Inzegening van de nieuwe Kolk te Vreeswijk, 25 juli 2018

Welkom

Zegenen betekent goed spreken, is zaken en mensen toevertrouwen aan God. Wij vragen Gods zegen over het werk hier aan de nieuwe sluis en ook over de werkers hier, die dit grote project mogelijk maken. Een mijlpaal voor de scheepvaart. Een betere noord-zuidverbinding, meer capaciteit en veiligheid.
Op voorspraak van St. Barbara willen wij om voorspoed vragen voor alle inspanningen die hier gedaan worden.

heilige barbaraBarbara van Nicomediƫ 206 - 286
De heilige Barbara werd vermoedelijk geboren in de derde eeuw na Christus te Nicomedia. Haar vader was een welgestelde provinciegouverneur aldaar. Barbara was een wondermooi meisje, waardoor haar vader vreesde voor te veel en verkeerde huwelijkskandidaten. Daarom sloot hij haar op in een special voor haar gebouwd torengebouw met slechts twee kleine venstertjes, ver verwijderd van de rest van de wereld.In die toren kreeg Barbara een verschijning van de Heer, waardoor zij zich liet onderrichten in het christelijk geloof door een priester. Gezien haar vader een christenhater was, moest de priester zich vermommen als dokter.
Tijdens de afwezigheid van haar vader, liet Barbara zich dopen en liet, ten teken van haar geloof, een derde venstertje uithouwen in haar toren, als teken van de Heilige Drievuldigheid.
Bij de thuiskomst van haar vader, vond deze het tijd om zijn dochter uit te huwelijken. Barbara wees dit af en vertelde haar vader dat ze christen geworden was. De vader werd furieus en dreigde met zijn zwaard. Barbara werd voor de stadsmagistraat gesleept, voor wie zij een offer moest brengen aan de heidense goden. Barbara weigerde dit. Ze werd verminkt en onthoofd met een zwaard Onmiddellijk werd de man doodgebliksemd.

Barbara werd aldus beschermheilige voor alles wat te maken had met vuur, bliksem en buskruit, met gevaarlijke beroepen, zodat iedereen die daar mee te maken had haar aanriep.
Ze behoort tot de 14 noodheiligen en haar feestdag wordt gevierd op 4 december.
Zij wordt gerekend tot de veertien helpsters in nood. Op grond van haar levensverhaal geldt de H. Barbara als beschermster tegen brand en bliksem en tegen een plotselinge dood. Ook kan haar hulp ingeroepen worden als storm het land verwoest. De H. Barbara is ook de beschermheilige van verschillende gevaarlijke beroepen, om er enkele te noemen. Tunnelbouwers, artilleristen, mijnwerkers, maar ook van ingenieurs, brandweerlieden, architecten, boeren, dakdekkers, metselaars, bouwvakkers, klokkengieters, metaalgieters, smeden, steenhouwer, torens, vestingen, en explosievenruimers en van de inwoners van Culemborg en Vreeswijk.

De H. Barbara wordt gewoonlijk voorgesteld als een jonge vrouw met kroon en martelpalm. Daarnaast behoren tot haar attributen onder andere: een zwaard (waarmee ze werd gedood), een ciborie, een pauwenveer, een toren met drie ramen (toespeling op de H. Drievuldigheid) en een kanon.

Woord van God
Het leven is sterker dan de dood. Hoop sterker dan de wanhoop. Liefde sterker dan de haat.

Uit de 2e brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte 4,7-15.
Broeders en zusters, wij dragen een schat in aarden potten; duidelijk blijkt dat die overgrote kracht van God komt en niet van ons.
Wij worden aan alle kanten bestookt, maar raken toch niet klem; wij zien geen uitweg meer, maar wij zijn nooit ten einde raad;
wij worden opgejaagd maar niet in de steek gelaten; wij worden neergeveld maar gaan er niet aan dood.
Altijd dragen wij het sterven van Jezus in ons lichaam mee, want ook het leven van Jezus moet in ons lichaam openbaar worden.
Voortdurend wordt ons leven aan de dood uitgeleverd om Jezus' wil, opdat ook het leven van Jezus zich zou openbaren in ons sterfelijk bestaan.

Woord van de Heer
Allen: wij danken God.

Gebed tot de H. Barbara
Heilige Barbara, maagd en martelares,
bescherm en steun allen die lijden omwille van het geloof en trouw aan Christus.
Allen die werken met gevaar voor hun eigen leven. Men roept u aan tegen bliksem en plotselinge dood.
Help hen die u vol vertrouwen en devotie aanroepen in het gevaar.
Bekom ons morele en geestelijke steun als het ogenblik gekomen is om deze aarde te verlaten. Bescherm de ambachts- en werklieden hier aan het werk bij de nieuwe sluis hier te Vreeswijk.
Zo stelden zij zich met hun families onder uw bescherming.
Help hen te werken in eerlijkheid, met moed, in vreugde, met de bekommernis voor het goede en het schone.
Voor een veilige sluis, goede scheepvaart, welvaart en voorspoed, voor ons land en deze regio. Door Christus onze Heer. Amen

Heilige Barbara, bid voor ons!

Besprenkeling met wijwater

A: Onze Vader die in de hemel zijt;
uw naam worde geheiligd; uw rijk kome;
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden zoals wij vergeven aan onze schuldenaren, en breng ons niet in beproeving;
maar verlos ons van het kwade.

A: Wees gegroet Maria, vol van genade,
de Heer is met u,
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen
en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
Heilige Maria, Moeder van God,
bid voor ons zondaars
nu en in het uur van onze dood Amen.

Zegen
Benedictio Dei Omnipotentis Patris et Filii et Spirtus Sancti descendat super vos et maneat semper
Amen
(De zegen van de Almachtige God, Vader, zoon en Heilige Geest moge over u neerdalen en altijd bij u blijven. Amen)

Vreeswijk 25 juli 2018
© 3eenheidparochie 2012 - 2018          --- Disclaimer ---       --- Privacy verklaring --- ↑ Top