Dinsdagmeditatie 9 juli

8 juli 2024

Mattheüs 10. 17-20

In die tijd zei Jezus tot de twaalf: “Neemt u in acht voor de mensen. Zij zullen u overleveren aan de rechtbanken en u geselen in hun synagogen. Gij zult voor stadhouders en koningen gebracht worden omwille van Mij, om zo ten overstaan van hen en de heidenen getuigenis af te leggen. Maakt u echter wanneer men u overlevert niet bezorgd over het hoe of wat van uw spreken: op dat ogenblik zal u worden ingegeven wat gij moet zeggen. Want niet gij zijt het die spreekt, maar door u spreekt dan de Geest van uw Vader.”

Als Jezus zijn leerlingen uitzendt om het geloof te verspreiden, dan krijgen ze ook deze waarschuwing en geruststelling mee

Ik ben benieuwd of de priesters en religieuzen uit Gorcum hier wat aan gehad hebben toen ze in 1572 op 9 juli werden gefolterd, opgehangen of verbrand in Brielle en hun lichamen werden verminkt. Willem van Oranje werkte samen met de Geuzen voor onze bevrijding van Spanje, maar de leiders van de Geuzen (Lumey en Sonoy) waren haatdragend en wreed. En protestant. Die nieuwe groep mensen die afstand nam van de situatie in de katholieke kerk, zette zich er echt tegenaf en deed dat ook met geweld. Martelingen, moorden en terdoodveroordelingen…

Zeventien priesters en twee lekenbroeders werden op deze dag na martelingen opgehangen. Drie jaar later al werden zij zalig verklaard. In 1867 heilig.

 • Om over na te denken
  Geloven in Jezus kan consequenties hebben! Op dit moment zijn er nog steeds vervolgingen.
  Wat zou ik over hebben voor mijn geloof?
  Ben ik bereid de prijs te betalen als christen?

Enkele teksten bij deze bijbeltekst

— Theresia van Avila: Laat niets je storen, laat niets je bang maken. Alle dingen gaan voorbij. God verandert nooit. Geduldig volharden bereikt alles. God alleen volstaat.

— in de bijbeltekst staat iets verderop: Wie ten einde toe volhardt, hij zal gered worden.
Jezus aanvaarden en zijn volgeling worden heeft zijn prijs, maar het is een manier van leven.

— C.S. Lewis: Blijf God eerlijk zoeken. Als Hij niet naar jou verlangde, zou jij immers niet naar Hem verlangen.

— ten tijde van Jezus was er nog geen kerk. De tegenstand kwam toen van buiten de kring van Jezus’ volgelingen. Maar ook binnen de kerk kan tegenstand voorkomen tegen de prediking van het evangelie. Augustinus heeft eens gezegd, dat er wolven voorkomen binnen de kerk en schapen buiten de kerk. Hij bedoelde daarmee dat er christenen zijn die op enig moment Gods Woord gaan afwijzen en andere kant mensen zijn van buiten de kerk die gaan geloven.

— Jezus leert zijn discipelen dat de missie doorgaat, ook als we vastlopen in tegenspraak of zelfs in de (martelaars-)dood. Hij roept ons op om op zijn hulp te vertrouwen. Dat vertrouwen moet spreken uit onze woorden. Zulke woorden kunnen ons net als dat vertrouwen alleen maar gegeven worden.

— wij kunnen God door ons laten spreken door onze gehoorzaamheid en trouw, die niet terugschrikken voor de kosten. Het Koninkrijk komt! De Geest kan door ons spreken, zelfs als ons het zwijgen wordt opgelegd.

 • Om over na te denken
  Wij katholieken hebben een ‘blij’ geloof: ons wordt beloofd dat het goed afloopt met ons.
  Geloof ik dat zelf ook?
  En als ik twijfel, waar kan ik dan hulp vragen?

Iets meer over deze tekst

Deze tekst staat natuurlijk niet op zichzelf. Het maakt onderdeel uit van een stukje bijbel waarin Jezus zijn leerlingen eropuit stuurt. Hij geeft ze allerhande raadgevingen. Hoe ze moeten handelen of juist niet. Waar ze kunnen slapen en waar niet. Wat ze mee mogen nemen aan kleding. En hij waarschuwt ze ook voor wat ze allemaal kunnen tegenkomen onderweg.  Zo is er een tekst dat de leerlingen als schapen zijn die tussen de wolven worden gestuurd – een gevaarlijke missie dus. Maar Jezus verwacht wel van ze dat ze zich als schapen blijven gedragen.

Wij zijn niet zelf mensen van de missionering (of toch wel?). Wij kunnen door ons eigen gedrag laten zien waar we voor staan.

 Gedicht

Lied van zachte krachten

De sterke moet de zwakke dienen,
Gods rijk begint van onderop.
Het heilsplan van de Ongeziene
zet onze wereld op zijn kop.

Wij mogen ons nooit overgeven
aan de aanbidding van de macht,
want heilig is het tere leven,
dat door de wereld wordt veracht.

Niet in een vuist laat God zich vinden,
niet in geweld of willekeur,
maar in de roep van zijn beminden,
hun hoopvol kloppen aan de deur.

De zachte krachten zullen winnen.
In hen schrijft God geschiedenis.
Zijn koninkrijk zal daar beginnen
waar Christus tegenwoordig is.

(René van Loenen)

Gebed uit de noveen voor de martelaren van Gorcum

Sint Petrus- en Pauluskerk Boschkapelle

Almachtige God, wij danken U voor de Christus onze Verlosser,
die door zijn lijden, dood en verrijzenis
voor ons de weg heeft geopend naar een eeuwig leven met U.
De heilige Martelaren van Gorcum zijn trouw gebleven
aan het getuigenis van Christus in woord en sacrament
en zijn Christus nagevolgd tot in de dood.
Zij hebben in tijden van bedreiging, angst en pijn
de moed niet verloren,
omdat de hoop op het eeuwig leven hen sterkte.
Wij bidden U:
schenk ons uw Heilige Geest om ook de hoop niet te verliezen,
maar te groeien in geloof, hoop en liefde.
Laat ons door uw genaden verkondigers van de hoop zijn in de wereld.
Dat bidden wij U, op voorspraak van de heilige Martelaren van Gorcum
en door Christus onze Heer.
Amen.

Gebed op de dag van het feest van de Martelaren van Gorcum

Heer Jezus, wij danken U voor uw aanwezigheid in ons leven,
voor het geloof dat U aan uw Kerk heeft toevertrouwd
en dat U ook in ons hart hebt gelegd.
Wij danken U voor het getuigenis van de heilige Martelaren van Gorcum
die ons in het geloof zijn voorgegaan.
Op hun voorspraak vragen wij:
Dat wij kracht en moed putten uit de heilige eucharistie,
het sacrament van uw liefdevolle aanwezigheid;
Dat wij nooit tevergeefs uw genade ontvangen
en geheel ons leven de band met uw Kerk bewaren.
Help ons om trouw te blijven aan uw evangelie,
en bij te dragen aan het werk van uw Kerk op aarde.
Amen

Mogen we alle mensen in ons gebed insluiten die vervolgd worden. Voorbij haat en geweld mogen we in Jezus’ naam Gods liefde verkondigen om te bouwen aan wat tot eenheid strekt en tot eer van God.

(Bisschop J. van den Hende)

Andere berichten