3-4 februari 2024

4 februari 2024

Vijfde zondag door het jaar

  • 1ste lezing:  Job 7,1-4. 6-7
  • 2de lezing: 1 Korintiërs 9,16-19.22-23
  • Evangelie: Marcus 1, 29- 39

Geschiedenis van hoop.

Is ons mensenleven een geschiedenis van hoop of wanhoop? Die vraag kunnen wij ons stellen bij alle dreiging en ellende om ons heen en in ons leven. Job in de eerste lezing doet een dramatische oproep: “Luister nu toch, vrienden, vraag naar contact met Iemand die het Woord is,  Vraag om liefde en leven aan Iemand die zelf liefde en leven is.” Over het hoofd van Jobs vrienden , roept Job naar God: de mens is een eenzamer zwoeger op aarde. Job spreekt niet meer over zijn eigen ongeluk, maar over de diepe eenzaamheid waaraan de mens overgeleverd is, als hij alleen blijft staan. Job`s vrienden hebben God verraden en hij zelf is weggezonken in het gevoel een speelbal van diezelfde God te zijn. Dan een openbaring. God is de enige die de vragende mens wil accepteren. De rest valt af, heeft schijn antwoorden,  wedt op het valse paard. Job schildert zichzelf af als dood: de draad is teneinde. ( tikva)

Dit woord tikva is ook vertaalbaar met hoop. Er is Eén die alle vragen hoort en die antwoorden kan en alle leven en toekomst van mensen in handen heeft: God die de naam draagt: Ik zal er zijn! Wanneer wij die God tot zijn recht laten komen moet wij ophouden Hem  verantwoordelijk te stellen voor goed en kwaad. Wanneer wij de mens én zijn geschiedenis  tot zijn recht willen laten komen , zullen wij moeten ophouden de mens te herleiden tot speelbal in Gods hand.

God is niet de tiran die ons beurtelings pakketjes ellende stuurt, of heerlijke verrassingen., maar de God van het verbond, die hand in hand met mij geschiedenis maakt. Zo verschijnt Jezus als de gezondene van de Vader en partner in het verbond met mensen.

Zo is Jezus de leraar en de genezer, zoals wij Hem vandaag in het evangelie tegenkomt. Gods bevrijdend handelen, wordt duidelijk in het losmaken van mensen uit allerlei knellende lichamelijke en geestelijke banden, die mensen vernietigen. Een zieke vrouw aan het begin van het evangelie en aan het slot van het evangelie worden weer de boze geesten genoemd. Bestaat de duivel, ja, bestaan boze geesten, ja, bestaat er een macht die mensen vernietigd, Ja. Dit alles rationaal wegredeneren, of afdoen met  vroom gebazel, is je hoofd in het zand steken. De mens wordt van alle kanten bedreigd, ook geestelijk en dat is niet op te heffen met een arsenaal pillen of ronkende therapiën. In het leven van een christen speelt zich een oorlog af, soms zichtbaar, vaak onzichtbaar. Een oorlog waar het leven, geestelijk en lichamelijk , wanhoop en hoop op het spel staat.

Alleen al Jezus aanwezigheid , doet de boze geesten spreken en ze kennen Hem. Waar God op toneel verschijnt, moet het kwaad wijken, ja zelfs vluchten. Het koninkrijk Gods gaat niet om het omverwerpen van bestaande structuren, het gaat om de innerlijke mens, met zijn of haar diepste verlangens naar God, naar hoop, naar bevrijding en verlossing.  Christelijk geloof is verlossings- en bevrijdingsgeloof, laten wij dat nooit uit het oog verliezen, want zonder verlossings- en bevrijdingsgeloof degraderen wij Jezus tot een aardige man, niet meer.  Moslims, Joden en andere godsdiensten kennen geen verlossing- en bevrijdingsgeloof zoals christenen. Daar moet de mens het zelf doen door werken, uiterlijke prestaties en/of het opgaan in het absolute niets.

Jezus, als Zoon van God, als onze partner in het leven is de sleutel voor wat echte vrijheid is( voor Christus gewonnen te zijn, zegt paulus):  een leven waar je met hart, ziel en geest  je richt op God, waar de draad van het leven niet teneinde is, maar loopt naar Gods hand, die in zijn verbond met ons garant staat voor leven.

Niet voor niets trekt Jezus zich regelmatig terug: om de draad, de band met de Vader te onderhouden. Aan ons een uitnodiging om dat ook te doen tijdens ons dagelijkse leven. De momenten van stilte, de gevouwen handen,  het rumoer achter je laten, je concentreren op Hem, om net als Jezus- Gods Zoon- ook verkondiger te zijn van het koninkrijk Gods, dicht in je eigen buurt, bij mensen om je heen. Alles te doen voor het Woord van God ( evangelie: blijde boodschap) om er ook zelf deel aan te krijgen ( paulus, vandaag).

Andere berichten