Dinsdagmeditatie 30 april

29 april 2024

Johannes 14, 27-31a

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: “Vrede laat Ik u na; mijn vrede geef Ik u. Niet zoals de wereld die geeft geef Ik hem u. Laat uw hart niet verontrust of kleinmoedig worden. Gij hebt Mij horen zeggen: Ik ga heen maar Ik keer tot u terug. Als gij Mij zou liefhebben, zou gij er blij om zijn, dat Ik naar de Vader ga, want de Vader is groter dan Ik. Nu, eer het gebeurt, zeg Ik het u, opdat gij, wanneer het gebeurt zult geloven. Veel zal Ik niet meer met u spreken, want de vorst van de wereld is op komst. Weliswaar vermag hij niets tegen Mij, maar de wereld moet weten, dat Ik de Vader liefheb en dat Ik handel zoals Hij Mij bevolen heeft.”

We weten dat er ook mensen zijn geweest die net als Jezus vanwege hun gevaar voor de machtigen of vanwege hun geloof (of beide) ter dood gebracht zijn en dat van te voren al wisten. Die brieven hebben geschreven vanuit hun gevangenis bijvoorbeeld. Ofschoon er leerlingen waren die konden lezen en schrijven, weten we niet van brieven vanuit het evangelie. Het zijn geschreven getuigenissen van de woorden van Jezus. Johannes is niet de makkelijkste schrijver, maar ik denk dat voor ons allemaal het duidelijk is dat Jezus ze met deze woorden voorbereidt voor de gebeurtenissen uit de Goede Week. En of de boodschap van het ‘Ik keer tot u terug’ bedoeld is voor de Opstanding na Pasen of voor het laatste oordeel, daar kunnen we weinig over zeggen.

Maar de kern van de boodschap is wat mij betreft: ‘dat ik de Vader liefheb’.

 • Om over na te denken
  Offers brengen omdat ik iets/iemand liefheb.
  Heb ik dat zelf ook gedaan?
  Wat deed ik dan?
  Hoe voelde dat achteraf?

Het vers voor onze bijbeltekst

De woorden van Jezus werden gesproken toen Hij op weg ging naar Getsemane. En vlak voor onze tekst belooft Hij dat Hij de Vader zal bidden dat die de leerlingen een andere Trooster zal geven – de Geest van de waarheid. Die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb. Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u.

Vanuit zijn liefde kan Jezus in deze moeilijke tijd aan zijn leerlingen steun en troost en vrede geven.

In deze tijd tussen Pasen en Pinksteren kijken we uit naar de komst van de Geest. De bedoeling is wel dat we dan bidden en luisteren!

In de brief uit Taizé van maart 2024 staat: Romeinen 8, 26-28: De Geest helpt ons in onze zwakheid; wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten. God, die ons doorgrondt, weet wat de Geest wil zeggen. Hij weet dat de Geest volgens zijn wil pleit voor allen die hem toebehoren.

De brief gaat daar verder op in: Is bidden niet bovenal het afschuiven van je verantwoordelijkheden en vluchten in de rust en stilte van een kerk om even spiritueel te kunnen ontsnappen aan het leven van alledag? Zou het niet “christelijker” zijn om je in te zetten voor solidariteit ten behoeve van je medemens? Gebed kan echt een verschil maken in de wereld. Niet omdat je door je gebed God overtuigt om te doen wat je vraagt, maar omdat je als je bidt, veranderd wordt door het gebed.

 • Om over na te denken
  Hoe zijn mijn eigen ervaringen met bidden?
  Hoe helpt het gebed mij op mijn weg?

Vrede

www.meerkerk.nl Bij het woord vrede denken we al snel aan de toestand waarin we niet in oorlog zijn. Een andere veel voorkomende betekenis is dat ‘je er geen vrede mee hebt’. In de laatste betekenis komen we al wat dichter bij de vrede van God zoals op zoveel plaatsen in de Bijbel beschreven staat. Deze vrede is het soort vrede waar je altijd op terug kan vallen. De vrede die je alleen kan vinden bij God, vrede in je hart. Maar wat is dat eigenlijk precies? En wat voel je dan?

Soms bevind je je in een situatie waarbij ‘je er geen vrede mee kunt hebben’, omdat je de pijn en moeite die iemand moet doorstaan met je menselijke verstand niet kunt begrijpen. Vaak gaat het over levensvragen waar we geen antwoord op kunnen geven en waar we vermoedelijk ook nooit antwoord op zullen krijgen in dit leven. Hoe kun je dan nog bidden? En waar kun je dan om vragen? En wat als je gebed niet verhoord wordt? In de Bijbel vinden we antwoord op deze vragen, Filippenzen 4:6-7 zegt: Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank Hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.

In deze verzen uit de Filippenzenbrief staat niet dat God het gebed altijd zal verhoren zoals we vragen, maar er staat wel dat de vrede van God ons hart en onze gedachten zal beschermen tegen al het kwaad, omdat we bij Jezus horen.

 • Om over na te denken
  Soms zijn wij niet in vrede, maar juist ontevreden.
  Waar ligt dat dan aan?
  Sta ik open voor hulp van buitenaf?
  Zou bidden een optie voor me zijn?

Gebeden als wij uitzien naar de Heilige Geest

— Heer Jezus: met de liefde waarmee de Vader U liefheeft, hebt Gij ook ons lief. Gij nodigt ons uit om die liefde aan elkaar te geven. Door liefde kunnen we machtelozen uit het stof en armen van vuilnishopen weghalen. Laat ons zo meer en meer uw leerlingen worden met hulp van de Geest. Gij die ons roept en leeft in eeuwigheid.
Amen.

— Heer Jezus, Gij hebt Petrus, Andreas, Johannes, Jakobus en zovelen geroepen in uw dienst. Door de eeuwen roept Gij mensen om te getuigen van het evangelie van uw verrijzenis. Wij bidden U: roep ook ons dat wij het wagen en ons geven met heel onze ziel, ons hart en ons vermogen. Dat uw Geest over ons vaardig wordt en dat wij in uw waarheid blijven. Gij die leeft in eeuwigheid.
Amen.

— Barmhartige God, door uw Zoon hebben wij U leren kennen. Dat is de vreugde waaruit wij leven.
Wij vragen U: moge de heilige Geest die Gij ons beloofd hebt, in ons wonen en ons maken tot een tempel van zijn heerlijkheid.
Door Christus onze Heer.
Amen.

— Steeds houden wij onze ogen op U gericht, God. Gij houdt ons overeind en Gij wijst ons de weg van het leven. Wij vragen U: laat uw Geest ons zijn gaven schenken, zodat wij ons volledig geven aan U en zo ons leven in overeenstemming brengen met uw wil. Door Christus onze Heer.
Amen.

— Rechtvaardige God, Gij doorziet ons allen, goede en slechten. Gij zijt rechtvaardig en komt op voor mensen in nood. Wij bidden U: moge de heilige Geest over ons allen komen. Dat wij zien zoals Gij ziet. Dat wij recht doen zoals Gij wilt. Dat wij opkomen voor mensen die naar U uitzien. Door Christus onze Heer.
Amen.

Andere berichten