Afdrukken

Parochiële Caritas Instelling (PCI)

PCIDe Parochiële Caritas Instelling heeft binnen de kerkelijke organisatie een soort ambassadeursfunctie. Zij is verantwoordelijk voor het lenigen van concrete, individuele noden van personen en groepen (caritas) en meer algemeen het zich solidair tonen met en bijstaan/ondersteunen van mensen die het moeilijk hebben en zo werken aan het oplossen van sociale en maatschappelijke problemen (diaconie).

De mensen die worden geholpen, hoeven niet katholiek te zijn. Caritas is een laatste vangnet voor een ieder die in financiële nood verkeert. Het gaat om noodsituaties, waarbij de overheid en andere instanties niets meer mogen of kunnen doen. De ondersteuning is altijd tijdelijk.

Bent u zelf in financiële nood en kunnen andere organisaties, zoals de gemeentelijke sociale dienst u niet meer helpen? Vraag dan hulp bij uw plaatselijke Caritas werkgroep via onderstaande link.

Heeft u een idee voor een sociaal of maatschappelijk project of een goede sociale actie? Meld die dan bij uw lokale werkgroep via onderstaande link. Zij hoort het graag!

Doorverwijzing naar de lokale Caritas werkgroepen 

Caritas werkgroep Benschop 

 Werkgroep Benschop 

Caritas werkgroep Cabauw-Lopik-Polsbroek 

 Werkgroep Cabauw-Lopik-Polsbroek 

Caritas werkgroep Harmelen 

 Werkgroep Harmelen 

Caritas werkgroep IJsselstein 

 Werkgroep IJsselstein 

Caritas werkgroep Montfoort-Linschoten 

 Werkgroep Montfoort-Linschoten 

Caritas werkgroep Nieuwegein 

 Werkgroep Nieuwegein 

Van PCI naar Caritas werkgroepen

Voordat de parochies Nieuwegein, IJsselstein, Benschop, Cabauw-Lopik-Polsbroek, Harmelen en Montfoort-Linschoten werden samengevoegd tot onze grote fusieparochie van de Heilige Drie-eenheid, had elk van deze lokale geloofsgemeenschappen een eigen Parochiële Caritas Instelling. De samenvoeging maakte een overkoepelende PCI met een eigen bestuur noodzakelijk.
De lokale PCI's werden Caritas werkgroepen. Zij bieden nog steeds individuele financiële noodhulp, maar zetten ook in op meer projectmatige steun, door die zelf te organiseren of andere organisaties die dat doen, financieel te ondersteunen. Daarbij wordt ook samengewerkt met andere lokale kerkgenootschappen en organisaties die steun en begeleiding kunnen bieden aan deze doelgroep.
Meer hierover vindt u op de deelsite van uw eigen lokale Caritas Werkgroep (zie bovenstaand schema).

Werken van Barmhartigheid Een schilderij van de Meester van Alkmaar uit 1504 over de zeven werken van barmhartigheid:
de hongerigen te eten geven, de dorstigen te drinken geven, de naakten kleden, de doden begraven,
de vreemdelingen opvangen, de zieken bezoeken, de gevangenen bezoeken.

Elkaar inspireren

De PCI bekijkt samen met de werkgroepen van de zes geloofsgemeenschappen welke sociale en maatschappelijke ontwikkelingen er zijn en welke bijdrage de kerk kan leveren bij het inspelen op maatschappelijke noden. Zij geeft concreet vorm aan deze bijdrage door zelf met plannen te komen en de Caritas werkgroepen te ondersteunen met geld, adviezen en een luisterend oor. In het voor- en najaar komen het PCI-bestuur en de werkgroepen bij elkaar voor overleg, om van elkaar te horen waar zij mee bezig zijn, welke knelpunten ze daarbij tegen komen én, en misschien is dat nog wel het belangrijkste, elkaar te inspireren en ideeën aan de hand te doen.
Het Caritas-werk staat onder de bescherming van de 13e-eeuwse heilige Elisabeth van Thüringen, koningsdochter en landgravin, die haar korte leven in dienst stelde van de zorg voor de naaste, vooral armen en zieken. Maar ook van Oscar Romero, aartsbisschop van San Salvador. Hij voerde jarenlang strijd tegen het gewapende geweld en de onderdrukking van de armen door de regering. Hij moest echter zijn gevecht voor vrede, gerechtigheid en  mensenrechten met de dood bekopen: op 24 maart 1980 werd hij tijdens de mis doodgeschoten. In 2018 werd Romero door paus Franciscus heilig verklaard.                                              

PCI

Het geld dat voor alle hulp nodig is, komt uit collectes en giften en vooral uit vruchtgebruik van eigen PCI-vermogen. Dit vermogen is veelal in het verleden opgebouwd door schenkingen van betrokken parochianen en wordt beheerd door het bestuur van de Parochiële Caritas Instelling. De bestuursleden worden benoemd door de aartsbisschop, nadat het parochiebestuur de voorgedragen kandidaten heeft goedgekeurd. De PCI is een zelfstandige rechtspersoon binnen de parochie.
Het officiële adres is:
PCI H. Drie-Eenheid
Merelplein 2
3435 CC Nieuwegein

Bestuur van de PCI

Edwin Hazelzet  Voorzitter
Helma Spruit – van Schaik Secretaris
René van der Brugge  Penningmeester
Joke van Wijk Lid
Rien Brouwer Lid

Financieel bijdragen mag

U kunt het Caritaswerk financieel steunen door een bedrag over te maken op: NL 55 RABO 0134 6925 86 t.n.v. PCI H.Drie-eenheid.