9-10 maart 2024

10 maart 2024

Vierde zondag van de Veertigdagentijd (Zondag Laetare)

  • Eerste lezing:  2 kronieken 36,14-16, 19-23
  • Tweede lezing : Efesiërs 2,4-10
  • Evangelie: Johannes 3,14-21

God brengt ons thuis

“Wij mogen naar huis”. Wij gaan naar de geboortegrond terug. Het joodse volk eeuwenlang op weg naar hun eigen land.  Het wordt ons vertelt in de eerste lezing. Hier vermoeden wij  als leerlingen van Jezus , Gods Zoon, ook onze teleurstellingen en onvervulde idealen en het zinloos leed dat niemand bespaard blijft. Dat wij soms voelen dat wij in een woenstijn zijn, zonder thuis.  Thuisgebracht worden uit de ballingschap is: verleden en toekomst gelijk: terugdenken en vooruitdenken.

Wat verbindt verleden en toekomst  in het thuisbrengen?, dat is de vreugde. Vandaar vandaag zondag laetare, verheug u Jeruzalem, verheug U Gods Volk. Verheug je, hier en nu!

In het gesprek met de jood Nicodemus zien wij dat Jezus teruggrijpt op het verleden. Mozes en de slang. Hij grijpt ook vooruit: zijn eigen hoogverheven worden aan het hout van het kruis: zijn dood.

Nicodemus vraagt door. Terecht. Hoe ziet de toekomst van God er dan uit?? Daarover zijn in de tijd van Jezus grote verschillen van meningen.  Ook in onze tijd ook. (Denk aan de verschillende goeroe’s en wereldverbeteraars.)

Nicodemus vraagt naar de betekenis van de tekenen die Jezus doet. Zijn het bevrijdende vernieuwende tekenen, die hoop bieden? Waar wijzen die tekenen op? Komt er nieuwe heilsstaat. (à la het derde rijk van Hitler, het rijk van lenin, het rijk van Gaddafi, een wereldrijk onder de sjaria van de volgelingen van Mohammed, een kalifaat?)  Moeten wij ons voorbereiden op revolutie (à la  de jaren 1789, 1848, 1917, 1956, 1968)? Of alleen maar wachten op God? Nee!

Jezus’ antwoord is: opnieuw geboren worden. Beroerd vertaald in het Nederlands. In het grieks staat er anothen =  van bovenaf.  Een nieuw leven van bovenaf gegeven. Dat is de hergeboorte uit de Geest.
De hergeboorte uit het water (doop) is van beneden. Het is het opstaan uit een bestaan ten dode.
Hier bij Nicodemus en ons gaat het om de redding van de mens.
Weer die verbondenheid:   verleden en toekomst.
Het wordt ons van bovenaf geschonken: God bracht thuis en brengt thuis. Pak dit en laat het je lijfspreuk zijn.
Jezus schrijft de wereld niet af. Juist midden in die wereld is Hij gezonden. In Hem vinden wij ons thuis. Gods handelen is bepalend in de geschiedenis, ook in onze eigen mensen geschiedenis. Hier licht het kruis op,  daar is leven!
Hoe ziet de toekomst van God eruit? Wij gaan weer terug naar Nicodemus.
Vanuit het verleden van ons mensen, onze levensgeschiedenis, vreugde en teleurstellingen, zet God de stap naar de toekomst. Een toekomst als eindgeschiedenis. Zij staat voor de deur.
Hoe ziet Gods gemeenschap eruit in de toekomst: Betrokken mensen in geloof, gebed, vertrouwen,  in eenheid met Jezus Christus. Mensen die van hart tot hart verbonden en één zijn met de Zoon van God, Jezus.
Kies voor de trouw aan God,  Blijf bidden, een dagelijkse vernieuwing door de sacramenten: Biecht en eucharistie. De zorg voor de naaste: vriend en vijand. Herboren zijn uit de Geest is leven vanuit God. Hij brengt thuis.

Andere berichten