Dinsdagmeditatie 25 juni

25 juni 2024

Matteüs 7, 6.12-14

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: “Geeft het heilige niet aan de honden en werpt uw paarlen niet voor de zwijnen, opdat zij ze niet met hun poten vertrappen, zich omkeren en u verscheuren.(…) Alles wat gij wilt dat de mensen voor u doen, doet dat ook voor hen. Dat is Wet en Profeten. Gaat binnen door de nauwe poort; want de weg die naar de ondergang voert is wijd en breed, en velen zijn er die hem inslaan. Hoe nauw toch is de poort en hoe smal is de weg, die voert naar het leven, en weinigen zijn er die hem vinden.”

Wat ik interessant vind aan deze tekst, is wat er is weggelaten. Voor de volledigheid voeg ik het toe (het past tussen de haakjes in de tekst hierboven:
Matteüs 7, 7-12: Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan. Want ieder die vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan. Is er iemand onder jullie die zijn kind, als het om een brood vraagt, een steen zou geven? Of een slang, als het om een vis vraagt? Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal jullie Vader in de hemel dan het goede geven aan wie hem daarom vragen.

In dit stuk van de bijbel is Jezus niet alleen zijn leerlingen onderricht aan het geven. Wij mogen ook meeluisteren. En waar hem om draait is dat je goed moet zijn voor elkaar. Wie goed doet, goed ontmoet! En onze Vader in de hemel loopt voorop.

 • Om over na te denken
  Wij weten allemaal dat we niet altijd krijgen wat we willen. Maar de vrucht van ons gebed is niet niks.
  Wat heb ik gekregen zonder erom te vragen?

Wat meer over de evangelietekst

In de Bergrede geeft Jezus onderwijs. Om te beginnen laat hij ons hier horen wat we vooral niet moeten doen als we omgaan met mensen die niet geloven. Het gaat er niet om of wij belangrijk vinden wat we vertellen, maar meer over wat verstandig en praktisch is. Achteloos het offervlees aan de honden voeren door priesters, het vlees (dat gewijd is aan de Ene!) persoonlijk waardevolle dingen niet weggeven aan onreine dieren. Deze beeldspraak gaat vooral over voor wie het heilige en parels bedoeld zijn – want het verhaal van Jezus moet wèl verteld worden. Zijn verhaal is een blij verhaal waar anderen ook aan mee mogen doen. Maar wel uitkijken hoe je dat doet! Zeker in de lezing zoals we aangereikt krijgen, lijkt het van belang dat we laten ziet dat christenen goed doen. Dat is niet alleen de Wet en de Profeten (bijbelboeken of stukken ervan waarvan men geloofde dat ze rechtstreeks van Ene kwamen) maar vooral onze houding naar anderen. We laten zien wat we zijn door wat we doen en hoe we het doen. De parels zijn gevonden, gekregen en niet van eigen makelij. Met wat wij krijgen van de Ene moeten we voorzichtig omgaan en nooit achteloos.

En als het gaat om de poort: het gaat echt om jouw manier van leven. Waar leef je voor? Loop je gewoon met de massa mee, doe je makkelijk? Of denk je zelf na, beslis je zelf wat goed en juist is en zowel jezelf als de ander tot voordeel strekt? Zet je je in? Besef je dat er meer is tussen hemel en aarde? Dat je op een dag verantwoording moet afleggen? We vergeten het wel eens. Maar Jezus houdt ons scherp!

 • Om over na te denken
  Misschien hebben we nu wel echt tijd nodig.
  Wat is voor mij heel belangrijk?
  Waarmee durf ik bij de Ene thuis te komen?

Enkele gedachten van anderen

– Matt 22, 36-40“Meester, wat is het grote gebod in de wet?” Jezus zei tegen hem: “U zult de Heer uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de Wet, en de Profeten.” Wat we in onze tekst lezen is het tweede deel van deze tekst, gewoon anders verwoord.

– In de bijbel staat ook dat Jezus zei: “Oordeel niet”, en dat heeft ermee te maken dat dat niet past in zijn wereld van hoe we met elkaar omgaan. Het is niet aan ons om te oordelen.

– Bij vers 7-7: Dit heeft puur te maken met het tot God bidden voor de juiste hartsgesteldheid jegens anderen. En om wijsheid om te kunnen onderscheiden wat goed en juist is in ons eigen gedrag. Het gaat niet om vragen om te hebben, of dat God een klusje voor ons opknapt. We moeten ons kunnen concentreren op het inperken van verleidingen, ons doel voor ogen houden etc.

– Jezus is de weg naar het Leven, en Hij is de toegangspoort. (“Voorwaar, voorwaar ik zeg u: als iemand door mij binnengaat, zal hij worden gered, Joh 20, 7-8a)

– De Bergrede is een tekst die erg geconcentreerd is. In elke zin zit een overweging…

– Dat wij met anderen horen om te gaan zoals wij voor onszelf wensen, is maar deels waar. Er staat niet ‘omgaan met iemand’ maar ‘doen voor de ander, wat jij zelf ook wilt dat de ander doet’. En dat gaat niet over hebben bijvoorbeeld. Maar het is een houding en manier van handelen.

 • Om over na te denken
  “Hij bedoelt het goed”, is kritiek. Zo dus niet.
  Hoe doe ik het wel goed?
  Hoe komt de ander tot zijn/haar recht?

Gebeden in verband met het feest van Petrus en Paulus op 29 juni

God van het verbond,
Alle tijden door roept u mensen
om uw verbondenheid met ons
in woord en daad inhoud te geven.
Deze taak geeft U mee
aan geleerde en eenvoudige mensen,
aan mannen en vrouwen, jong en oud.
Geef ieder van ons de kracht
dat we open staan voor elkaar
en mogen groeien in verbondenheid in de kleine dingen van het leven.
Dat vragen wij U in Jezus’ naam.
Amen

(Theobaldusparochie)

==========

Goede God,
Petrus en Paulus hebben
vanaf het begin
de kerk een gezicht gegeven.
Een beeld van standvastigheid en
betrouwbaarheid – als je ergens in
gelooft dan houd je je er ook aan vast
en laat je niet van de wijs brengen.
Een beeld van zorgzaamheid en liefde
– als je gelooft in een goede God
dan wil je de mensen ook helpen
om gelukkig en gezond te worden.
Laat ons ook meewerken aan die kerk,
zoals uw Zoon Jezus Christus ons
heeft opgedragen:
Hij die leeft in eeuwigheid.
Amen

(Parochie De Goede herder)

Deel van het gebed van toewijding van het gebedsnetwerk van de paus:

Heer God, alles wat ik heb, alles wat ik ben, alles wat ik doe, bied ik U aan.
Kom en vervul mijn dag. Schenk mij uw Geest dat in mijn denken,
spreken en handelen, iets van uw stille aanwezigheid mag doorbreken.
Laat me niet enkel voor mijzelf leven, maar zoals Jezus,
verbonden met U en gegeven aan mensen in gemeenschap met mijn broeders en zusters
in dit Wereldwijde Gebedsnetwerk.

(RK Kerk Joppe)

Andere berichten