Dinsdagmeditatie 14 mei

13 mei 2024

Feestdag van de Heilige Mattias

Handelingen 1, 15-17.20-26

In die dagen stond Petrus op te midden van de broeders – er was een groep van ongeveer honderdtwintig personen bijeen – en sprak: “Mannen broeders, het Schriftwoord moest in vervulling gaan dat de heilige Geest door de mond van David tevoren gesproken heeft over Judas, die de gids is geworden van hen die Jezus gevangen namen. Hij behoorde tot ons getal en had aan dit dienstwerk zijn deel gekregen. Er staat immers geschreven in het boek der psalmen: Zijn woonplaats worde een woestenij en niemand wone er meer; en ook: Een ander neme zijn ambt over. Dus moet een van de mannen, die tot ons gezelschap behoorden gedurende de tijd dat de Heer Jezus onder ons verkeerde, vanaf het doopsel van Johannes tot de dag waarop Hij van ons werd weggenomen, met ons een getuige worden van zijn verrijzenis.” Men stelde er twee voor: Jozef, ook Barsabbas geheten, bijgenaamd Justus, en Mattias. Toen baden zij als volgt: “Gij, Heer, die aller harten kent, wijs degene aan die Gij van deze twee hebt uitverkoren om de plaats te bezetten in dit dienstwerk en apostelambt, waaraan Judas ontrouw werd om heen te gaan naar zijn eigen plaats.” Toen liet men hen loten en het lot viel op Mattias. Hij werd toegevoegd aan de groep van de elf apostelen.

Judas wordt vervangen en Mattias wordt gekozen. Volgens de legende heeft hij gepreekt in Ethiopië. En is hij de marteldood gestorven.

 • Om over na te denken
  Wij zijn vast ook wel eens uitgekozen om een taak van een ander uit te gaan voeren.
  Wat heeft dat met mij gedaan?
  Groei? Verantwoording dragen? Of…

Leven met de Heilige Geest

Pasen en Pinksteren liggen misschien in de tijd wel even uit elkaar als feest, maar in de beleving mogelijk niet: Als Jezus is overleden en opgestaan, komt de beloofde Geest naar ons toe.

De Geest van God, schepper van het leven, spreekt de taal van het leven. De Geest kan zich alleen maar laten horen in ons menszijn. De Geest spreekt door ons lichaam, onze gedachten, door wat ons beweegt, onze affecties, onze verlangens. De Geest nodigt ons uit om het leven ten volle te leven. Hij nodigt ons uit om lief te hebben zoals God ons liefheeft. Hij geeft ons moed, kracht en hoop. Hij geeft rust en troost. Hij geeft ons energie en maakt ons enthousiast in de ware zin van het woord. In de spirituele traditie wordt dit alles “troost” genoemd. Als je bidt met het Woord van God, luister je naar wat je beweegt, naar de manier waarop het Woord je raakt. We kunnen ook bidden met ons leven, door aandachtig te zijn voor de innerlijke bewegingen die het dagelijks leven teweegbrengt en je dan af te vragen: waar en wanneer voel ik dat ik echt leef? Door altijd aandacht te hebben voor troost kan troost een kompas bieden dat je helpt om je keuzes te richten op het Leven van God. In gebed ontdekken we gaandeweg hoe God onze handen, onze ogen, ons hart, ons vermogen om lief te hebben – kortom, ons hele zijn in deze wereld – wil gebruiken om daar aanwezig te zijn. Dankzij het gebed worden de inzet en dienstbaarheid in ons leven de plaatsen waar ons leven is afgestemd op het leven van God.

(Tekst van Taizé, maart 2024)

 • Om over na te denken
  Hoe zoek ik voor mezelf de stilte en het gebed in het dagelijks bestaan?
  Wat laat me daaraan vasthouden?

Petrus als beginnetje

Petrus neemt in onze lezing de leiding van de groep leerlingen. Het precieze moment staat er dan weer niet bij. Klaarblijkelijk wordt zijn leiding niet bevochten maar gekregen. Misschien omdat Jezus zijn discipel Simon al Petrus had genoemd: de rots waarop Hij zijn kerk zou bouwen?

Dan nog is starten met 120 leerlingen en uitgroeien tot een wereldkerk een hele grote verandering. De Geest is mèt hem geweest en de vroegste christenen: bidden en arbeiden in Gods wijngaard heeft resultaat opgeleverd.

Niet iedereen is blij met het instituut kerk, maar zeker vroeger ging het ook meer om het geloof zelf. Natuurlijk moesten er dingen geregeld worden (bijvoorbeeld zorg voor weduwen en wezen, zorg voor gevangenen, en zieken, een plek vinden om te gedenken en te vieren) maar dat was nodig om een sociale gemeenschap te zijn – een gemeenschap met banden waarbij iedereen gewaardeerd en gezien wordt. Mensen niet vergeten worden, zorgen voor elkaar.

In Petrus zien we de start van het verschijnsel ‘mensen van de weg’. We leven ons leven met de Ander en met elkaar. We staan open voor wat het leven biedt. We proberen stil te zijn en te luisteren naar wat de Geest in ons zegt. Anderen zijn allemaal mogelijkheden om de Ene te ontmoeten en meer te leren over hoe wij mens kunnen en mogen zijn.

We weten dat Petrus een flapuit was: we denken dat zijn onnadenkende uitspraken, de commentaren van Jezus, de gebeurtenissen in de Goede Week hebben geholpen om van hem de man te maken die eerst bad en luisterde, dan pas sprak en handelde.

 • Om over na te denken
  Ik kan ook veranderen. Hoe kan Petrus voor mij een voorbeeld zijn?

Gedicht

Zolang wij ademhalen
schept Gij in ons de kracht
om zingend te vertalen
waartoe wij zijn gedacht:
elkaar zijn wij gegeven
tot kleur en samenklank.
De lofzang om het leven
geeft stem aan onze dank.

Ons lied wordt steeds gedragen
door vleugels van de hoop.
Het stijgt de angst te boven
om leven dat verloopt.
Het zingt van vergezichten,
het ademt van Uw Geest.
In ons gezang mag lichten
het komend bruiloftsfeest.

(Sytse de Vries)

Gebeden om de Geest

Kom, Heilige Geest,
Vervul de harten van uw gelovigen
en ontsteek in hen
het vuur van uw Liefde.
Zend uw Geest uit
en alles zal worden herschapen.
En Gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen.
Laat ons bidden.
God, door uw heilige Geest
hebt Gij uw Licht geschonken
aan hen die geloven.
Maak ons ontvankelijk voor diezelfde Geest
om al wat goed is te kennen
en ons voor altijd
over zijn bijstand te verheugen.
Door Christus onze Heer.
Amen

==========

Heer, ik wil U vragen:
als U mij voorbij ziet gaan
deze dag of morgen
raakt U mij dan even aan
U hoeft niets te zeggen
want alleen dat stil gebaar
zal in mij bewerken
dat ik weer Uw kracht ervaar

(Frits Deubel)

Andere berichten