22-23 juni 2024

23 juni 2024

Twaalfde zondag door het jaar

  • 1ste lezing:  Job 38,8-11
  • 2de lezing: 2 Kor 5,14-17
  • Evangelie: Marcus 4,35-41

Overwin de angst

Het leven van een christen lijkt op dat van een schip. Een schip op volle zee is altijd bloot gesteld aan vele gevaren: piraten, storm , klippen, weersveranderingen en ook de kunde of onkunde van de bemanning.

Wij staan bloot aan verschillende gevaren als gemakzucht, onverschilligheid, schandalen, verdachtmakingen, slechte raadgevingen van anderen en de passies van onze gewonde menselijke natuur door de erfzonde. Het bedreigt ons en wil ons een richting induwen die van God afleidt:

Mens, wie je ook bent doe het zelf, reken niet op God of op wie dan ook, doe het zelf!!!

Job in de eerste lezing dacht ook zo, want alles was hem afgepakt: vrouw,. Kinderen, bezit, zelfs zijn gezondheid. Hij zat op de vuilnishoop in zak en as. Zijn vrienden kwamen met goede raad en zelfs zijn vrouw zei hem glashard: waar is nu die God waarop je vertrouwd? Job schreeuwt het uit en dan komt het antwoord van God. In dat antwoord laat God zien dat Hij paal en perk stelde aan  de schijnbare overmacht. Voor Job is dat een les dat als God kan heersen over zulke natuur elementen, die in kracht de mensen oneindig te boven gaan, Hij nog veel meer het  menselijk lot kan beteugelen en leiden.

Van Job vraagt dit overgave en vertrouwen.

Het evangelie toont aan dat ook Jezus de natuur elementen kan beteugelen. Hij bezit deze macht zozeer dat Hij kan rusten onder de hoede van de Vader in de hemel tijdens een hevige storm. God waakt over de mens, dat zij niet boven hun krachten beproefd worden. Als Jezus op aandringen van zijn leerlingen de storm gebiedt: zwijg stil, dan is dat niet om zijn macht te tonen en ook niet omdat Hij zelf bang zou zijn, maar omwille van de angst van de kleingelovigen.

Dan komt de kern waarom het gaat: hoe is het mogelijk dat jullie nog geen geloof bezitten.

Geloof is de sleutel voor job en de leerlingen en ook voor ons. Geloof dat ons sterk maakt om juist  af te rekenen met gemakzucht, onverschilligheid, schandalen, slechte raadgevingen en de passies van onze gewonde natuur. Jezus wil afrekenen met een hele andere storm die woedt in ons leven door de zonde, onze eigen gods-verlatenheid, die ons terugwerpt op ons zelf en op onze schijnbare eigen kracht.

Geloof is de vaste grond onder ons leven, zo heeft God het bedoeld. De Heer is in je leven aanwezig, daarvan moeten wij ons als gelovigen bewust zijn. Bemin Hem en ontdek elke keer weer dat Hij degene is die je leven kan vernieuwen. Aanvaard zijn machtige invloed van zijn aanwezigheid in dankbaarheid en vertrouwen Leven, spreken en handelen vanuit geloof is een radicaal ander leven dan leven vanuit zichzelf. Vanuit geloof betekent overgave aan God en je handen openen voor zijn gave, leven onder de hoede van de hemelse Vader, om het in de woorden van het evangelie uit te drukken. Leven vanuit jezelf is steeds balanseren op de rand van de afgrond tussen kan ik het wel, kan ik het niet. Als het niet lukt dan God er nog met de haren erbij slepen en soms nog met het verwijt: waar was je: alsof God alleen maar goed is om onze rommel en ellende op te ruimte die wij veroorzaakt hebben.

Wie gelooft, weet dat de stormen in en om zijn leven niet afnemen en ook niet weggenomen worden. Wie gelooft stelt Christus centraal in zijn leven, zegt paulus. In Hem worden wij elke dag letterlijk “NIEUW” Wie gelooft, weet dat de zending van Jezus is, ons vertrouwen te geven en ons innerlijk te genezen van een enorme zelfoverschatting, zodat wij weer een helder en duidelijk zicht krijgen op wie wij zijn, waarom wij zijn en hoe wij zijn. Met U leef ik, Door U leeft, in U schittert mijn leven, hier en nu al.

Andere berichten