan en hen de aandacht te geven die ze verdienen. In overleg met José Schults zal hij een inwerkprogramma maken.

Het Parochiebestuur wenst Ronald en de leden van de geloofsgemeenschap H. Nicolaas veel succes en vreugde.

Kindercatechese Tabor wordt Kindercatechese H. Drie-eenheid

Per 1 juli 2018 is Annemiek Biermans gestopt als secretarieel medewerkster van de Kindercatechese Tabor. Zij gaat genieten van haar welverdiende pensioen. Wij wensen haar alle goeds toe en vele mooie jaren en bedanken haar voor haar inzet de afgelopen jaren.

Inmiddels is er een opvolgster gevonden in Rita de With.

Dit moment van verandering heeft ons doen besluiten ook een andere invulling te geven aan Kindercatechese Nieuwegein. Rita zal gaan werken voor Kindercatechese voor de gehele parochie. Dat betekent dat zij een coördinerende en ondersteunde functie heeft voor alle geloofsgemeenschappen binnen onze Drie-eenheid parochie. Zij zal aanspreekpunt zijn voor Eerste Heilige Communie en Vormsel en voor de Basiscatechese Nieuwegein. Zij werkt hierbij nauw samen met pastoor Van der Vegt.

Ook is besloten, dat het secretariaat in Nieuwegein wordt gesloten en er alleen een digitaal adres is. Het oude e-mailadres van de Kindercatechese komt te vervallen. Met ingang van heden is het e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Hier kunt u terecht voor al uw vragen omtrent de vorming van uw kinderen van de basisschoolleeftijd.

Wij heten Rita van harte welkom en zijn blij dat zij deze taak op zich neemt.
Klik hier voor het volledig verslag.

Parochiebestuur H. Drie-eenheid
G.M.J van der Vegt, pastoor
Ieder jaar stelt het parochiebestuur van de H. Drie-eenheid een verslag op voor het Bisdom van de werkzaamheden die in het afgelopen jaar zijn uitgevoerd. Dit verslag is een beknopte verantwoording in woorden van de activiteiten van het parochiebestuur. Op 15 februari 2018 heeft het parochiebestuur het verslag over 2017 vastgesteld en aan het Bisdom gestuurd.

Op enkele onderwerpen blikken we terug. Het hele jaarverslag kunt u hier downloaden of opvragen bij de secretaris via telefoonnummer (030) 606 51 24.

verslagAls u hier klikt, kunt u het verslag lezen van de werkzaamheden van het parochiebestuur H. Drie-eenheid in de periode 1 augustus 2015 tot en met 31 december 2016 .

Omdat de overstap is gemaakt naar een kalenderjaar, is dit verslag over een langere periode.
De naam parochie van de H. Drie-eenheid symboliseert heel treffend wie we zijn, en waar het bestuur voor wil staan. Onze parochie bestaat uit afzonderlijke geloofsgemeenschappen, die allemaal een eigen identiteit hebben. Die willen we behouden en versterken. Uitgangspunt van de fusie is: wat lokaal kan, moet lokaal gedaan worden.

© 3eenheidparochie 2012 - 2018          --- Disclaimer ---       --- Privacy verklaring --- ↑ Top