R.K. Geloofsgemeenschap H. Jacobus - Lopik-Cabauw-Polsbroek

Beste medeparochianen,

Kabinet en Aartsbisdom hebben met ingang van 1 juni ruimte gegeven ook kerkelijke activiteiten voorzichtig weer op te starten.
Wij hervatten de vieringen in onze geloofsgemenschap op 6 en 7 juni.

Vanaf 1 juni kunnen er weer activiteiten en vieringen plaatsvinden waaraan maximaal 30 personen mogen deelnemen. Als de resultaten van het verruimde regime in de maand juni goed blijven, kunnen we vanaf 1 juli weer activiteiten en vieringen organiseren waarbij maximaal 100 personen aanwezig zijn.

Vanzelfsprekend zijn hieraan voorwaarden verbonden. We moeten ons realiseren dat de mensen, die gewend waren deel te nemen aan eucharistie- en woord- en communievieringen, veelal deel uitmaken van de zgn. ‘risicogroep’.

Hierbij willen wij u informeren over de maatregelen die ons als Kerkcommissie voor ogen staan voor de komende periode. Voor de maand juni gelden wat ons betreft de volgende ‘spelregels’. In ons aller belang zullen wij die strikt toepassen. Wij vertrouwen erop dat iedereen zijn of haar best zal doen die regels ook na te leven. Evenals het parochiebestuur aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele aanspraken bij schade.

• Vanwege het maximale aantal aanwezigen van 30, zijn wij genoodzaakt om in de H. Jacobuskerk te Cabauw alleen vooraf aangemelde personen toe te laten. Om te voorkomen dat er te veel personen naar een viering komen, moet men zich vooraf op donderdag- of vrijdagavond tussen 19.00 en 20.00 uur telefonisch aanmelden bij: Gerard Wiltenburg tel. 0348-552195.

Geen toegang voor verkouden mensen of mensen met koorts.

Aanwezigen dienen altijd onderling een afstand van 1,5 meter aan te houden.

• Bij het binnenkomen van de kerk: de handen wassen met het desinfecteringsmiddel.

• Aan het einde van de viering vertelt de lector hoe de volgorde is bij het weggaan.

• Bij de vredeswens wordt geen hand gegeven, maar de rechterhand op het hart geplaatst.

• De collecte voor onze geloofsgemeenschap is bij het verlaten van de kerk.
  (Denk ook aan de mogelijkheid om maandelijks uw bijdrage automatisch over te maken op NL26 RABO 0130000442.)

• Er mogen geen boekjes en er is geen intentieboek.

• Er is geen koor aanwezig; slechts organist en enkele koorleden. Ook geen samenzang.

• Er wordt geen koffie geschonken na afloop van de viering.

• Het toilet is gesloten en alleen in uiterste nood beschikbaar. Na gebruik moet het, volgens de aanwezige instructie, grondig schoongemaakt worden.

Dit protocol hangt ook duidelijk zichtbaar bij de ingang van de kerk.

De Kerkcommissie

Heel voorzichtig maken we stapjes die onze maatschappij zal ontsluiten uit de lockdown. Op de laatste persconferentie van de premier werd aangekondigd dat er plannen mogen worden gemaakt voor bijeenkomsten van groepen. Daaronder vallen ook de kerken.

Deze week zijn door de Nederlandse Bisschoppen zeer gedetailleerde richtlijnen gegeven (zie de officiële website van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland). Vanuit het parochiebestuur is aan ons als geloofsgemeenschap gevraagd om dat uit te werken in een lokaal plan van aanpak. Zodra er een goedgekeurd plan is zullen wij dat publiceren op onze website. De uitwerking wordt lokaal maatwerk. De inrichting moet worden aangepast zodat we op afstand zitten. We mogen voorlopig nog niet samen zingen. Er komt toegang via een reserveringsysteem. Ook moeten de nodige hygiëne maatregelen genomen worden.

Het aantal mensen dat in de kerk mag samenkomen blijft vanaf 1 juni 2020 nog beperkt tot 30 personen. Vanaf 1 juli mogen er 100 mensen in de kerk zijn en dat biedt dat wat meer perspectief op deelname aan de liturgievieringen.

De Kerkcommissie

Maatregelen overheid tegen coronavirus
De overheid heeft op 15 maart verdergaande maatregelen afgekondigd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Daarom is besloten om alle scholen, eet- en drinkgelegenheden, sport- en fitnessclubs, sauna’s, sexclubs en coffeeshop te sluiten tot en met 6 april.

Deze maatregel is van grote invloed op condoleancebezoeken en uitvaartplechtigheden. Samenkomen en samen met uw familie, vrienden en bekenden rouwen en met elkaar het verlies delen, is nu niet mogelijk.

De uitvaartplechtigheden en condoleancebezoeken mogen, op last van het RIVM, uit niet meer dan 30 personen bestaan.
Om besmetting zo veel mogelijk te voorkomen, wordt er geen koffie of thee geschonken en is er geen nazit.

Ter bescherming van uw gezondheid en die van onze medewerkers, is het van belang dat er zo min mogelijk fysiek bezoek plaatsvindt. Dit betekent dat de uitvaartbegeleider voornamelijk telefonisch met u het contact onderhoudt.

Gezien de zeer bijzondere omstandigheden, vragen wij uw begrip hiervoor.

Crematorium en Begraafplaats
Wij willen u erop wijzen dat niet alleen uw uitvaartbegeleider aandacht zal vragen voor de RIVM-richtlijnen. Ook crematoria en begraafplaatsen zullen toezien op de naleving daarvan.

Kijk voor meer informatie op de website van de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen en/of op de website van de Landelijke vereniging van crematoria.

Is uw uitvaartbegeleider verbonden aan Nardus, de branchevereniging voor samenwerkende uitvaartorganisaties (uitvaartverenigingen), raadpleeg dan ook hun website.

Condoleren
Niets is waardevoller dan elkaar steun te betuigen, bijvoorbeeld door te omhelzen, bij het verlies van een dierbare. Door het coronavirus zijn maatregelen afgekondigd dat we, ter bescherming van onze gezondheid, geen handen meer schudden en dat we het sociale en fysieke contact tot het minimum moeten beperken.

Een respectvol alternatief voor handen schudden

Uw hand op uw hart leggen en uw condoleance uitspreken.

Ook het namasté gebaar (?) is tegenwoordig een mooi geaccepteerd gebaar om uw medeleven te uiten.

 
Bisschoppen komen met aangescherpte maatregelen in verband met het coronavirus

In verband met de laatste ontwikkelingen rondom het Coronavirus (COVID-19), scherpen de bisschoppen in Nederland de al eerder getroffen maatregelen aan. Alle publieke liturgische vieringen op zaterdagavonden en zondagen worden tot 31 maart afgelast. Hiermee sluiten de bisschoppen aan bij het recente advies van de overheid en het RIVM. 

De bisschoppen begrijpen dat het feit dat de zondagsvieringen niet door kunnen gaan voor vele parochianen een moeilijk besluit is, maar vragen hierin om hun begrip en gebed. Zij wijzen op de mogelijkheid van de (eucharistie)viering door de week in doorgaans kleine groepen, de geestelijke communie: ‘door het verlangen om Christus te ontvangen, schenkt Hij ons ook door deze ‘geestelijke communie’ zijn genade.’ Ook vragen de bisschoppen om kerken waar mogelijk open te stellen en zo mensen de gelegenheid te bieden voor persoonlijk gebed.


Viering in beperkte kring

Wanneer er in beperkte kring wel een viering is, bijvoorbeeld bij een doop of een uitvaart, zal de celebrant volgens strikte richtlijnen handelen. Alle parochies ontvangen via het eigen bisdom deze richtlijnen voor het vieren van de mis in kleine kring en het bedienen van de overige sacramenten. Deze richtlijnen zijn er om verspreiding van het coronavirus te voorkomen en om tegelijkertijd het pastorale werk toch zo goed mogelijk doorgang te laten vinden. Zo wordt bij contact met ouderen en zieken gevraagd altijd in overleg met bijvoorbeeld een zorginstelling of ziekenhuis te handelen en de richtlijnen tegen corona daar te volgen. Ook voor de gelovigen die hierbij zijn betrokken geldt: volg de richtlijnen voor contact van het RIVM.


De volgende maatregelen, die op 28 februari al werden afgekondigd, blijven van kracht:

• Tijdens vieringen (in kleine kring) in parochies en instellingen is het ontvangen van de communie op de tong niet mogelijk;

• De communie kan alleen op de hand worden ontvangen en dient alleen door de celebrant uitgereikt te worden;

• De kelkcommunie is voorbehouden aan de celebrant;

• Kerkgangers geven elkaar bij de vredeswens niet de hand;

• Er wordt geen gebruik gemaakt van wijwater bij binnenkomst en verlaten van de kerk.


Met onmiddellijke ingang gelden tot nader order, en in ieder geval tot 31 maart, ook de volgende maatregelen:

Publieke liturgische vieringen op zaterdagavond en op de zondag worden afgelast.Vormselvieringen en presentatievieringen voor communicanten worden afgelast. Dopen en uitvaarten vinden plaats in kleine kring en worden sober gehouden. Ook hier met inachtneming van fysieke afstand tussen de gelovigen.De bisdommen ontraden alle andere samenkomsten, zoals het koffie drinken na vieringen, koorrepetities en catechetische bijeenkomsten.


Gebed
De bisschoppen wijzen op de mogelijkheid om thuis op zondag de Eucharistie op televisie te volgen, via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2. Verder zendt radio Mario iedere ochtend en avond een Eucharistieviering uit om 09.00 uur en 19.00 uur.

Ten slotte vragen de bisschoppen de parochie, hun pastorale kader en de gelovigen om onderstaand gebed te bidden:

God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.

Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken corona-virus.

Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.

Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus
zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.

Wij bidden voor allen die werkzaam zijn
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samenleving.

Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons
bestaan ervaren.

Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven
aan uw vaderlijke voorzienigheid.

Door Christus onze Heer.

Amen.

www.rkkerk.nl 


© 3eenheidparochie 2012 - 2021          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top